Era Junta de Govèrn apròve es bases des subvencions e ajudes entà paliar es efèctes dera crisi economica originada pera COVID-19.

Aguestes ajudes s’aufrissen autant a nivèu familhar, escolar e empresariau, en tot destinar-i era despena que non s’an podut realizar enguan entàs hèstes majors e en airau de cultura per un import de 129.500€.

Aguest mes de seteme, era Junta de Govèrn der Ajuntament de Vielha e Mijaran a aprovat es bases des subvencions e ajudes extraordinàries entà ajudar a paliar es efèctes dera crisi economica que s’a originat arraïtz dera crisi sanitària provocada pera COVID-19.

En aguest sens, i a tot un seguit de linhes d’ajuda que s’aplicaràn en tot destinar es sòs previsti entà inversions en airau culturau e des hèstes majors deth municipi que non s’an podut realizar com a conseqüéncia dera pandémia.

Era Junta de Govèrn destine ajudes entà participar enes casaus e activitats esportives que se realizen en municipi e a pagar er abonament deth Palai de Gèu as familhes damb 20.000€ e ajudes entara crompa de materiau escolar ena Escòla Garona per valor de 22.000€ a toti es mainatges e mainades empadronadi en municipi.

Tamben s’articularà un conveni damb era Escòla Garona entara crompa de libres entar alumnat per impòrt de 7.500€. Atau madeish, se destinen ajudes entà crompar libres as escolars dera ESO, Bachilierat e Cicles Formatius per 20.000€. En àmbit sociau, a més a més, se premanís un convèni damb Caritas Val d’Aran entara crompa d’aliments e tanben balhar ajuda as familhes vulnerables damb 10.000€.

Tanben se dauriràn linhes d’ajudes a PYMES e autònoms entath pagament dera despena des materiaus e EPI de proteccion deuant dera COVID-19 qu’aueren de crompar entar inici dera sua activitat dempús der estat d’alarma.

“Des der Ajuntament de Vielha e Mijaran  mos comprometérem a ajudar as familhes e ath sector empresariau deth municipi, entà sajar en çò que sigue possible melhorar era sua situacion economica, en un moment d’ua fòrta crisi originada pera pandémia dera COVID-19”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E hig que “ara madeish, era prioritat son es familhes, er objectiu principau ei lutar entà que toti/es poguen gésser endeuant, e per aquerò destinam sòs qu’èren previsti en d’auti airaus.”.

Aguestes ajudes seràn publicades enes proplèu dies en tauler d’anoncis e ena plana web der Ajuntament de Vielha e Mijaran damb es corresponentes bases reguladores entara sua concession.

El Ayuntamiento de Vielha aprueba subvenciones y ayudas para paliar los efectos de la COVID-19

La Junta de Gobierno aprueba las bases de las subvenciones y ayudas para paliar los efectos de la crisis económica originada por la COVID-19.

Estas ayudas se ofrecen tanto a nivel familiar, escolar y empresarial, destinando el gasto que no se han podido realizar este año para las fiestas mayores y en el área de cultura por un importe de 129.500€.

Este mes de septiembre, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha aprobado las bases de las subvenciones y ayudas extraordinarias para ayudar a paliar los efectos de la crisis económica que se ha originado a raíz de la COVID-19.

En este sentido, hay un conjunto de líneas de ayuda que se aplicarán destinando el dinero previsto para inversiones en el área cultural y de las fiestas mayores del municipio que no se han podido realizar cómo consecuencia de la pandemia.

La Junta de Gobierno destina ayudas para participar en los casales y actividades deportivas que se realizan en el municipio y a pagar el abono del Palacio de Hielo a las familias con 20.000€ y ayudas para la compra de material escolar en la Escuela Garona por valor de 22.000€ a todos los niños y niñas empadronados en el municipio.

También se articulará un convenio con la Escuela Garona para la compra de libros para el alumnado por un importe de 7.500€. Asimismo, se destinan ayudas para comprar libros a los escolares de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. En el ámbito social, además, se prepara un convenio con Caritas Val d’Aran para la compra de alimentos y también dar ayuda a las familias vulnerables con 10.000€.

También se abrirán líneas de ayudas a PYMES y autónomos para el pago del gasto de los materiales y EPI de protección ante el COVID-19 que tuvieron que comprar para el inicio de su actividad después del estado de alarma.

“Des del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran nos comprometimos a ayudar a las familias y al sector empresarial del municipio, para intentar en lo que sea posible mejorar su situación económica, en un momento de fuerte crisis económica originada por la pandemia de la COVID-19”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “ahora mismo, la prioridad son las familias, el objetivo principal es luchar para que todos/as puedan salir adelante, y por eso, destinamos dinero que estaba previsto en otras áreas”.

Estas ayudas serán publicadas en los próximos días en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran con las correspondientes bases reguladoras para su concesión.

L’Ajuntament de Vielha aprova subvencions i ajudes per a pal·liar els efectes de la COVID-19

La Junta de Govern aprova les bases de les subvencions i ajudes per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica originada per la COVID-19.

Aquestes ajudes s’ofereixen tant a nivell familiar, escolar i empresarial, destinant la despesa que no s’han pogut realitzar enguany per a les festes majors i en l’àrea de cultura per un import de 119.500€.

Aquest mes de setembre, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha aprovat les bases de les subvencions i ajudes extraordinàries per a ajudar a pal·liar els efectes de la crisi econòmica que s’ha originat arran de la COVID-19.En aquest sentit, hi ha un conjunt de línies d’ajuda que s’aplicaran destinant els diners previstos per a inversions en l’àrea cultural i de les festes majors del municipi que no s’han pogut realitzar com conseqüència de la pandèmia.

La Junta de Govern destina ajudes per a participar en els casals i activitats esportives que es realitzen en el municipi i a pagar l’abonament del Palau de Gel a les famílies amb 20.000€ i ajudes per a la compra de material escolar a l’Escola Garona per valor de 22.000€ a tots els nens i nenes empadronats en el municipi.

També s’articularà un conveni amb l’Escola Garona per a la compra de llibres per a l’alumnat per un import de 7.500€. Així mateix, es destinen ajudes per a comprar llibres als escolars de l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.També s’obriran línies d’ajudes a PIMES i autònoms per 50.000€ per al pagament de la despesa dels materials i EPI de protecció davant el COVID-19 que van haver de comprar per a l’inici de la seva activitat després de l’estat d’alarma.

“Des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran ens vam comprometre a ajudar a les famílies i al sector empresarial del municipi, per a intentar en la mesura que sigui possible millorar la seva situació econòmica, en un moment de forta crisi econòmica originada per la pandèmia de la COVID-19”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “ara mateix, la prioritat són les famílies, l’objectiu principal és lluitar perquè tots/es puguin tirar endavant, i per això, destinem diners que estaven previstos en altres àrees”.

Aquestes ajudes seran publicades en els pròxims dies en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran amb les corresponents bases reguladores per a la seva concessió.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran