Aguest maitin s’a realizat un nau plen ordinari en Ajuntament de Naut Aran en quau, entre d’auti punts, s’a aprobat per unanimitat ua modificacion de pressupòst de 675.000 èuros enfocadi era grana part entà ajudes economiques pera pandèmia deth coronavirus e d’autes inversions de gran potenciau entad aguesta zòna.

En aguest sens, tant era equipa de govèrn de Convergéncia Aranesa, coma era oposicion d’Unitat d’Aran e Aran Amassa an votat a favor d’un paquet d’ajudes dirèctes per valor de 180.000 èuros qu’acabaràn enes negòcis que tributen en eth municipi. Aguestes bonificacions serviràn entà redusir er impacte qu’age pogut generar era COVID-19 pendent aguesti mesi de pandèmia en toti es sectors comerciaus.

Ath delà, se destinarà ua partida de 20.000 èuros entà ajudar as familhes mès vulnerables de Naut Aran damb era crompa d’aliments o d’auti besonhs basics.

Eth baile municipau, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “era economia locau s’a vist claraments afectada pera crisi sanitària e auem de besonh préner mesures. En un consens entre es tres grops municipaus, auem arribat ar acòrd d’aufrir aguestes ajudes e sajar, d’aguesta forma, dar un shinhau mès d’aire as negòcis locaus”.

D’un aute costat, laguens dera modificacion pressupostària, tanben s’a aprobat ua partida entara creación d’un Skate Park de 506 mètres quarrats. Ruiz-Canela, concrète que “aguest projècte s’a amiat a tèrme damb era implicacion de tota era comunitat ‘skater’ dera Val d’Aran entà que podessen gaudir pleaments d’aguest equipament en futur. Demoram poder començar es òbres en uns mesi”.

Se destinarà ua partida de 20.000 èuros entà ajudar as familhes mès vulnerables de Naut Aran damb era crompa d’aliments o d’auti besonhs basics

En d’auti apartats, s’a aprobat tanben per unanimitat aumentar es subvencions des estudiants deth municipi de Naut Aran. Enquiath moment, sonque podien arrecéber subvencions de 700 a 1000 èuros es escolans de mèns de 25 ans. Damb aguesta naua rectificacion, es persones de mès de 25 ans que corsen bèth modul o carrera, poderàn tanben arrecéber aguesta subvencion. Entàs majors de 30 ans, variarà era bonificacion a arrecéber en foncion dera renda que generen annauments.

Dera madeisha manèra, s’a aprovat un convèni damb era EMD d’Unha entath traspàs de 200.000 èuros entà un projècte deth PUOSC, e d’auti 70.000 èuros entara EMD d’Arties-Garòs entà ues accions que s’haràn en aguesta zòna.

Fin finau, s’a aprovat era rescision deth contracte damb era enterpresa Nhèu 1500 per incompliment deth madeish.

El Ayuntamiento de Naut Aran aprueba 200.000 euros en ayudas sociales directas

Esta mañana se ha realizado un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento de Naut Aran en el que, entre otros puntos, se ha aprobado por unanimidad una modificación de presupuesto de 675.000 euros enfocada en gran parte a ayudas económicas por la pandemia del coronavirus y otras inversiones de gran potencial para esta zona.

En este sentido, tanto el equipo de gobierno de Convergéncia Aranesa, como la oposición de Unitat d’Aran y Aran Amassa han votado a favor de un paquete de ayudas directas por valor de 180.000 que irán a parar los negocios que tributen en el municipio. Estas bonificaciones servirán para reducir el impacto que haya podido generar la COVID-19 durante estos meses de pandemia en todos los sectores comerciales.

Asimismo, se destinará una partida de 20.000 euros para ayudar a las familias más vulnerables de Naut Aran con la compra de alimentos u otras necesidades básicas.

El alcalde municipal, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “la economía local se ha visto claramente afectada por la crisis sanitaria y necesitamos tomar medidas. En un consenso entre los tres grupos municipales, hemos llegado al acuerdo de ofrecer estas ayudas e intentar, de esta forma, dar un poco más de aire a los negocios locales”.

Por otra parte, dentro de la modificación presupuestaria, también se ha aprobado una partida para la creación de un Skate Park de 506 metro cuadrados. Ruiz-Canela, concreta que “este proyecto se ha llevado a cabo con la implicación de toda la comunidad ‘skater’ del Valle de Aran para que pudieran disfrutar plenamente de ello en el futuro. Esperamos poder empezar las obras en unos meses”.

Se destinará una partida de 20.000 euros para ayudar a las familias más vulnerables de Naut Aran con la compra de alimentos u otras necesidades básicas

En otros apartados, se ha aprobado también por unanimidad ampliar las subvenciones de los estudiantes del municipio de Naut Aran. Hasta el momento, únicamente podían recibir subvenciones de 700 a 1000 euros los alumnos de menos de 25 años. Con esta nueva rectificación, las personas de más de 25 años que cursen algún módulo o carrera, podrán también recibir esta subvención. Para los mayores de 30 años, variará la bonificación a recibir en función de la renta que ingresen anualmente.

De la misma manera, se ha aprobado un convenio con la EMD de Unha para el traspaso de 200.000 euros para un proyecto del PUOSC, y otros 70.000 euros en la EMD de Arties-Garòs para unas actuaciones que se harán en esta zona.

Por último, se ha aprobado la rescisión del contrato con la empresa Nhèu 1500 por incumplimiento del mismo.

L’Ajuntament de Naut Aran aprova 200.000 euros en ajudes socials directes

Aquest matí s’ha realitzat un nou ple ordinari a l’Ajuntament de Naut Aran en què, entre altres punts, s’ha aprovat per unanimitat una modificació de pressupost de 675.000 euros enfocada en gran part a ajudes econòmiques per la pandèmia del coronavirus i altres inversions de gran potencial per a aquesta zona.

En aquest sentit, tant l’equip de govern de Convergéncia Aranesa, com l’oposició d’Unitat d’Aran i Aran Amassa han votat a favor d’un paquet d’ajudes directes per valor de 180.000 que aniran a parar als negocis que tributin en el municipi. Aquestes bonificacions serviran per reduir l’impacte que hagi pogut generar la COVID-19 durant aquests mesos de pandèmia en tots els sectors comercials.

Així mateix, es destinarà una partida de 20.000 euros per ajudar a les famílies més vulnerables de Naut Aran amb la compra d’aliments o altres necessitats bàsiques.

L’alcalde municipal, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “l’economia local s’ha vist clarament afectada per la crisi sanitària i necessitem prendre mesures. En un consens entre els tres grups municipals, hem arribat a l’acord d’oferir aquestes ajudes i intentar, d’aquesta forma, donar una mica més d’aire als negocis locals”.

D’altra banda, dins de la modificació pressupostària, també s’ha aprovat una partida per a la creació d’un Skate Park de 506 metres quadrats. Ruiz-Canela, concreta que “aquest projecte s’ha dut a terme amb la implicació de tota la comunitat ‘skater’ de la Vall d’Aran perquè poguessin gaudir plenament d’aquest equipament en el futur. Esperem poder començar les obres en uns mesos”.

Es destinarà una partida de 20.000 euros per ajudar a les famílies més vulnerables de Naut Aran amb la compra d’aliments o altres necessitats bàsiques

En altres apartats, s’ha aprovat també per unanimitat ampliar les subvencions dels estudiants del municipi de Naut Aran. Fins al moment, únicament podien rebre subvencions de 700 a 1000 euros els alumnes de menys de 25 anys. Amb aquesta nova rectificació, les persones de més de 25 anys que cursin algun mòdul o carrera, podran també rebre aquesta subvenció. Per als majors de 30 anys, variarà la bonificació a rebre en funció de la renda que ingressin anualment.

De la mateixa manera, s’ha aprovat un conveni amb l’EMD d’Unha per al traspàs de 200.000 euros per a un projecte del PUOSC, i 70.000 euros per l’EMD d’Arties-Garòs per a unes actuacions que es faran en aquesta zona.

Finalment, s’ha aprovat la rescissió del contracte amb l’empresa Nhèu 1500 per incompliment del mateix.

Info: Ajuntament de Naut Aran