Er Ajuntament de Vilamòs ha iniciat es trebalhs de milhora e manteniment des captacions d’aigua, des dus municipis.

Damb ua inversion de ath torn de 90.000€ que des quaus 70.000€ son finançadi pera ACA (Agència Catalana de l’Aigua) e eth rèste damb recursi pròpis der Ajuntament de Vilamòs.

Damb aguesta inversion se preten amassar tota er aigua possibla e auer-la de mès calitat.

Comienzan los trabajos de mejora y mantenimiento de las captaciones de agua en Vilamòs

El Ayuntamiento de Vilamòs ha iniciado los trabajos de mejora y mantenimiento de las captaciones de agua, de los dos municipios.

Con una inversión de alrededor de 90.000€ de los cuales 70.000€ han sido financiados por el ACA (Agència Catalana de l’Aigua) y el resto con recursos propios del Ayuntamiento de Vilamòs.  

Con esta inversión se pretende reunir toda el agua posible y que sea de más calidad.

Comencen els treballs de millora i manteniment de les captacions d’aigua a Vilamòs

L’Ajuntament de Vilamòs ha iniciat els treballs de millora i manteniment de les captacions d’aigua, dels dos municipis.

Amb una inversió de prop de 90.000 € dels quals 70.000 € han estat finançats per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i la resta amb recursos propis de l’Ajuntament de Vilamòs.

Amb aquesta inversió es pretén reunir tota l’aigua possible i que sigui de més qualitat.

Info: Ajuntament de Vilamòs