Un informe encargat per Ajuntament de Vielha e Mijaran a determinat eth mau estat en diuèrsi punts dera estructura damb un risc imminent de seguretat tàs usatgèrs, pr’amor d’açò eth consistòri a decidit anullar tota era activitat en aguest.

A compdar d’aguest diuendres, eth Palai de Gèu de Vielha barre es sues pòrtes temporaument pr’amor des grèus damnatges que patís ena sua estructura.

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran encarguèc un informe a ua empresa especializada entà saber en quin estat se trape era installacion, damb er objectiu de poder precisar es inversions e melhores qu’er Ajuntament a previstes entà enguan.

Er equip de govèrn a prenut era decision abantes de disposar d’aguest informe finau, dempús de qu’era pròpria empresa comuniquèsse telefonicament qu’er estat dera estructura en diuèrsi punts ei fòrça maumerenc, e deuant deth naut perilh que i a respècte ara seguretat des usatgèrs enes activitats esportives que se realizen abituaument en Palai de Gèu, atau coma dera rèsta d’entitats qu’an preséncia ena planta baisha dera bastissa.

“Auem actuat en tot priorizar era seguretat des usatgèrs e trabalhadors dera installacion e dera rèsta d’entitats dera bastissa”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano

Per tant, er equipament municipau demorarà barrat enquia nau avís, e ja se trabalhe entà cercar solucions que poguen garantir era estabilitat dera estructura, sense méter en perilh as usatgèrs e trabalhadors, e poder tornar a daurir çò de mès lèu possible.

Un viatge coneishuda era gravetat dera situacion, er equip de govèrn s’a metut en contacte damb es pòrtavotz dera oposicion en consistòri e damb totes es entitats que realizen activitats ena sedença deth Palai de Gèu, entà transméter era decision deth sòn barrament.

“Aguest madeish diuendres era empresa encargada de hèr er estudi sus era estructura deth Palai de Gèu, dempús de realizar es trebalhs, mos an informat immediatament dera gravetat dera situacion que presente. Auem actuat en tot priorizar era seguretat des usatgèrs e trabalhadors dera installacion e dera rèsta d’entitats dera bastissa”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “ja auem començat a trabalhar ena cerca de possibles solucions que garantise era estabilitat der equipament e mos permete procedir ara sua redubertura çò de mès lèu possible”.

Cierra temporalmente el Palacio de Hielo de Vielha por graves daños en su estructura

Un informe encargado por el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha determinado el mal estado de varios puntos de la estructura con un riesgo inminente de seguridad para los usuarios, por eso el consistorio ha decidido anular toda la actividad en esta instalación municipal.

A partir de este viernes, el Palacio de Hielo de Vielha cierra sus puertas temporalmente por los graves daños que sufre en su estructura.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran encargó un informe a una empresa especializada para saber en qué estado se encuentra la instalación, con el objetivo de poder precisar las inversiones y mejoras que el Ayuntamiento ha previsto para este año.

El equipo de gobierno ha tomado la decisión antes de disponer de este informe final, después de que la propia empresa comunicara telefónicamente que el estado de la estructura en varios puntos es muy deficiente, y ante el alto peligro que hay respecto a la seguridad de los usuarios en las actividades deportivas que se realizan habitualmente en el Palacio de Hielo, como del resto de entidades que tienen presencia en la planta baja del edificio.

“Hemos actuado priorizando la seguridad de los usuarios y trabajadores de la instalación y del resto de entidades del edificio”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano

Por lo tanto, el equipamiento municipal permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, y ya se trabaja para buscar soluciones que puedan garantizar la estabilidad de la estructura, sin poner en peligro a los usuarios y trabajadores, y poder volver a abrir lo antes posible.

Una vez conocida la seriedad de la situación, el equipo de gobierno se ha puesto en contacto con los portavoces de la oposición en el consistorio y con todas las entidades que realizan actividades en la sede del Palacio de Hielo, para transmitir la decisión de su cierre.

“Este mismo viernes la empresa encargada de hacer el estudio sobre la estructura del Palacio de Hielo, después de realizar los trabajos, nos han informado inmediatamente de la seriedad de la situación que presente. Hemos actuado priorizando la seguridad de los usuarios y trabajadores de la instalación y del resto de entidades del edificio”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “ya hemos empezado a trabajar en la búsqueda de posibles soluciones que garantiza la estabilidad del equipamiento y nos permita proceder a su reapertura lo antes posible”.

Tanca temporalment el Palau de Gel de Vielha per greus danys en la seva estructura

Un informe encarregat per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha determinat el mal estat de diversos punts de l’estructura amb un risc imminent de seguretat per als usuaris, per això el consistori ha decidit anul·lar tota l’activitat en aquesta instal·lació municipal.

A partir d’aquest divendres, el Palau de Gel de Vielha tanca les seves portes temporalment pels greus danys que pateix en la seva estructura.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran va encarregar un informe a una empresa especialitzada per a saber en quin estat es troba la instal·lació, amb l’objectiu de poder precisar les inversions i millores que l’Ajuntament ha previst per a enguany.

L’equip de govern ha pres la decisió abans de disposar d’aquest informe final, després que la pròpia empresa comuniqués telefònicament que l’estat de l’estructura en diversos punts és molt deficient, i davant l’alt perill que hi ha respecte a la seguretat dels usuaris en les activitats esportives que es realitzen habitualment en el Palau de Gel, com de la resta d’entitats que tenen presència en la planta baixa de l’edifici.

“Hem actuat prioritzant la seguretat dels usuaris i treballadors de la instal·lació i de la resta d’entitats de l’edifici”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano

Per tant, l’equipament municipal romandrà tancat fins a un altre avís, i ja es treballa per a buscar solucions que puguin garantir l’estabilitat de l’estructura, sense posar en perill als usuaris i treballadors, i poder tornar a obrir al més aviat possible.

Una vegada coneguda la serietat de la situació, l’equip de govern s’ha posat en contacte amb els portaveus de l’oposició en el consistori i amb totes les entitats que realitzen activitats en la seu del Palau de Gel, per a transmetre la decisió del seu tancament.

“Aquest mateix divendres l’empresa encarregada de fer l’estudi sobre l’estructura del Palau de Gel, després de fer els treballs, ens han informat immediatament de la serietat de la situació que presenti. Hem actuat prioritzant la seguretat dels usuaris i treballadors de la instal·lació i de la resta d’entitats de l’edifici”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “ja hem començat a treballar en la cerca de possibles solucions que garanteix l’estabilitat de l’equipament i ens permeti procedir a la seva reobertura al més aviat possible”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran