Aguestes actuacions, prebotjades peth Conselh Generau d’Aran en sòn Convèni Marc damb era Deputacion de Lleida e damb era collaboracion der Ajuntament de Bossòst e eth Departament de Cultura dera Generalitat, permeten méter en valor un des principaus monuments romanics dera Val d’Aran.

Dejà son finalizades es òbres en campanau romanic dera glèisa dera Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst, catalogada coma Ben Culturau d’Interès Nacionau (BCIN), ena categoria de monument istoric.

Pendent dus mesi, s’an amiat a tèrme diuèrsi trabalhs en aguesta glèisa, coma era neteja e apraiament des murs enes cares interior e exterior deth campanau e era façada nòrd; eth grapat des henerècles localizades; era impermeabilizacion deth tram dera cobèrta dera nau (fòrça afectada pes umitats) per miei dera eliminacion de vegetacion, era neteja deth canau de drenatge e eth replaçament e fixacion des lòses; o eth renauiment dera escala e forjats interiors de husta, entre d’autes actuacions.

Aguesta actuacion, qu’a auut un còst de 130.000 euròs, a estat prebotjada peth Conselh Generau d’Aran per miei deth convèni marc entre era Deputacion de Lleida entara restauracion der auviatge arquitectonic aranés.

S’a compdat damb ua ajuda per valor de 35.000 euròs per part deth Departament de Cultura dera Generalitat e ua aportacion de mès de 18.000 euròs per part der Ajuntament de Bossòst.

Acaban las obras del campanario de la iglesia de la Madre de Dios de la Purificación de Bossòst

Estas actuaciones, promovidas por el Conselh Generau d’Aran en su Convenio Marco con la Diputación de Lleida y con la colaboración del Ayuntamiento de Bossòst y el Departamento de Cultura de la Generalitat, permiten poner en valor uno de los principales monumentos románicos de la Val d’Aran.

Ya han finalizado las obras del campanario románico de la iglesia de la Madre de Dios de la Purificación de Bossòst, catalogada como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), en la categoría de monumento histórico.

Durante dos meses, se han llevado a cabo diversos trabajos en esta iglesia, como la limpieza y arreglo de los muros en las caras interior y exterior del campanario y en la fachada norte; la reparación de las grietas localizadas; la impermeabilización del tramo de la cubierta de la nave (muy afectada por las humedades) por medio de la eliminación de vegetación, la limpieza del canal de drenaje y el reemplazo y fijación de losas; o la renovación de la escalera y forjados interiores de madera, entre otras actuaciones.

Esta actuación, que ha tenido un coste de 130.000 euros, ha sido promovida por el Conselh Generau d’Aran por medio del convenio marco entre la Diputación de Lleida para la restauración del patrimonio arquitectónico aranés.

Se ha contado con una ayuda por valor de 35.000 euros por parte del Departamento de Cultura de la Generalitat y una aportación de más de 18.000 euros por parte del Ayuntamiento de Bossòst.

Acaben les obres del campanar de l’església de la Mare de Déu de la Purificació de Bossòst

Aquestes actuacions, promogudes pel Conselh Generau d’Aran en el seu Conveni Marc amb la Diputació de Lleida i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Bossòst i el Departament de Cultura de la Generalitat, permeten posar en valor un dels principals monuments romànics de la Val d’Aran.

Ja han finalitzat les obres del campanar romànic de l’església de la Mare de Déu de la Purificació de Bossòst, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la categoria de monument històric.

Durant dos mesos, s’han dut a terme diversos treballs en aquesta església, com la neteja i arranjament dels murs en les cares interior i exterior del campanar i en la façana nord; la reparació de les esquerdes localitzades; la impermeabilització del tram de la coberta de la nau (molt afectada per les humitats) per mitjà de l’eliminació de vegetació, la neteja del canal de drenatge i el reemplaçament i fixació de lloses; o la renovació de l’escala i forjats interiors de fusta, entre altres actuacions.

Aquesta actuació, que ha tingut un cost de 130.000 euros, ha estat promoguda pel Conselh Generau d’Aran per mitjà del conveni marc entre la Diputació de Lleida per a la restauració del patrimoni arquitectònic aranès.

S’ha comptat amb una ajuda per valor de 35.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat i una aportació de més de 18.000 euros per part de l’Ajuntament de Bossòst.

Info: Conselh Generau d’Aran