Era Entitat Municipau Descentralizada de Tredòs a daurit un procès participatiu entà decidir eth futur dera sua sala sociau en tot cercar potenciar aguesta bastissa damb ua finalitat sociau o culturau perqué aguesta se trape eth desús.

Eth consistòri a enviat ua circular as sòns vesins en qué detalhe eth projècte de reforma integrau der immòble e en quau demane era sua collaboracion entà poder aportar idèes e prepauses innovadores entad aguest nau espaci.

Actuauments, era sala sociau deth pòble, non ei adaptada entàs persones damb mobilitat redusida, ne a uns lavabos adaptadi e publics dubèrti tot er an. Ath delà, er interior se trape pòc acondicionat e s’a de besonh trobar ua zòna entà dar cabuda as servicis de manteniment de Tredòs.

Es punts fòrti d’aguesta sala son qu’ei plaçada en un lòc priviliegiat en plen centre deth pòble, e damb ua bona visibilitat. Ei per açò que, des dera EMD, considèren qu’ei susceptible d’arrecéber un aute tipe d’activitats que poguen portar mès vida e visitants ara poblacion.

Era sala sociau de Tredòs, se bastic enes ans 80 damb era finalitat de dar servici as activitats ludiques que se hègen alavetz. 40 ans mès tard, aguestes, an demorat obsoletes e sonque s’utilize era sala un 2% des diez der an. Segontes eth baile pedani de Tredòs, Juanjo España, “volem apostar per un cambi a toti es nivèus entara nòsta sala sociau e adaptar-la as tempsi actuaus. Eth nòste objectiu ei que pogue èster utilizada eth 90% des dies der an pes vesins deth pòble e pes toristes que s’apròpen a visitar-mos”.

Es vesins de Tredòs auràn un termini de 15 dies entà presentar es sues sollicituds de melhora dera sala sociau en tot enviar-les per corrèu a emdtredos@nautaran.org.

La EMD de Tredòs abre un proceso participativo para reformar su sala social

La Entidad Municipal Descentralizada de Tredòs ha abierto un proceso participativo para decidir el futuro de su sala social y que busca potenciar este edificio con una finalidad social o cultural ya que éste se encuentra en desuso.

El consistorio ha enviado una circular a sus vecinos en la que detalla el proyecto de reforma integral del inmueble y en el que pide su colaboración para poder aportar ideas y propuestas innovadoras para este nuevo espacio.

Actualmente, la sala social del pueblo, no está adaptada para las personas con movilidad reducida, ni tiene unos lavabos adaptados y públicos abiertos todo el año. Además, el interior se encuentra poco acondicionado y se necesita encontrar una zona para encontrar cabida a los servicios de mantenimiento de Tredòs.

Los puntos fuertes de esta sala son que está ubicada en un lugar privilegiado en pleno centro del pueblo, y con una buena visibilidad. Es por ello que, desde la EMD, consideran que es susceptible de recibir otro tipo de actividades que puedan traer más vida y visitantes a la población.

La sala social de Tredòs, se construyó en los años 80 con el fin de dar servicio a las actividades lúdicas que se hacían entonces. 40 años más tarde, éstas, han quedado obsoletas y únicamente se utiliza la sala un 2% de los días del año. Según el alcalde pedáneo de Tredòs, Juanjo España, “queremos apostar por un cambio a todos los niveles para nuestra sala social y adaptarla a los tiempos actuales. Nuestro objetivo es que pueda ser utilizada un 90% de los días del año por los vecinos del pueblo y por los turistas que se acercan a visitarnos”.

Los vecinos de Tredòs tendrán un plazo de 15 días para presentar sus solicitudes de mejora de la sala social enviándolas por correo a emdtredos@nautaran.org.  

L’EMD de Tredòs obre un procés participatiu per reformar la seva sala social

L’Entitat Municipal Descentralitzada de Tredòs ha obert un procés participatiu per decidir el futur de la seva sala social buscant potenciar aquest edifici amb una finalitat social o cultural ja que aquest es troba en desús.

El consistori ha enviat una circular als seus veïns en què detalla el projecte de reforma integral de l’immoble i en el qual demana la seva col·laboració per poder aportar idees i propostes innovadores per a aquest nou espai.

Actualment, la sala social del poble, no està adaptada per a les persones amb mobilitat reduïda, ni té uns lavabos adaptats i públics oberts tot l’any. A més, l’interior es troba poc acondicionat i es necessita trovar una zona per trobar cabuda als serveis de manteniment de Tredòs.

Els punts forts d’aquesta sala són que està situada en un lloc privilegiat en ple centre del poble, i amb una bona visibilitat. És per això que, des de l’EMD, consideren que és susceptible de rebre un altre tipus d’activitats que puguin portar més vida i visitants a la població.

La sala social de Tredòs, es va construir en els anys 80 amb la finalitat de donar servei a les activitats lúdiques que es feien llavors. 40 anys més tard, aquestes, han quedat obsoletes i únicament s’utilitza la sala un 2% dels dies de l’any. Segons l’alcalde pedani de Tredòs, Juanjo España, “volem apostar per un canvi a tots els nivells per a la nostra sala social i adaptar-la als temps actuals. El nostre objectiu és que pugui ser utilitzada un 90% dels dies de l’any pels veïns del poble i pels turistes que s’apropen a visitar-nos”.

Els veïns de Tredòs tindran un termini de 15 dies per presentar les seves sol·licituds de millora de la sala social enviant-les per correu a emdtredos@nautaran.org.

Info: Ajuntament de Naut Aran