Er Ajuntament de Naut Aran a inaugurat oficiauments es punts de recarga electrica en municipi amassa damb dera collaboracion dera enterpresa Iberdrola en un acte que s’a amiat a tèrme en nuclèu de Baqueira.

En aguest sens, des d’aué madeish, dejà se pòt hèr emplec des estacions de Baquèira, Gessa e Salardú, damb era nauetat qu’eth servici serà gratuït enquia finaus deth mes de març. Eth consistòri a signat un acòrd damb era companhia electrica entà qu’es vesins e toristes que visiten era zòna, poguen provar aguestes installacions sense cap tipe de còst. Enes pròplèus dies, tanben se dauriràn ar emplec public es estacions de Bagergue e Garòs, e, mès endauant, es d’Arties, Tredòs e Unha.

Dejà se pòt hèr emplec des estacions de Baquèira, Gessa e Salardú, damb era nauetat qu’eth servici serà gratuït enquia finaus deth mes de març

A compdar deth mes d’abriu, es centres de recarga semirapida (Tredòs, Bagergue e Unha) auràn un còst entar usatgèr de 20 centims eth kW/h e poderàn aumplir eth dipòsit deth sòn veïcul electric en un termini de 4 a 6 ores. Per un aute costat, es de recarga rapida (Salardú, Baquèira, Garòs, Arties e Gessa) auràn un prètz de 30 centims eth kW/h en tot poder aumplir eth tanc en apuprètz ua ora.

“Damb era installacion d’aguesti punts verdi auem era capacitat d’atrèir futurs visitants que non venguien ara nòsta destinación pr’amor que non auien un lòc a on poder recargar es sòns veïculs” explique Cesar Ruiz-Canela

Eth baile de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaque que “des der Ajuntament de Naut Aran èm fòrça comprometudi damb era potenciacion des energies renauibles en nòste municipi. Credem que pòt èster ua grana oportunitat entà contribuïr en mesures que frenen eth cambi climatic”.

Ath delà, des deth consistòri s’apunte que “damb era installacion d’aguesti punts verdi auem era capacitat d’atrèir futurs visitants que non venguien ara nòsta destinación pr’amor que non auien un lòc a on poder recargar es sòns veïculs”.

Er ajuntament a cedit a Iberdrola pendent 10 ans e d’auti 5 que se poderien prorogar, er espaci entà poder bastir aguestes estacions electriques enes pòbles de Naut Aran. Pera sua part, era companhia s’a encargat de plaçar tota era maquinària corresponenta. En acòrd entre es dues parts se contemple que un 30% deth totau dera facturacion qque recèbe Iberdrola vage a parar dirèctaments ath romanent de tresoreria deth consistòri.

El Ayuntamiento de Naut Aran inaugura oficialmente los puntos de recarga eléctrica en el municipio

El Ayuntamiento de Naut Aran ha inaugurado oficialmente los puntos de recarga eléctrica en el municipio junto a la colaboración de la empresa Iberdrola en un acto que se ha llevado a cabo en el núcleo de Baqueira.

En este sentido, desde hoy mismo, ya se puede hacer uso de las estaciones de Baqueira, Gessa y Salardú, con la novedad de que el servicio será gratuito hasta finales del mes de marzo. El consistorio ha firmado un acuerdo con la compañía eléctrica para que los vecinos y turistas que visiten la zona, puedan probar estas instalaciones sin coste alguno. En los próximos días, también se abrirán al uso público las estaciones de Bagergue y Garòs, y, más adelante, las de Arties, Tredòs y Unha.

Ya se puede hacer uso de las estaciones de Baqueira, Gessa y Salardú, con la novedad de que el servicio será gratuito hasta finales del mes de marzo

A partir del mes de abril, los centros de recarga semirápida (Tredòs, Bagergue y Unha) tendrán un coste para el usuario de 20 céntimos el kW/h y podrán llenar el depósito de su vehículo eléctrico en un plazo de 4 a 6 horas. Por otra parte, los de recarga rápida (Salardú, Baqueira, Garòs, Arties y Gessa) tendrán un precio de 30 céntimos el kW/h pudiendo llenar el tanque en aproximadamente una hora.

“Con la instalación de estos puntos verdes tenemos la capacidad de atraer futuros visitantes que no venían a nuestra destinación porque no tenían un lugar donde poder recargar sus vehículos” destaca César Ruiz-Canela

El alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, destaca que “desde el Ayuntamiento de Naut Aran estamos muy comprometidos con la potenciación de las energías renovables en nuestro municipio. Creemos que puede ser una gran oportunidad para contribuir en medidas que frenen el cambio climático”.

Asimismo, desde el consistorio se apunta que “con la instalación de estos puntos verdes tenemos la capacidad de atraer futuros visitantes que no venían a nuestra destinación porque no tenían un lugar donde poder recargar sus vehículos”.

El ayuntamiento ha cedido a Iberdrola durante 10 años y otros 5 que se podrían prorrogar, el espacio para poder construir estas estaciones eléctricas en los pueblos de Naut Aran. Por su parte, la compañía se ha encargado de situar toda la maquinaria correspondiente. En el acuerdo entre ambas partes se contempla que un 30% del total de la facturación que reciba Iberdrola vaya a parar directamente al remanente de tesorería del consistorio.

L’Ajuntament de Naut Aran inaugura oficialment els punts de recàrrega elèctrica al municipi

L’Ajuntament de Naut Aran ha inaugurat oficialment els punts de recàrrega elèctrica al municipi amb la col·laboració de l’empresa Iberdrola en un acte que s’ha dut a terme al nucli de Baqueira.

En aquest sentit, des d’avui mateix, ja es pot fer ús de les estacions de Baquèira, Gessa i Salardú, amb la novetat que el servei serà gratuït fins a finals del mes de març. El consistori ha signat un acord amb la companyia elèctrica perquè els veïns i turistes que visitin la zona, puguin provar aquestes instal·lacions sense cost algun. En els propers dies, també s’obriran a l’ús públic les estacions de Bagergue i Garòs, i, més endavant, les d’Arties, Tredòs i Unha.

Ja es pot fer ús de les estacions de Baquèira, Gessa i Salardú, amb la novetat que el servei serà gratuït fins a finals del mes de març

A partir del mes d’abril, els centres de recàrrega semiràpida (Tredòs, Bagergue i Unha) tindran un cost per a l’usuari de 20 cèntims el kW/h i podran omplir el dipòsit del seu vehicle elèctric en un termini de 4 a 6 hores. D’altra banda, els de recàrrega ràpida (Salardú, Baquèira, Garòs, Arties i Gessa) tindran un preu de 30 cèntims el kW/h podent omplir el tanc en aproximadament una hora.

“Amb la instal·lació d’aquests punts verds tenim la capacitat d’atreure futurs visitants que no venien a la nostra destinació perquè no tenien un lloc on poder recarregar els seus vehicles” explica Cesar Ruiz-Canela

L’alcalde de Naut Aran, Cesar Ruiz-Canela, destaca que “des de l’Ajuntament de Naut Aran estem molt compromesos amb la potenciació de les energies renovables en el nostre municipi. Creiem que pot ser una gran oportunitat per contribuir en mesures que frenin el canvi climàtic”.

Així mateix, des del consistori s’apunta que “amb la instal·lació d’aquests punts verds tenim la capacitat d’atreure futurs visitants que no venien a la nostra destinació perquè no tenien un lloc on poder recarregar els seus vehicles”.

L’ajuntament ha cedit a Iberdrola durant 10 anys i 5 més que es podrien prorrogar, l’espai per poder construir aquestes estacions elèctriques als pobles de Naut Aran. Per la seva banda, la companyia s’ha encarregat de situar tota la maquinària corresponent. En l’acord entre ambdues parts es contempla que un 30% del total de la facturació que rebi Iberdrola vagi a parar directament al romanent de tresoreria del consistori.

Info: Ajuntament de Naut Aran