El Ayuntamiento de Naut Aran ha iniciado la segunda fase de las actuaciones para reforzar los muros en el margen del río Garona a su paso por la población de Arties.

Esta acción se lleva a cabo para garantizar la seguridad de los vecinos de este lugar, puesto que durante las inundaciones que hubo el 18 de junio del año 2013 se causaron grandes desperfectos en la zona, incluyendo el derrumbamiento de algunas viviendas. Esto se produjo al ceder los muros por la fuerza del impacto de las rocas y el alto caudal con el que bajaba el rio ese día.

Estas obras estaban previstas desde el consistorio para años anteriores, pero, por cuestiones administrativas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, no se han podido concretar hasta este mismo año.

De esta forma, el ayuntamiento, dedicará un presupuesto de más de 100.000 euros a realzar los muros de tres puntos estratégicos de la población de Arties. Cada uno de ellos, subirá de nivel de entre 80 centímetros y 1 metro y medio según el lugar en el que se encuentre. En total, se actuará en más de 250 metros a lo largo de todo el margen del río Garona.

El alcalde del municipio de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “eran unas obras que teníamos pendientes desde hacía ya bastantes años y por fin las podemos llevar a cabo. Lo que más nos importa es la seguridad de nuestros vecinos y creemos que, con esta acción, por fin podemos empezar a cerrar el capítulo de ese trágico día en el que nos afectaron las riadas de una manera devastadora”.

En la primera fase, la Confederación Hidrográfica del Ebro destinó 500.000 euros a la rehabilitación inicial de los muros para cubrir los desperfectos principales, pero es con esta segunda fase con una partida de más de 100.000 euros, que el consistorio da por finalizada la actuación.

Las obras para el alzamiento de estos muros en el margen del río Garona a su paso por la población de Arties durarán alrededor de un mes.

Er Ajuntament de Naut Aran destine mès de 100.000 èuros ath refortilhament de murs en Arties pes aiguats der an 2013

Er Ajuntament de Naut Aran a iniciat era dusau fasa des accions entà refortilhar es murs deth marge der arriu Garona ath sòn pas pera poblacion d’Arties.

Aguesta accion s’amie a tèrme entà garantir era seguretat des vesins d’aguest lòc, pr’amor que pendent es inondacions que i auec eth 18 de junh der an 2013 se causèren grani desperfectes ena zòna, en tot includir er esbaussament de bèri abitatges. Açò se produsic en tot cedir es murs pera fòrça der impacte des ròques e eth naut cabau d’aigua que baishaue pendent aqueth dia.

Aguestes òbres èren previstes peth consistòri des de hè ans, mès, per ahèrs administratius dera Confederacion Idrografica der Èbre, non s’an pogut concretar enquia aguest madeish an.

D’aguesta forma, er ajuntament, dedicarà un pressupòst de mès de 100.000 èuros a reauçar es murs de tres punts estrategics dera poblacion d’Arties. Cadun d’eri, pujarà de nivèu entre 80 centimètres e 1 mètre e miei segontes era localizacion en qué se tròbe. En totau, s’actuarà en mès de 250 mètres ath long de tot eth marge der arriu Garona.

Eth baile deth municipi de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “èren ues òbres qu’auíem pendentes des de hège ja fòrça ans e ara fin les podem amiar a tèrme. Çò que mès mos impòrte ei era seguretat des nòsti vesins e credem que, damb aguesta accion, ara fin podem començar a barrar eth capítol d’aguest tragic dia en quau mos afectèren es aiguats d’ua manèra devastadora”.

Ena prumèra fasa, era Confederacion Idrografica der Èbre destinèc 500.000 èuros ara reabilitacion iniciau des murs entà corbir es desperfectes principaus, mès ei damb aguesta dusau fasa damb ua partida de mès de 100.000 èuros, qu’eth consistòri da per finalizada era accion.

Es òbres entath auçament d’aguesti murs en marge der arriu Garona ath sòn pas pera poblacion d’Arties duraràn ath torn d’un mes.

L’Ajuntament de Naut Aran destina més de 100.000 euros al reforç de murs a Arties per les riuades de l’any 2013

L’Ajuntament de Naut Aran ha iniciat la segona fase de les actuacions per reforçar els murs en el marge del riu Garona al seu pas per la població d’Arties.

Aquesta acció es duu a terme per garantir la seguretat dels veïns d’aquest lloc, ja que durant les inundacions que va haver-hi el 18 de juny de l’any 2013 es van causar grans desperfectes a la zona, incloent l’esfondrament d’alguns habitatges. Això es va produir en cedir els murs per la força de l’impacte de les roques i l’alt cabal amb què baixava el riu durant aquest dia.

Aquestes obres estaven previstes des del consistori per a anys anteriors, però, per qüestions administratives de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, no s’han pogut concretar fins a aquest mateix any.

D’aquesta forma, l’ajuntament, dedicarà un pressupost de més de 100.000 euros a realçar els murs de tres punts estratègics de la població d’Arties. Cadascun d’ells, pujarà de nivell entre 80 centímetres i 1 metre i mig segons la localització en què es trobi. En total, s’actuarà en més de 250 metres al llarg de tot el marge del riu Garona.

L’alcalde del municipi de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “eren unes obres que teníem pendents des de feia ja bastants anys i per fi les podem dur a terme. El que més ens importa és la seguretat dels nostres veïns i creiem que, amb aquesta acció, per fi podem començar a tancar el capítol d’aquest tràgic dia en el qual ens van afectar les riuades d’una manera devastadora”.

En la primera fase, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va destinar 500.000 euros a la rehabilitació inicial dels murs per cobrir els desperfectes principals, però és amb aquesta segona fase amb una partida de més de 100.000 euros, que el consistori dóna per finalitzada l’actuació.

Les obres per a l’alçament d’aquests murs en el marge del riu Garona al seu pas per la població d’Arties duraran al voltant d’un mes.

Info: Ajuntament de Naut Aran