A trauès d’aguesta inversion de mès de 300.000€ Vielha e Mijaran resòlv, en bona part, ua reivindicacion istorica d’aguesti dus pobles e eth consistòri demore que, pendent aguesta legislatura, se pogue resòlver definitivament aguesta problematica n’aguesti pobles.

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a començat pendent aguest mes de junh es òbres de remodelacion des depòsits d’aigües d’Arròs e Vila, de manèra qu’enes pròplèu mesi aguesti equipaments seràn en un corrècte foncionament entàs vesins e vesies d’aguesti pòbles deth municipi. Prumèrament s’a iniciat damb eth depòsit d’Arròs e, un viatge finalizadi aguesti trabalhs, tanben s’apariarà eth depòsit de Vila.

Era inversion conjunta qu’amie a tèrme er Ajuntament compde damb un pressupòst de mès de 300.000€, en tot encetar un cicle de reformes enes depòsits d’aigua qu’encara manquen per realizar, ja que se trapen en un estat fòrça deficient. Er an passat s’inicièc ua intervencion de manteniment en bona part des depòsits municipaus, pr’amor que hège mès de 15 ans qu’ena majoria d’eri non s’auien amiat a tèrme trabalhs de neteja. Ua accion que ja supausèc un pressupòst de 70.000€ e servic entà detectar d’autes deficiéncies des depòsits.

Era actuacion enes depòsits d’aigua d’Arròs e Vila hè part d’un plan d’accion der Ajuntament enes depòsits municipaus qu’an de besonh ua intervencion mès prigonda. “Damb aguestes accions pretenem deishar enes condicions avientes tot eth hilat d’aigua de boca deth municipi enquia qu’acabe era legislatura, en tot enténer qu’aguest ei un servici municipau basic entara ciutadania”, comente eth còsso d’Òbres e Servicis, Jacint Cuny.

Empiezan los trabajos de mejora de los depósitos de agua de Arròs y de Vila

A través de esta inversión de más de 300.000€ Vielha e Mijaran resuelve, en buena parte, una reivindicación histórica de estos dos pueblos y el consistorio espera que, durante esta legislatura, se pueda resolver definitivamente esta problemática en estos pueblos.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha empezado durante este mes de junio las obras de remodelación de los depósitos de aguas de Arròs y de Vila, de manera que en los próximos meses estos equipamientos estarán en un correcto funcionamiento para los vecinos y vecinas de estos pueblos del municipio. Primero se ha empezado con el depósito de Arròs y, una vez finalizados estos trabajos, también se arreglará el depósito de Vila.

 La inversión conjunta que lleva a cabo el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de más de 300.000€, comenzando un ciclo reformas en los depósitos de agua que todavía faltan por realizar, ya que se encuentran en un estado muy deficiente. El año pasado se inició una intervención de mantenimiento en buena parte de los depósitos municipales, porque hacía más 15 años que en la mayoría de ellos no se habían llevado a cabo trabajos de limpieza. Una acción que ya supuso un presupuesto de 70.000€ y sirvió para detectar otras deficiencias de los depósitos.

La actuación en los depósitos de agua de Arròs y de Vila forma parte de un plan de acción del Ayuntamiento en los depósitos municipales que necesitan una intervención más profunda. “Con estas acciones pretendemos dejar en las condiciones adecuadas toda la red de agua de boca del municipio hasta que acabe la legislatura, entendiendo que este es un servicio municipal básico para la ciudadanía”, comenta el concejal de Obras y Servicios, Jacint Cuny.

Comencen els treballs de millora dels dipòsits d’aigua d’Arròs i de Vila

Amb aquesta inversió de més de 300.000€ Vielha e Mijaran resol, en bona part, una reivindicació històrica d’aquests dos pobles i el consistori espera que, durant aquesta legislatura, es pugui resoldre definitivament aquesta problemàtica en aquests pobles.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha començat durant aquest mes de juny les obres de remodelació dels dipòsits d’aigües d’Arròs i de Vila, de manera que en els pròxims mesos aquests equipaments estaran en un correcte funcionament per als veïns i veïnes d’aquests pobles del municipi. Primer s’ha començat amb el dipòsit d’Arròs i, una vegada finalitzats aquests treballs, també s’arreglarà el dipòsit de Vila.

La inversió conjunta que duu a terme l’Ajuntament compta amb un pressupost de més de 300.000€, començant un cicle reformes en els dipòsits d’aigua que encara falten per realitzar, ja que es troben en un estat molt deficient. L’any passat es va iniciar una intervenció de manteniment en bona part dels dipòsits municipals, perquè feia més 15 anys que en la majoria d’ells no s’havien dut a terme treballs de neteja. Una acció que ja va suposar un pressupost de 70.000€ i va servir per a detectar altres deficiències dels dipòsits.

L’actuació en els dipòsits d’aigua d’Arròs i de Vila forma part d’un pla d’acció de l’Ajuntament en els dipòsits municipals que necessiten una intervenció més profunda. “Amb aquestes accions pretenem deixar en les condicions adequades tota la xarxa d’aigua de boca del municipi fins que acabi la legislatura, entenent que aquest és un servei municipal bàsic per a la ciutadania”, comenta el regidor d’Obres i Serveis, Jacint Cuny.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran