Er Ajuntament de Naut Aran en tot seguir damb era sua linha d’ajudes as joeni de Naut Aran, destinarà un totau de 60.000 èuros en subvencions entà qu’es estudiants e es sues familhes poguen pagar-se d’ua forma mès senzilha es sòns estudis.

Es ajudes se fraccionarien en quate airaus: eth pagament de libres, d’ordenadors, dera matricula des escolans damb estudis universitaris o grads mejans e superiors que non se hèsquen ena Val d’Aran e entà corbir es despenes de mobilitat qu’aurien ath long der an es persones que non viuen en sòn municipi o comarca.

Entà accedir ad aguestes aportacions cau èster empadronat e víuer permanentaments en Naut Aran aumens pendent es darrèri cinc ans, auer 25 ans o mèns, e presentar es corresponentes factures entà arténher aguest benefici sociau.

En totau, un estudiant de Naut Aran que corse estudis superiors coma per exemple era universitat, poderie arribar a auer ua subvencion d’enquia 1000 èuros, e es que corsen cicles formatius de grad mejan o superior de formacion professionau enquia 700 èuros.

Eth baile, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “aguestes ajudes se hèn des de hè 6 ans e èm fòrça satisfèts. Pensam que, d’aguesta manèra, ajudam d’ua forma importanta as nòstes familhes e as joeni enes sòns estudis”.

Eth periòde entà realizar es tramits entà obtier es subvencions finalize eth 21 de deseme deth 2020.

El Ayuntamiento de Naut Aran destinará 60.000 euros a subvenciones en educación

El Ayuntamiento de Naut Aran siguiendo con su línea de ayudas a los jóvenes de Naut Aran, destinará un total de 60.000 euros en subvenciones para que los estudiantes y sus familias puedan costearse de una forma más sencilla los estudios.

Las ayudas se fraccionarían en cuatro vertientes: el pago de libros, de ordenadores, de la matrícula de los alumnos con estudios universitarios o grados medios y superiores que no se hagan en el Valle de Aran y para cubrir los gastos de movilidad que tendrían a lo largo del año las personas que no viven en su municipio o comarca.

Para acceder a estas aportaciones hay que estar empadronado y vivir permanentemente en Naut Aran como mínimo durante los últimos cinco años, tener 25 años o menos, y presentar las correspondientes facturas para obtener este beneficio social.

En total, un estudiante de Naut Aran que curse estudios superiores como por ejemplo la universidad, podría llegar a tener una subvención de hasta 1000 euros, mientras que los que cursan ciclos formativos de grado medio o superior de formación profesional hasta 700 euros.

El alcalde, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “estas ayudas las llevamos haciendo durante 6 años y estamos muy satisfechos. Pensamos que, de esta manera, ayudamos de una forma importante a nuestras familias y a los jóvenes en sus estudios”.

El periodo para realizar cualquier trámite para las obtener las subvenciones finaliza el 21 de diciembre del 2020.

L’Ajuntament de Naut Aran destinarà 60.000 euros a subvencions en educació

L’Ajuntament de Naut Aran seguint amb la seva línia d’ajudes als joves de Naut Aran, destinarà un total de 60.000 euros en subvencions perquè els estudiants i les seves famílies puguin pagar-se d’una forma més senzilla els seus estudis.

Les ajudes es fraccionarien en quatre vessants: el pagament de llibres, d’ordinadors, de la matrícula dels alumnes amb estudis universitaris o graus mitjans i superiors que no es facin a la Val d’Aran i per cobrir les despeses de mobilitat que tindrien al llarg de l’any les persones que no viuen en el seu municipi o comarca.

Per accedir a aquestes aportacions cal estar empadronat i viure permanentment a Naut Aran com a mínim durant els últims cinc anys, tenir 25 anys o menys, i presentar les corresponents factures per obtenir aquest benefici social.

En total, un estudiant de Naut Aran que cursi estudis superiors com per exemple la universitat, podría arribar a tenir una subvenció de fins a 1000 euros, mentre que els que cursen cicles formatius de grau mitjà o superior de formació professional fins a 700 euros.

L’alcalde, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “aquestes ajudes les portem fent durant 6 anys i estem molt satisfets. Pensem que, d’aquesta manera, ajudem d’una forma important a les nostres famílies i als joves en els seus estudis”.

El període per realitzar qualsevol tràmit per les obtenir les subvencions finalitza el 21 de desembre del 2020.

Info: Ajuntament de Naut Aran