Er Ajuntament de Vielha e Mijaran amie a tèrme eth plaçament d’un sistèma de lums LED que generarà un important estauvi energetic.

Pendent aguesta setmana s’an iniciat es òbres de reforma der enlumenat deth Palai d’Espòrts de Vielha. Ua intervencion que permeterà, a trauès dera installacion d’un sistèma de lums LED, ua melhora dera qualitat der enlumenat d’aguest equipament esportiu municipau, atau coma amendrir eth consum energetic pendent eth sòn emplec.

Er enlumenat que i auie enquiara, compdaue damb un totau de 32 campanes industriaus, des quaus un totau de 7 unitats auien es ampoles honudes. Damb aguesta actuacion se substituïssen aguestes campanes en tot installar-ne ues LED dessenhades especiaument entà airaus industriaus, damb proteccion dera lent de policarbonat, de melhor rendiment e menor consum. Era poténcia unitària enquiara ère de 400w, e passarà a èster de 200w.

Es òbres permeteràn ua melhora dera qualitat der enlumenat d’aguest equipament esportiu municipau, atau coma amendrir eth consum energetic pendent eth sòn emplec

Un viatge realizadi toti aguesti cambis, se garantirà qu’er equipament complisque damb es normatives vigentes en çò que tanh ar enlumenat d’installacions esportiues (UNE-EN) e NIDE (Consejo Superior de Deporte). En aguest cas, coma installacion de tipe 2 (competicions de nivèu miei, partits de competicion regionaus e locaus).

“Aguesta actuacion ère fòrça de besonh, pr’amor qu’eth sistèma d’enlumenat actuau dera installacion ère ja obsolet e s’auie de renauir. Damb eth sistèma de lums LED generaram un important estauvi energetic, en tot implementar un estrument mès de qualitat e modernitat as installacions esportiues municipaus”, comente eth dusau tinent d’alcalde e còsso d’espòrts de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Comienzan las obras de mejora de la iluminación del Palacio de Deportes de Vielha

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran lleva a cabo la colocación de un sistema de luces LED que generará un importante ahorro energético.

Durante esta semana se han iniciado las obras de reforma de la iluminación del Palacio de Deportes de Vielha. Una intervención que permitirá, a través de la instalación de un sistema de luces LED, una mejora de la calidad de la iluminación de este equipamiento deportivo municipal, así como disminuir el consumo energético durante su uso.

La iluminación que había hasta ahora, contaba con un total de 32 campanas industriales, de las cuales un total de 7 unidades tenían las bombillas fundidas. Con esta actuación se sustituyen estas campanas instalando unas LED diseñadas especialmente para áreas industriales, con protección de la lente de policarbonato, de mejor rendimiento y menor consumo. La potencia unitaria hasta ahora era de 400w, y pasará a ser de 200w.

Las obras permitirán una mejora de la calidad de la iluminación de este equipamiento deportivo municipal, así como disminuir el consumo energético durante su uso

Una vez realizados todos estos cambios, se garantizará que el equipamiento cumpla con las normativas vigentes en cuanto a la iluminación de instalaciones deportivas (UNE-EN) y NIDE (Consejo Superior de Deporte). En este caso, como instalación de tipo 2 (competiciones de nivel medio, partidos de competición regionales y locales).

“Esta actuación era muy necesaria, porque el sistema de iluminación actual de la instalación estaba ya obsoleto y tenía que renovarse. Con el sistema de luces LED generaremos un importante ahorro energético, implementando un instrumento más de calidad y modernidad a las instalaciones deportivas municipales”, comenta el segundo teniente de alcalde y concejal de deportes de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Comencen les obres de millora de la il·luminació del Palau d’Esports de Vielha

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran duu a terme la col·locació d’un sistema de llums LED que generarà un important estalvi energètic.

Durant aquesta setmana s’han iniciat les obres de reforma de la il·luminació del Palau d’Esports de Vielha. Una intervenció que permetrà, a través de la instal·lació d’un sistema de llums LED, una millora de la qualitat de la il·luminació d’aquest equipament esportiu municipal, així com disminuir el consum energètic durant el seu ús.

La il·luminació que hi havia fins ara, comptava amb un total de 32 campanes industrials, de les quals un total de 7 unitats tenien les bombetes foses. Amb aquesta actuació se substitueixen aquestes campanes instal·lant unes LED dissenyades especialment per a àrees industrials, amb protecció de la lent de policarbonat, de millor rendiment i menor consum. La potència unitària fins ara era de 400w, i passarà a ser de 200w.

Les obres permetran una millora de la qualitat de la il·luminació d’aquest equipament esportiu municipal, així com disminuir el consum energètic durant el seu ús

Una vegada realitzats tots aquests canvis, es garantirà que l’equipament compleixi amb les normatives vigents quant a la il·luminació d’instal·lacions esportives (UNE-EN) i NIDE (Consejo Superior de Deportes). En aquest cas, com a instal·lació de tipus 2 (competicions de nivell mitjà, partits de competició regionals i locals).

“Aquesta actuació era molt necessària, perquè el sistema d’il·luminació actual de la instal·lació estava ja obsolet i s’havia de renovar. Amb el sistema de llums LED generarem un important estalvi energètic, implementant un instrument més de qualitat i modernitat a les instal·lacions esportives municipals”, comenta el segon tinent d’alcalde i regidor d’esports de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran