Eth comitat de trabalh de terrasses de Vielha e Mijaran compausat peth Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, eth Conselh dera Vila e tecnicians der ajuntament s’amasse entà balhar tramit as naues peticions de licéncies de terrasses.

Pendent 2020 eth comitat autorizèc eth 100% des naues licéncies sollicitades e eth 60% des ampliacions de terrasses.

Aguest dimars auec lòc en Ajuntament de Vielha e Mijaran ua naua amassada periodica deth comitat de trabalh que decidís sus era modificacion e es sollicituds de terrasses en municipi. Aguest comitat se constituïc eth darrèr mes de junh de 2020, en un acòrd entre er Ajuntament de Vielha e Mijaran e eth Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, e ei format per 7 membres: 2 tecnicians deth consistòri, 2 representants deth Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, 1 membre deth Conselh dera Vila e 1 còsso der ajuntament (representat peth 3au tinent de baile e còsso de governacion, Ramon González).

Ena amassada se balhèc compde des sollicituds de naues terrasses, atau coma des ampliaments per part des establiments. En prumèr airau, eth comitat a comunicat qu’en 2020 s’autorizèc 100% des peticions des naues terrasses, e en 2021 des 7 sollicituds, s’a autorizat a 6. En çò que tanh as ampliaments, en darrèr cors s’autorizèc eth 60% des peticions.

Un des punts qu’a subervengut eth comitat ei era importància de complir damb eth periòde entà formalizar era demanda de licéncia entàs terrasses, donques qu’entà sollicitar aguesta licéncia sus un an naturau, s’a de demanar abans deth 31 d’octobre der an anteror ara sua obtencion. En aguest sens, des 52 terrasses que se dispòsen, sonque 7 establiments auien demanat era licéncia entà 2021.

Aguest organ siguec creat, entà amassar-se periodicament, damb era finalitat de regular era concession des terrasses as establiments dera ostalaria e dera restauracion, en un moment complicat a arraïtz dera aparicion dera pandémia dera COVID-19, entà promòir mesures que favorisquen era progressiua reactivacion economica deth sector, en tot garantir eth compliment des nòrmes de seguretat e igiene en vigor.

Reunión para dar trámite a las nuevas peticiones de licencias de terrazas en Vielha e Mijaran

El comité de trabajo de terrazas de Vielha e Mijaran compuesto por el Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, el Conselh dera Vila y técnicos del ayuntamiento se reúne para dar trámite a las nuevas peticiones de licencias de terrazas.

Durante 2020 el comité autorizó el 100% de las nuevas licencias solicitadas y el 60% de las ampliaciones de terrazas.

Este martes tuvo lugar en el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran una nueva reunión periódica del comité de trabajo que decide sobre la modificación y las solicitudes de terrazas en el municipio. Dicho comité se constituyó el pasado mes de junio de 2020, en un acuerdo entre el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran y el Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, y está formado por 7 miembros: 2 técnicos del consistorio, 2 representantes del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, 1 miembro del Conselh dera Vila y 1 concejal del ayuntamiento (representado por el 3er teniente de alcalde y concejal de gobernación, Ramon González).

En la reunión se dio cuenta de las solicitudes de nuevas terrazas, así como de las ampliaciones por parte de los establecimientos. En el primer ámbito, el comité ha comunicado que en 2020 se autorizó el 100% de las peticiones de las nuevas terrazas, y en 2021 de las 7 solicitudes, se ha autorizado a 6. En cuanto a las ampliaciones, en el pasado curso se autorizó el 60% de las peticiones.

Uno de los puntos que ha incidido el comité es la importancia de cumplir con el periodo para formalizar la demanda de licencia para las terrazas, ya que para solicitar dicha licencia sobre un año natural, se debe pedir antes del 31 de octubre del año anterior a su obtención. En este sentido, de las 52 terrazas que se disponen, solo 7 establecimientos habían pedido la licencia para 2021.

Este órgano fue creado, para reunirse periódicamente, con el fin de regular la concesión de las terrazas a los establecimientos de la hostelería y de la restauración, en un momento complicado a raíz de la aparición de la pandemia de la COVID-19, para promover medidas que favorezcan la progresiva reactivación económica del sector, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene vigentes.

Reunió per a donar tràmit a les noves peticions de llicències de terrasses a Vielha e Mijaran

El comitè de treball de terrasses de Vielha e Mijaran compost pel Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, el Conselh dera Vila i tècnics de l’ajuntament es reuneix per a donar tràmit a les noves peticions de llicències de terrasses.

Durant l’any 2020 el comitè va autoritzar el 100% de les noves llicències sol·licitades i el 60% de les ampliacions de terrasses.

Aquest dimarts va tenir lloc a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran una nova reunió periòdica del comitè de treball que decideix sobre la modificació i les sol·licituds de terrasses en el municipi. Aquest comitè es va constituir el mes de juny passat de 2020, en un acord entre l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i el Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, i està format per 7 membres: 2 tècnics del consistori, 2 representants del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran, 1 membre del Conselh dera Vila i 1 regidor de l’ajuntament (representat pel 3r tinent d’alcalde i regidor de governació, Ramon González).

En la reunió es va donar compte de les sol·licituds de noves terrasses, així com de les ampliacions per part dels establiments. En el primer àmbit, el comitè ha comunicat que en 2020 es va autoritzar el 100% de les peticions de les noves terrasses, i en 2021 de les 7 sol·licituds, s’ha autoritzat 6. Quant a les ampliacions, en el passat curs es va autoritzar el 60% de les peticions.

Un dels punts que ha incidit el comitè és la importància de complir amb el període per a formalitzar la demanda de llicència per a les terrasses, ja que per a sol·licitar aquesta llicència sobre un any natural, s’ha de demanar abans del 31 d’octubre de l’any anterior a la seva obtenció. En aquest sentit, de les 52 terrasses que es disposen, només 7 establiments havien demanat la llicència per a 2021.

Aquest òrgan va ser creat, per a reunir-se periòdicament, amb la finalitat de regular la concessió de les terrasses als establiments de l’hostaleria i de la restauració, en un moment complicat arran de l’aparició de la pandèmia de la COVID-19, per a promoure mesures que afavoreixin la progressiva reactivació econòmica del sector, garantint el compliment de les normes de seguretat i higiene vigents.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran