Eth Plen der Ajuntament de Naut Aran a aprovat de forma iniciau eth projècte de crear un complèxe de 4.500 mètres quarrats en que i aurie 290 places de parcatge soterrani, un centre de dia entara gent grana, ath torn de 30 pisi de loguèr sociau, un nau gimnàs, atau coma reubicar era bibliotèca e era oficina d’informacion e torisme.

Entad açò, calerà cambiar es nòrmes subsidiàries entà modificar er emplec de parcatge e amplià’c a equipaments.

Aguest punt a estat aprovat per unanimitat per toti es còssos deth plen pr’amor que complís damb un des besonhs principaus deth pòble qu’ei generar parcatge e abitatges a un prètz economic entara gent grana e entàs joeni.

Eth baile de Naut Aran, César Ruiz-Canela, afirme que “ei un gran pas endauant entà centralizar tota era activitat de Salardú en ua madeisha zòna a on ja se tròbe era escòla Ruda. Credem qu’en un futur, aguest equipament complèt aportarà un gran benefici ath municipi perqué qu’aufrirà fòrça alternatiues que non disposam actuauments”.

Ath delà, tanben s’a aprovat provisionaument damb es vòts a favor de Convergéncia Aranesa e Aran Amassa e era negativa de Unitat d’Aran, era possibilitat de poder convertir es locaus comerciaus en abitatges sociaus. Aguesta mesura a coma objectiu que se pogue aufrir abitatge a un prètz accessible que serà mercat pera pròpria administracion.

En d’auti aspèctes, tanben s’a aprovat era convocatòria d’ua plaça publica coma coordinador d’activitats e eveniments restacadi ath torisme entà dinamizar era arribada de visitants ath municipi.

Eth Plen der Ajuntament de Naut Aran tanben aprovèc damb es abstencions de Aran Amassa e Unitat d’Aran ua modificacion de pressupòst de 460.000 €. En aguest sens, se destinaràn tres partides entà dar supòrt en accions concrètes. En Tredòs, serà un totau de 250.000 € entà pagar part dera reforma dera sala sociau deth pòble; en Bagergue 110.000 € entà milhorar eth paviment en dus carrèrs e ua auta partida de 100.000 € entara prumèra fasa der ampliament dera escòla Ruda de Salardú.

El Ayuntamiento de Naut Aran aprueba la creación de más viviendas sociales

El Pleno del Ayuntamiento de Naut Aran ha aprobado de forma inicial el proyecto de crear un complejo de 4.500 metros cuadrados en los que habría 290 plazas de parking subterráneo, un centro de día para la gente mayor, alrededor de 30 pisos de alquiler social, un nuevo gimnasio, así como reubicar la biblioteca y la oficina de información y turismo.

Para ello, se tendrá que cambiar las normas subsidiarias para cambiar el uso de parking y ampliarlo a equipamientos.

Este punto ha sido aprobado por unanimidad por todos los concejales del pleno ya que cumple con una de las necesidades principales del pueblo que es generar aparcamiento y viviendas a un precio económico al alcance de mayores y jóvenes.

El alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, afirma que “es un gran paso adelante para centralizar toda la actividad de Salardú en una misma zona donde ya se encuentra la escuela Ruda. Creemos que, en un futuro, este equipamiento completo aportará un gran beneficio al municipio ya que ofrecerá muchas alternativas que no disponemos actualmente”.

Por otra parte, también se ha aprobado provisionalmente con los votos a favor de Convergéncia Aranesa y Aran Amassa y la negativa de Unitat d’Aran la posibilidad de poder convertir los locales comerciales en viviendas sociales. Esta medida tiene como objetivo que se pueda ofrecer vivienda a un precio asequible que será marcado por la propia administración.

En otros aspectos, también se ha aprobado la convocatoria de una plaza pública como coordinador de actividades y eventos vinculados al turismo para dinamizar la llegada de visitantes al municipio.

El Pleno del Ayuntamiento de Naut Aran también aprobó con las abstenciones de Aran Amassa y Unitat d’Aran una modificación de presupuesto de 460.000 €. En este sentido se destinarán tres partidas para dar apoyo en actuaciones concretas. En Tredòs, será un total de 250.000 € para pagar parte de la reforma de la sala social del pueblo; en Bagergue 110.000 € para mejorar el pavimento en dos calles y una partida de 100.000 € para la primera fase de la ampliación de la escuela Ruda de Salardú.

L’Ajuntament de Naut Aran aprova inicialment la creació de més habitatge social

El Ple de l’Ajuntament de Naut Aran ha aprovat de manera inicial el projecte de crear un complex de 4.500 metres quadrats en què hi hauria 290 places de párquing subterrani, un centre de dia per a la gent gran, al voltant de 30 pisos de lloguer social, un nou gimnàs, així com reubicar la biblioteca i l’oficina d’informació i turisme.

Per a això, s’haurà de canviar les normes subsidiàries per a modificar l’ús de párquing i ampliar-ho a equipaments.

Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat per tots els regidors del ple ja que compleix amb una de les necessitats principals del poble que és generar aparcament i habitatges a un preu econòmic a l’abast de majors i joves.

L’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, afirma que “és un gran pas endavant per a centralitzar tota l’activitat de Salardú en una mateixa zona on ja es troba l’escola Ruda. Creiem que, en un futur, aquest equipament complet aportarà un gran benefici al municipi ja que oferirà moltes alternatives que no disposem actualment”.

D’altra banda, també s’ha aprovat provisionalment amb els vots a favor de Convergéncia Aranesa i Aran Amassa i la negativa de Unitat d’Aran la possibilitat de poder convertir els locals comercials en habitatges socials. Aquesta mesura té com a objectiu que es pugui oferir habitatge a un preu assequible que serà marcat per la pròpia administració.

En altres aspectes, també s’ha aprovat la convocatòria d’una plaça pública com a coordinador d’activitats i esdeveniments vinculats al turisme per a dinamitzar l’arribada de visitants al municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Naut Aran també va aprovar amb les abstencions d’Aran Amassa i Unitat d’Aran una modificació de pressupost de 460.000 €. En aquest sentit es destinaran tres partides per a donar suport en actuacions concretes. A Tredòs, serà un total de 250.000 € per a pagar part de la reforma de la sala social del poble; a Bagergue 110.000 € per a millorar el paviment en dos carrers i una partida de 100.000 € per a la primera fase de l’ampliació de l’escola Rude de Salardú.

Info: Ajuntament de Naut Aran