Era Generalitat a aprovat un paquet de mesures a complir pes explotacions avicòles deuant deth risc d’introduccion deth virus dera Influéncia Aviària de Nauta Patogenicitat.

Aguesta normativa garantís era sanitat animau e era innocuïtat des productes que s’en deriven des aus de corrau qu’es particulars an entar autoconsum.

Era Generalitat de Catalunya a hèt efectiua era resolucion ARP/3320/2020 deth 15 de deseme, pera quau s’adòpten mesures sanitàries entà previer era introduccion deth virus dera Influéncia Aviària de Nauta Patogenicitat (IAAP) e qu’an de complir totes es explotacions aviàries de Catalonha enquiath pròplèu 21 de hereuèr.

Damb era aplicacion d’aguesta normativa se garantís era salut des aus de corrau, atau coma era manca de perilh per part des productes que s’en poguen derivar (carn e ueus) entar autoconsum per part des particulars.

D’aguesta manèra, se proïbís era cria conjunta des lits e auques damb d’autes espècies d’aus de corrau. Se considère cria conjunta, aqueri animaus plaçadi en madeish locau o recinte; en cas d’aus estabulades, aqueres que compartissen era madeisha cubicacion d’aire.

Tanben se proïbís era cria d’aus de corrau ar aire liure. Se poderà autorizar eth plaçament de teles entà audèths o quinsevolh aute dispositiu qu’empedisque era entrada d’aus sauvatges tostemps qu’eth minjar e er aigua se trape en interior des installacions o en un refugi qu’empedisque eth contacte damb es aus sauvatges.

Atau madeish, demore proïbit dar aigua as aus de corrau procedenta des depòsits d’aigua a on i poguen accedir aus sauvatges, a exceptat de qu’er aigua sigue tractada entà garantir era inactivacion de possibles virus dera influéncia aviària.

Es depòsits d’aigua plaçadi en exterior, de besonh per motius de benèster animau entà determinades aus de corrau, an d’èster protegidi de manèra que non i poguen accedir aus sauvatges.

Ath delà, serà obligatòri notificar immediatament ara Oficina Comarcau deth DARP corresponent, era deteccion de quauqu’un de següents signes d’explotacion: disminucion deth consum deth minjar deth bestiar e era aigua superior ath 20%, disminucion dera pòsta superior ath 5% pendent mès de 2 dies consecutius, sense causa justificada, mortalitat superiora ath 3% pendent ua setmana, sense causa justificada, e quinsevolh signe clinic o lesion post mortem que pogue èster causada pera influéncia aviària.

La Generalitat aprueba medidas ante el riesgo del virus de la Influencia Aviaria de Alta Patogenicidad

La Generalitat ha aprobado un paquete de medidas a cumplir por las explotaciones avícolas ante el riesgo de introducción del virus de la Influencia Aviaria de Alta Patogenicidad.

Esta normativa garantiza la sanidad animal y la inocuidad de los productos que se derivan de las aves de corral que los particulares tienen para el autoconsumo.

La Generalitat de Catalunya ha hecho efectiva la resolución ARP/3320/2020 del 15 de diciembre, por la cual se adoptan medidas sanitarias para prevenir la introducción del virus de la Influencia Aviaria de Alta Patogenicidad (IAAP) y que tienen que cumplir todas las explotaciones aviarias de Catalunya hasta el próximo 21 de febrero.

Con la aplicación de esta normativa se garantiza la salud de las aves de corral, así como la falta de peligro por parte de los productos que se puedan derivar (carne y huevos) para el autoconsumo por parte de los particulares.

De esta manera, se prohíbe la cría conjunta de los patos y ocas con otras especies de aves de corral. Se considera cría conjunta, aquellos animales situados en el mismo local o recinto; en el caso de las aves estabuladas, aquellas que comparten la misma cubicación de aire.

También se prohíbe la cría de aves de corral al aire libre. Se podrá autorizar la situación de telas para pájaros o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves salvajes siempre que la comida y el agua se encuentre en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida el contacto con las aves salvajes.

Asimismo, permanece prohibido dar agua a las aves de corral procedente de los depósitos de agua donde puedan acceder aves salvajes, a excepción de que el agua sea tratada para garantizar la inactivación de posibles virus de la influencia aviaria.

Los depósitos de agua situados en el exterior, necesarios por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral, tienen que estar protegidos de manera que no puedan acceder aves salvajes.

Además, será obligatorio notificar inmediatamente a la Oficina Comarcal de la DARP correspondiente, la detección de alguno de los siguientes signos de explotación: disminución del consumo del pienso y el agua superior al 20%, disminución de la puesta superior al 5% durante más de 2 días consecutivos, sin causa justificada, mortalidad superior al 3% durante una semana, sin causa justificada, y cualquier signo clínico o lesión post mortem que pueda ser causada por la influencia aviaria.

La Generalitat aprova mesures davant el risc d’introducció del virus de la Influència Aviària d’Alta Patogenicitat

La Generalitat ha aprovat un paquet de mesures a complir per les explotacions avícoles davant el risc d’introducció del virus de la Influència Aviària d’Alta Patogenicitat.

Aquesta normativa garanteix la sanitat animal i la innocuïtat dels productes que es deriven de les aus de corral que els particulars tenen per a l’autoconsum.

La Generalitat de Catalunya ha fet efectiva la resolució ARP/3320/2020 del 15 de desembre, per la qual s’adopten mesures sanitàries per a prevenir la introducció del virus de la Influència Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) i que han de complir totes les explotacions aviàries de Catalunya fins al pròxim 21 de febrer.

Amb l’aplicació d’aquesta normativa es garanteix la salut de les aus de corral, així com la falta de perill per part dels productes que es puguin derivar (carn i ous) per a l’autoconsum per part dels particulars.

D’aquesta manera, es prohibeix la cria conjunta dels ànecs i oques amb altres espècies d’aus de corral. Es considera cria conjunta, aquells animals situats en el mateix local o recinte; en el cas de les aus estabulades, aquelles que comparteixen la mateixa cubicació d’aire.

També es prohibeix la cria d’aus de corral a l’aire lliure. Es podrà autoritzar la situació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges sempre que el menjar i l’aigua es trobi a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi el contacte amb les aus salvatges.

Així mateix, roman prohibit donar aigua a les aus de corral procedent dels dipòsits d’aigua on puguin accedir aus salvatges, a excepció que l’aigua sigui tractada per a garantir la inactivació de possibles virus de la influència aviària.

Els dipòsits d’aigua situats en l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per a determinades aus de corral, han d’estar protegits de manera que no hi puguin accedir aus salvatges.

A més, serà obligatori notificar immediatament a l’Oficina Comarcal de la DARP corresponent, la detecció d’algun dels següents signes d’explotació: disminució del consum del pinso i l’aigua superior al 20%, disminució de la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada, mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada, i qualsevol signe clínic o lesió post mortem que pugui ser causada per la influència aviària.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran