Er Ajuntament de Naut Aran apòste peth programa “botja-te” d’inclusion sociau e foment dera activitat fisica e mentau entara gent grana e redefinís eth concèpte en plea epòca peth coronavirus.

“Botja-te”, ère ua iniciatiua sorgida des deth pròpri consistòri damb mès de dètz ans de trajectòria en qu’es persones d’ua edat auançada auien era oportunitat de poder realizar exercici fisic, fisioteràpia o trabalhar era ment enes espacis publics deth municipi de Naut Aran regidi per ua coordinadora especifica.

Eth consistòri aufrirà ues bosses as vesins que participauen en aguest projècte, e qu’includiràn tot tipe de materiau entà amiar a tèrme era practica des activitats, mès damb eth factor que cadun ac harà des dera sua pròpria casa

Pr’amor dera actuau crisi deth coronavirus e damb era normativa en vigor que proïbís es amassades de mès de 6 persones en Catalonha, er Ajuntament de Naut Aran a decidit dar un torn de 360 grads en programa e nomentà’c “Botja-te en casa”. Ei per açò, qu’eth consistòri, aufrirà ues bosses as vesins que participauen en aguest projècte, e qu’includiràn tot tipe de materiau entà amiar a tèrme era practica des activitats, mès damb eth factor que cadun ac harà des dera sua pròpria casa.

Entre d’auti objèctes, es bosses contieràn pilòtes de diferentes grandàries e pesi, còrdes, o d’auti elements entà dinamizar es articulacions. Eth baile deth municipi, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “er ajuntament tostemp apostarà peth present e futur des nòsti majors. Pensam que non se pòden quedar sense hèr era sua gimnastica ne exercitar era ment pes qüestions sanitàries, e auem decidit actuar entà poder aufrir-les ua alternatiua viabla”.

En totau, damb ua estimacion de 40 vesins que poderien participar, eth còst d’aguestes bosses ascendirà as 3.000 èuros. Ruiz-Canela concrète que “eth programa “botja-te” ei fòrça assentat laguens dera franja d’edat auançada en Naut Aran e s’a convertit en ua autentica referéncia”.

Entà poder coordinar tot eth projècte, era tutora telefonarà de forma personau a cadun des participaires e les explicarà es principaus directritzes qu’auràn d’amiar a tèrme entà poder desvolopar es activitats corrèctaments. Ath delà, aguesta figura, se desplaçarà tanben as sues viuendes.

Eth programa “botja-te” ei fòrça assentat laguens dera franja d’edat auançada en Naut Aran e s’a convertit en ua autentica referéncia

Eth programa “botja-te en casa” començarà eth pròplèu 13 d’octobre e a coma objectiu principau qu’es persones majors poguen contunhar de mantier-se actives tant fisica coma mentalment, atau coma aportarles companhia e que se poguen sénter melhor en aguesta estapa vitau.

El Ayuntamiento de Naut Aran apuesta de nuevo por el programa “Botja-te” para la gente mayor, ahora desde casa

El Ayuntamiento de Naut Aran apuesta por el programa “botja-te” (muévete, en aranés) de inclusión social y fomento de la actividad física y mental para la gente mayor y redefine el concepto en plena época por el coronavirus.

“Botja-te” era una iniciativa surgida desde el propio consistorio con más de diez años de trayectoria en la que las personas de una edad avanzada tenían la oportunidad de poder realizar ejercicio físico, fisioteràpia o trabajar la mente en espacios públicos en el municipio de Naut Aran regidos por una coordinadora específica.

El consistorio ofrecerá unas bolsas a los vecinos que participaban en este proyecto, que incluirán todo tipo de material para llevar a cabo la práctica de las actividades, pero con el factor que cada uno lo hará desde su propia casa

Debido a la actual crisis del coronavirus y con la normativa vigente que prohíbe las reuniones de más de 6 personas en Catalunya, el Ayuntamiento de Naut Aran ha decidido dar un giro de 360 grados al programa y llamarlo “Botja-te en casa”. Es por ello, que, el consistorio, ofrecerá unas bolsas a los vecinos que participaban en este proyecto, que incluirán todo tipo de material para llevar a cabo la práctica de las actividades, pero con el factor que cada uno lo hará desde su propia casa.

Entre otros objetos, las bolsas contendrán pelotas de diferentes tamaños y pesos, cuerdas, aros para dinamizar las articulaciones u otros elementos. El alcalde del municipio, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “el ayuntamiento siempre apostará por el presente y futuro de nuestros mayores. Pensamos que no se pueden quedar sin hacer su gimnasia ni ejercitar la mente por las cuestiones sanitarias, y hemos decidido actuar para poder ofrecerles una alternativa viable”.

En total, con una estimación de 40 vecinos que podrían participar, el coste de estas bolsas ascenderá a los 3.000 euros. Ruiz-Canela concreta que “el programa Botja-te está muy asentado dentro de la franja de edad avanzada en Naut Aran y se ha convertido en una auténtica referencia”

Para poder coordinar todo el proyecto, la tutora llamará de forma personal a cada uno de los participantes y les explicará las principales directrices que tendrán que llevar a cabo para poder desarrollar las actividades correctamente. Además, esta figura, se desplazará también a los hogares.

El programa Botja-te está muy asentado dentro de la franja de edad avanzada en Naut Aran y se ha convertido en una auténtica referencia

El programa “Botja-te en casa” empezará el próximo 13 de octubre y tiene como objetivo principal que las personas mayores puedan seguir manteniéndose activas tanto física como mentalmente, así como aportarles compañía y que se puedan sentir mejor en esta etapa vital.

L’Ajuntament de Naut Aran aposta de nou pel programa “Botja-te” per a la gent gran, ara des de casa

L’Ajuntament de Naut Aran aposta pel programa “botja-te” (mou-te, en aranès) d’inclusió social i foment de l’activitat física i mental per a la gent gran i redefineix el concepte en plena època pel coronavirus.

“Botja-te” era una iniciativa sorgida des del propi consistori amb més de deu anys de trajectòria en què les persones d’una edat avançada tenien l’oportunitat de poder realitzar exercici físic, fisioteràpia o treballar la ment en espais públics en el municipi de Naut Aran regits per una coordinadora específica.

El consistori oferirà unes bosses als veïns que participaven en aquest projecte, que inclouran tot tipus de material per dur a terme la pràctica de les activitats, però amb el factor que cadascun ho farà des de la seva pròpia casa

A causa de l’actual crisi del coronavirus i amb la normativa vigent que prohibeix les reunions de més de 6 persones a Catalunya, l’Ajuntament de Naut Aran ha decidit donar un gir de 360 graus al programa i anomenar-ho “Botja-te en casa”. És per això, que, el consistori, oferirà unes bosses als veïns que participaven en aquest projecte, que inclouran tot tipus de material per dur a terme la pràctica de les activitats, però amb el factor que cadascun ho farà des de la seva pròpia casa.

Entre altres objectes, les bosses contindran pilotes de diferents grandàries i pesos, cordes, cèrcols per dinamitzar les articulacions o altres elements. L’alcalde del municipi, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “l’ajuntament sempre apostarà pel present i futur dels nostres majors. Pensem que no es poden quedar sense fer la seva gimnàstica ni exercitar la ment per les qüestions sanitàries, i hem decidit actuar per poder oferirlos una alternativa viable”.

En total, amb una estimació de 40 veïns que podrien participar, el cost d’aquestes bosses ascendirà als 3.000 euros. Ruiz-Canela concreta que “el programa “Botja-te” està molt assentat dins de la franja d’edat avançada a Naut Aran i s’ha convertit en una autèntica referència”.

Per poder coordinar tot el projecte, la tutora telefonarà de forma personal a cadascun dels participants i els explicarà les principals directrius que hauran de dur a terme per poder desenvolupar les activitats correctament. A més, aquesta figura, es desplaçarà també a les llars.

El programa “Botja-te” està molt assentat dins de la franja d’edat avançada a Naut Aran i s’ha convertit en una autèntica referència

El programa “Botja-te en casa” començarà el proper 13 d’octubre i té com a objectiu principal que les persones majors puguin seguir mantenint-se actives tant física com mentalment, així com aportar-los companyia i que es puguin sentir millor en aquesta etapa vital.

Info: Ajuntament de Naut Aran