Er equip de govèrn balhe as partits dera Corporacion es inversions destinades en pressupòst de 2020 avalorades en mès de 150.000€ e es actuacions previstes entà 2021.

Er equip de govèrn municipau s’a amassat aguest dijaus pera tarde damb es desparièrs partits politics dera Corporacion de Vielha e Mijaran entà parlar sus era situacion que viu eth Palai de Gèu, en tot seguir ua linha de reunions iniciada aguest passat ostiu. Aguesta amassada, programada hè ues setmanes, sage d’èster un mecanisme de transparéncia sus er estat deth principau equipament municipau, e que compde damb eth compromís de celebrar-se periodicament.

En aguesta amassada, s’a balhat informacion sus es trabalhs e es inversions de mantenement que s’an amiat a tèrme en equipament municipau pendent es darrèri ans. En aguest sens, entre 2018 e 2020 eth consistòri a implementat inversions de mès de 270.000 € entà suenhar eth bon estat des desparièrs espacis (pista de gèu, piscines, gimnàs, sala e rocodrom).

Des des sòns inicis, hè mès de 25 ans, eth Palai de Gèu ei ua installacion que compde damb un deficit estructuau, e que supause ua fòrta despena per part deth consistòri. Eth 20% dera inversion annau der Ajuntament de Vielha e Mijaran en airau d’espòrt va dirigit ath mantenement deth Palai de Gèu.

Precisament, deuant era nauta despena economica que requerís eth mantenement der equipament, er equip de govèrn a artenhut era implicacion d’autes administracions politiques, coma era Diputació de Lleida, que collabòre damb ua inversion fixa de 100.000€, e era participacion deth Conselh Generau d’Aran. Atau madeish, seguís en negociacions damb era Generalitat de Catalunya, entà acabar de barrar un acòrd de collaboracion annau, qu’ajudarie, e fòrça, ena subervivença dera installacion, pr’amor qu’ei de besonh era implicacion des administracions publiques de diuèrsi nivèus.

“Toti/es coneishem era realitat deth Palai de Gèu des des sòns inicis, e eth gran esfòrç economic qu’amie a tèrme er Ajuntament de Vielha e Mijaran en sòn mantenement. Enguan e en 2021, damb era supression des règles fiscaus, poderam implementar ua despena importanta entà desvolopar era remodelacion e reforma de bona part dera installacion e deishar-la enes melhores condicions possibles”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “portam temps en negociacions damb era Secretaria Generau der Espòrt dera Generalitat de Catalunya entà arténher era sua collaboracion dirècta e implicacion en mantenement d’aguesta installacion, qu’amassa damb es 100.000€ qu’apòrte annuament era Diputació de Lleida, ajudarien economicament ar equipament esportiu que da servici as aranesi, mès tanben ara gent que ven de dehòra”.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran trabaja en la redacción del plan de inversiones, remodelación y mejoras del Palacio de Hielo para 2021 valoradas en más de 150.000€

El equipo de gobierno informa a los partidos de la Corporación sobre las inversiones destinadas en el presupuesto de 2020 valoradas en más de 150.000€ y las actuaciones previstas para 2021.

El equipo de gobierno municipal se ha reunido  este jueves por la tarde con los diferentes partidos políticos de la Corporación de Vielha e Mijaran para hablar sobre la situación que vive el Palacio de Hielo, siguiendo una línea de reuniones iniciadas este pasado verano. Este encuentro, programado hace unas semanas, intenta ser un mecanismo de transparencia sobre el estado del principal equipamiento municipal, y que cuenta con el compromiso de celebrarse periódicamente.

En esta reunión, se ha informado sobre los trabajos y las inversiones de mantenimiento que se han llevado a cabo en el equipamiento municipal durante los últimos años. En este sentido, entre 2018 y 2020 el consistorio ha implementado inversiones de más de 270.000 € para cuidar el buen estado de los diferentes espacios (pista de hielo, piscinas, gimnasio, sala y rocódromo).

Desde sus inicios, hace más de 25 años, el Palacio de Hielo es una instalación que cuenta con un déficit estructural, y que supone un gran gasto por parte del consistorio. El 20% de la inversión anual del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran en el área de deporte va dirigido al mantenimiento del Palacio de Hielo.

Precisamente, ante el alto coste económico que requiere el mantenimiento del equipamiento, el equipo de gobierno ha conseguido la implicación de otras administraciones políticas, como la Diputació de Lleida, que colabora con una inversión fija de 100.000€, y la participación del Conselh Generau d’Aran. Asimismo, sigue en negociaciones con la Generalitat de Catalunya, para acabar de cerrar un acuerdo de colaboración anual, que ayudaría, y mucho, en la supervivencia de la instalación, porque es necesaria la implicación de las administraciones públicas de diferentes niveles.

“Todos/as conocemos la realidad del Palacio de Hielo desde sus inicios, y el gran esfuerzo económico que lleva a cabo el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran en su mantenimiento. Este año y en 2021, con la supresión de las reglas fiscales, podremos implementar un gasto importante para desarrollar la remodelación y reforma de buena parte de la instalación y dejarla en las mejores condiciones posibles”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “llevamos tiempo en negociaciones con la Secretaría General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya para conseguir su colaboración directa e implicación en el mantenimiento de esta instalación que, junto con los 100.000€ que aporta anualmente la Diputació de Lleida, ayudarían económicamente al equipamiento deportivo que da servicio a los araneses, pero también a la gente que viene de fuera”.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran treballa en la redacció del pla d’inversions, remodelació i millores del Palau de Gel per al 2021 valorades en més de 150.000€

L’equip de govern informa els partits de la Corporació sobre les inversions destinades en el pressupost de 2020 valorades en més de 150.000€ i les actuacions previstes per al 2021.

L’equip de govern municipal s’ha reunit aquest  dijous a la tarda amb els diferents partits polítics de la Corporació de Vielha e Mijaran per a parlar sobre la situació que viu el Palau de Gel, seguint una línia de reunions iniciades aquest passat estiu. Aquesta trobada, programada fa unes setmanes, intenta ser un mecanisme de transparència sobre l’estat del principal equipament municipal, i que compta amb el compromís de celebrar-se periòdicament.

En aquesta reunió, s’ha informat sobre els treballs i les inversions de manteniment que s’han dut a terme en l’equipament municipal durant els últims anys. En aquest sentit, entre 2018 i 2020 el consistori ha implementat inversions de més de 270.000 € per a cuidar el bon estat dels diferents espais (pista de gel, piscines, gimnàs, sala i rocòdrom).

Des dels seus inicis, fa més de 25 anys, el Palau de Gel és una instal·lació que compta amb un dèficit estructural, i que suposa una gran despesa per part del consistori. El 20% de la inversió anual de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en l’àrea d’esport va dirigit al manteniment del Palau de Gel.

Precisament, davant l’alt cost econòmic que requereix el manteniment de l’equipament, l’equip de govern ha aconseguit la implicació d’altres administracions polítiques, com la Diputació de Lleida, que col·labora amb una inversió fixa de 100.000€, i la participació del Conselh Generau d’Aran. Així mateix, segueix en negociacions amb la Generalitat de Catalunya, per a acabar de tancar un acord de col·laboració anual, que ajudaria, i molt, en la supervivència de la instal·lació, perquè és necessària la implicació de les administracions públiques de diferents nivells.

“Tots/es coneixem la realitat del Palau de Gel des dels seus inicis, i el gran esforç econòmic que duu a terme l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en el seu manteniment. Enguany i el 2021, amb la supressió de les regles fiscals, podrem implementar una despesa important per a desenvolupar la remodelació i reforma de bona part de la instal·lació i deixar-la en les millors condicions possibles”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “portem temps en negociacions amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya per a aconseguir la seva col·laboració directa i implicació en el manteniment d’aquesta instal·lació que, juntament amb els 100.000€ que aporta anualment la Diputació de Lleida, ajudarien econòmicament a l’equipament esportiu que dóna servei als aranesos, però també a la gent que ve de fora”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran