Eth Grop de Seguiment Transfronterèr der Os ròi enes Pirenèus a hèt balanç des actuacions de conservacion e seguiment d’aguesta espècia en 2020 en Aran, Catalunya, França, Andòrra, Aragon e Navarra.

Eth Grop de Seguiment Transfronterèr der Os ròi enes Pirenèus (GSTOP) a hèt eth balanç annau dera poblacion der os ròi deth 2020, e des actuacions de seguiment e conservacion amiades a tèrme pendent eth passat exercici. Eth grop de seguiment ei format per representants deth Conselh Generau d’Aran, era Generalitat de Catalunya, es Govèrns d’Andòrra, Aragon, Navarra e França e era Fundación Oso Pardo.

Pendent eth 2020 s’an comptabilizat ua poblacion de 64 exemplars d’os. Aguesta chifra correspon ath nombre minim d’ossi detectadi en un an determinat, e se revise annaument. Per tant, el 2021 se tornarà a revisar aguesta chifra iniciau.

Atau madeish, gràcies as donades obtengudes en 2020, es chifres d’ossi de 2018 e 2019 se barrèren en 51 e 58 individus, respectivament.

En çò que hè ath sèxe dera poblacion comptabilizada en 2020, se tracte de 29 femelhes e 29 mascles. D’aguesti, 25 son adults, 13 son subadults e 16 son cadèths.

Er an passat neisheren 16 naui cadèths de 9 femelhes diferents, era donada mès nauta enregistrada enquiara

Chifra recòrd de naishements

En çò que hè ath nombre de neishements, s’an enregistrat un totau de 16 naues cries de 9 femelhes diferents. Se tracte dera chifra mès nauta enregistrada enquiara. Es femelhes que s’an reproduit son Fosca (damb 1 cadèth), Caramellita (3 cadèths), Plume (1), Bambou (2), Nhèu (1), Callista (1), Chataigne (3), Gaia (2) e Aran (2).

Entre 1996 e 2020 an neishut un totau de 98 cries de 54 ventrades.

Es exemplars que se dan per mòrts o desapareishuts (sense indicis dempús de dus ans o que s’a constància dera sua mòrt) son 9. Aciu se comptabilizen es mòrts causades per òme dera ossa Sarousse, eth mascle Cachou e un aute mascle aucit en França, atau coma sies individus mès (4 cries neishudes en 2019 e 2 mascles subadults des quaus non s’a noticia des de hè un parelh d’ans).

Per un aute costat, s’an localizat dus exemplars que s’auien considerat desapareishuts, pr’amor que non se detectèren ne en 2018 ne en 2019, e qu’aguest 2020 an reapareishut.

Seguiment en Catalunya

Fin finau, en çò que hè ath seguiment dera espècia en Catalunya, pendent eth 2020 s’an localizat 625 indicis d’os, des quaus 203 son contactes fotografics e de video e 244 son mòstres de peu. Tanben s’an amiat a tèrme 25 avistaments. En tot eth Pirenèu s’an detectat un totau de 2.331 indicis.

Ath delà, s’an analizat mès de 650 mòstres entara identificacion genetica des diferents individus provenenti autant de Catalunya coma de França. Era Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) a identificat 42 exemplars de 207 mòstres recebudes, mentre qu’eth laboratòri francés Antagène a identificat 50 exemplars de 447 mòstres. Cau auer en compde que en fòrça casi un madeish exemplar a estat identificat peth laboratòri dera UAB e eth laboratòri francés. Atau donc, eth nombre totau d’individus identificadi pera genetica a estat de 57.

Fòrça d’aguesti analisi genetics, atau coma es protocòls de remassada de mòstres e d’autes accions associades ara gestion des indicis, s’amien a tèrme damb hons europèus en marc deth projècte Poctefa LoupO. En aguest projècte i participen era UAB, era Generalitat de Catalunya e eth Conselh Generau d’Aran, atau coma d’auti sòcis d’Andòrra e França.

La población de osos en los Pirineos llega a los 64 ejemplares

El Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso pardo en los Pirineos ha hecho balance de las actuaciones de conservación y seguimiento de esta especie durante 2020 en Cataluña, Francia, Andorra, Aragón y Navarra.

El Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso pardo en los Pirineos (GSTOP) ha hecho el balance anual de la población de oso pardo en 2020, y de las actuaciones de seguimiento y conservación llevadas a cabo durante el pasado ejercicio. El grupo de seguimiento está formado por representantes de la Generalitat, el Conselh Generau d’Aran, los Gobiernos de Andorra, Aragón, Navarra y Francia, y la Fundación Oso Pardo.

Durante 2020 se ha contabilizado una población de 64 ejemplares de oso. Esta cifra corresponde al número mínimo de osos detectados en un año determinado, y se revisa anualmente. Por lo tanto, el 2021 se volverá a revisar esta cifra inicial.

Así mismo, gracias a los datos obtenidos en 2020, las cifras de osos de 2018 y 2019 se cerraron en 51 y 58 individuos, respectivamente.

En cuanto al sexo de la población contabilizada en 2020, se trata de 29 hembras y 29 machos. De estos, 25 son adultos, 13 son subadultos y 16 son cachorros.

El área geográfica de presencia del oso pardo en los Pirineos comprende una superficie de 8.200 km².

El año pasado nacieron 16 nuevos cachorros de 9 hembras diferentes, la cifra más alta registrada hasta ahora

Cifra récord de nacimientos

Los ejemplares que se dan por muertos o desaparecidos (sin indicios después de dos años o de los que se tiene constancia de su muerte) son 9. Aquí se contabilizan las muertes causadas por el hombre a la osa Sarousse, el macho Cachou y otro macho matado a disparos en Francia, así como seis individuos más (4 crías nacidas en 2019 y 2 machos subadultos de los cuales no se tiene noticia desde hace un par de años).

Por otro lado, se han localizado dos ejemplares que se habían considerado desaparecidos, puesto que no se detectaron ni en 2018 ni en 2019, y que este 2020 han reaparecido.

Seguimiento en Catalunya

Finalmente, en cuanto al seguimiento de la especie en Catalunya, durante 2020 se han localizado 625 indicios de oso, de los cuales 203 son contactos fotográficos y de video y 244 son muestras de pelo. También se han producido 25 avistamientos. En todo el Pirineo se han detectado un total 2.331 indicios o rastros.

Además, se han analizado más de 650 muestras para la identificación genética, de los diferentes individuos provenientes tanto de Catalunya como de Francia. La Universitat Autònoma de Barcelona ha identificado 42 ejemplares de 207 muestras recibidas, mientras que el laboratorio francés Antagène, ha identificado 50 ejemplares de 447 muestras. Hay que tener en cuenta que en muchos casos un mismo ejemplar ha sido identificado por el laboratorio de la UAB y el laboratorio francés. Así pues, el número total de individuos identificados por la genética han sido 57.

La població d’ossos als Pirineus arriba als 64 exemplars

El Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os bru als Pirineus ha fet balanç de les actuacions de conservació i seguiment d’aquesta espècie el 2020 a Catalunya, França, Andorra, l’Aragó i Navarra.

El Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os bru als Pirineus (GSTOP) ha fet el balanç anual de la població d’os bru del 2020, i de les actuacions de seguiment i conservació dutes a terme durant el passat exercici. El grup de seguiment esta format per representants de la Generalitat, el Conselh Generau d’Aran, els Governs d’Andorra, Aragó, Navarra i França, i la Fundación Oso Pardo.

Durant el 2020 s’han comptabilitzat una població de 64 exemplars d´os. Aquesta xifra correspon al nombre mínim d’ossos detectats en un any determinat, i es revisa anualment. Per tant, el 2021 es tornarà a revisar aquesta xifra inicial.

Així mateix, gràcies a les dades obtingudes el 2020, les xifres d’ossos de 2018 i 2019 es van tancar en 51 i 58 individus, respectivament.

Pel que fa al sexe de la població comptabilitzada el 2020, es tracta de 29 femelles i 29 mascles. D’aquests, 25 són adults, 13 són subadults i 16 són cadells.

L’àrea geogràfica de presència de l’os bru als Pirineus compren una superfície de 8.200 km2.

L’any passat van néixer 16 nous cadells de 9 femelles diferents, la xifra més alta registrada fins ara

Xifra rècord de naixements

Els exemplars que es donen per morts o desapareguts (sense indicis després de dos anys o que és té constància de la seva mort) són 9. Aquí es comptabilitzen les morts causades per l’home de l’ossa Sarousse, el mascle Cachou i un altre mascle mort per trets a França, així com sis individus més (4 cries nascudes el 2019 i 2 mascles subadults dels quals no es té notícia des de fa un parell d’anys).

D’altra banda, s’han localitzat dos exemplars que s’havien considerat desapareguts, ja que no es van detectar ni el 2018 ni el 2019, i que aquest 2020 han reaparegut.

Seguiment a Catalunya

Finalment, pel que fa al seguiment de l’espècie a Catalunya, durant el 2020 s’han localitzat 625 indicis d’os, dels quals 203 són contactes fotogràfics i de vídeo i 244 són mostres de pèls. També s’han produït 25 albiraments. En tot el Pirineu s’han detectat un total 2.331 indicis o rastres.

A més, s’han analitzat més de 650 mostres per a la identificació genètica, dels diferents individus provinents tant de Catalunya com de França. La Universitat Autònoma de Barcelona ha identificat 42 exemplars de 207 mostres rebudes, mentre que el laboratori francès Antagène, ha identificat 50 exemplars de 447 mostres. Cal tenir en compte que en molts casos un mateix exemplar ha estat identificat pel laboratori de la UAB i el laboratori francès. Així doncs, el nombre total d’individus identificats per la genètica ha estat de 57.

Info: Conselh Generau d’Aran