Damb aguest projècte de valorizacion toristica deth refugi dera Honeria e er entorn dera Val de Toran, eth Conselh Generau d’Aran cerque potenciar aguesta zòna de forma responsable e sostenible, e ei previst qu’es trabalhs d’adequacion e melhora siguen finalizadi en mai de 2021.

“Damb aguest projècte s’amiaràn a tèrme non sonque era reforma e adequacion deth refugi actuau senon tanben un seguit d’actuacions de condicionament enes camins istorics dera Val de Toran e era senhalizacion d’itineraris de senderisme, qu’ajudaràn a potenciar eth desvolopament toristic dera zòna d’ua forma responsable e sostenible”, afirme era sindica d’Aran, Maria Vergés.

Aguestes actuacions, qu’an un valor de lèu 450.000 euròs e son finançades peth Departament d’Empresa e Coneishement dera Generalitat de Catalunya e hons pròpris deth Conselh Generau d’Aran, auràn de perméter condicionar era Val de Toran e era sua accesibilitat, ath madeish temps que se presèrve er auviatge naturau e culturau que represente.

Aguestes actuacions an un valor de lèu 450.000 euròs e son finançades peth Departament d’Empresa e Coneishement dera Generalitat de Catalunya e hons pròpris deth Conselh Generau d’Aran

Es actuacions de recuperacion, condicionament e senhalizacion previstes enes camins de Grauèrs, Bedreda e eth camin dera presa de Barrier a Pradet, haràn qu’era aufèrta toristica d’aguest paratge sigue mès atractiva e variada entàs usatgèrs, mentre que, en çò que tanh ath refugi, non se cerque era sua ampliacion, senon eth sòn renauiment e adequacion, de forma qu’eth nombre de places se manten mès se realizen ua serie de melhores, pr’amor qu’era installacion ère obsoleta dempús de vint ans aufrint servici. Era prevision ei qu’aguesti trabalhs siguen finalizadi en mai de 2021.

Comienzan las obras de adecuación del Refugio de la Honeria

Con este proyecto de valorización turística del refugio de la Honeria y el entorno de la Val de Toran, el Conselh Generau d’Aran busca potenciar esta zona de forma responsable y sostenible, y está previsto que los trabajos de adecuación y mejora finalicen en mayo de 2021.

“Con este proyecto se llevarán a cabo no solo la reforma y adecuación del refugio actual sino también una serie de actuaciones de condicionamiento en los caminos históricos de la Val de Toran y la señalización de itinerarios de senderismo, que ayudarán a potenciar el desarrollo turístico de la zona de una forma responsable y sostenible”, afirma la síndica de Aran, Maria Vergés.

Estas actuaciones, que tienen un valor de cerca de 450.000 euros y se financiarán a través de fondos propios del Conselh Generau d’Aran y la inversión del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya, deberán permitir acondicionar la Val de Toran y su accesibilidad, al mismo tiempo que se preserva el patrimonio natural y cultural que representa.

Estas actuacions tienen un valor de cerca de 450.000 euros y se financiarán a través de fondos propios del Conselh Generau d’Aran y la inversión del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya

Las actuaciones de recuperación, condicionamiento y señalización previstas en los caminos de Grauèrs, Bedreda y el camino de la presa de Barrier a Pradet, harán que la oferta turística de este paraje sea más atractiva y variada para los usuarios, mientras que, en lo referente al refugio, no se busca su ampliación, sino su renovación y adecuación, de forma que el número de plazas se mantiene pero se están realizando una serie de mejoras, puesto que la instalación estaba obsoleta después de veinte años ofreciendo servicio. La previsión es que estos trabajos finalicen en mayo de 2021.

Comencen les obres d’adequació del Refugi de la Honeria

Amb aquest projecte de valorització turística del refugi de la Honeria i l’entorn de la Val de Toran, el Conselh Generau d’Aran busca potenciar aquesta zona de manera responsable i sostenible, i està previst que els treballs d’adequació i millora finalitzin al maig de 2021.

“Amb aquest projecte es duran a terme no només la reforma i adequació del refugi actual sinó també una sèrie d’actuacions de condicionament als camins històrics de la Val de Toran i la senyalització dels itineraris de senderisme, que ajudaran a potenciar el desenvolupament turístic de la zona d’una forma responsable i sostenible”, afirma la síndica d’Aran, Maria Vergés.

Aquestes actuacions, que tenen un valor de prop de 450.000 euros i es finançaran a través de fons propis del Conselh Generau d’Aran i la inversió del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, hauran de permetre condicionar la Val de Toran i la seva accessibilitat, al mateix temps que es preserva el patrimoni natural i cultural que representa.

Aquestes actuacions tenen un valor de prop de 450.000 euros i es finançaran a través de fons propis del Conselh Generau d’Aran i la inversió del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Les actuacions de recuperació, condicionament i senyalització previstes als camins de Grauèrs, Bedreda i el camí de la presa de Barrier a Pradet, faran que l’oferta turística d’aquest paratge sigui més atractiva i variada per als usuaris, mentre que, referent al refugi, no es busca la seva ampliació, sinó la seva renovació i adequació, de manera que el nombre de places es manté però s’estan realitzant una sèrie de millores, ja que la instal·lació estava obsoleta després de vint anys oferint servei. La previsió és que aquests treballs finalitzin al maig de 2021.

Info: Conselh Generau d’Aran