Era sindica d’Aran a adreçat ua carta ara conselhèra de Presidéncia dera Generalitat entà convocar ua amassada dera Comission Bilaterau entre andús govèrns abans de finalizar er an entà tractar ahèrs de transendéncia entà Aran coma eth plan de dubertura d’activitats e es sues afectacions sus eth territòri, atau coma d’auti coma era sanitat o era lengua.

Era sindica d’Aran, Maria Vergés, s’a adreçat ara conselhèra de Presidéncia dera Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, entà sollicitar ua amassada dera Comission Bilaterau des govèrns dera Generalitat e eth Conselh Generau d’Aran, atau coma establís era Lei 1/2015 de Regim Especiau d’Aran, que ditz qu’aguesta comission s’a d’amassar aumens un còp ar an.

“En aguesti moments, tot e qu’era Comission s’amassèc en mes de gèr, son diuèrsi es ahèrs d’interès e transendéncia entà Aran que requerissen poder tractar-se en aguest ens abans d’acabar er an”, afirmaue era sindica d’Aran, en tot híger que: “ei pr’amor d’açò qu’auem sollicitat poder amiar a tèrme ua amassada d’aguesta Comission Bilaterau”.

Vergés hec arribar aguesta setmana ua carta ath conselhèr d’Interior dera Generalitat, Miquel Sàmper, entà sollicitar qu’eth Conselh Generau forme part deth PROCICAT

Deuant era publicacion des mesures deth plan de dubertura d’activitats dera Generalitat, era sindica d’Aran a manifestat que: “ei de besonh qu’aguestes decisions qu’afècten de forma tan dirècta ath nòste territòri siguen consensuades damb eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran”. En aguest sens, Vergés ja hec arribar aguesta setmana ua carta ath conselhèr d’Interior dera Generalitat, Miquel Sàmper, entà sollicitar qu’eth Conselh Generau forme part deth PROCICAT, de forma qu’era Val d’Aran pogue participar ena prenuda de decisions e pogue hèr arribar atau era realitat dera singularitat aranesa e deth sòn autogovèrn.

Totun, era sindica d’Aran a insistit en besonh de “seguir es mesures de seguretat establides pes autoritats competentes entà arténher baishar eth risc de rebròt en territòri, entà poder assegurar, en base as mesures establides, que se pogue amiar a tèrme era tempsada toristica d’iuèrn”

Ath delà, en aguesta Comission Bilaterau s’aurien de tractar tanben ahèrs primordiaus e transcendents entath govèrn deth Conselh Generau d’Aran coma ei er estat deth sistèma sanitari aranés, especiaument en aguesti moments de pandèmia, e tanben d’auti relacionadi damb era lengua pròpria d’Aran e es espòrts.

La sindica d’Aran solicita que se reúna la Comisión Bilateral entre el Conselh Generau y la Generalitat

La sindica d’Aran ha dirigido una carta a la consejera de Presidencia de la Generalitat para convocar una reunión de la Comisión Bilateral entre ambos gobiernos antes de finalizar el año para tratar asuntos de trascendencia para Aran como el plan de apertura de actividades y sus afectaciones sobre el territorio, así como otros como la sanidad o la lengua.

La sindica d’Aran, Maria Vergés, se ha dirigido a la consejera de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, para solicitar una reunión de la Comisión Bilateral de los gobiernos de la Generalitat y el Conselh Generau d’Aran, tal como establece la Ley 1/2015 de Régimen Especial de Aran, que dice que esta Comisión debe reunirse, al menos, una vez al año.

“En estos momentos, a pesar de que la Comisión se reunió en el mes de enero, son diversos los asuntos de interés y trascendencia para Aran que requieren poder tratarse en este ente antes de acabar el año”, afirmaba la síndica de Aran, añadiendo que: “es por ello que hemos solicitado poder llevar a cabo una reunión de esta Comisión Bilateral.

Vergés ha hecho llegar esta semana una carta al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, para solicitar que el Conselh Generau forme parte del PROCICAT

Ante la publicación de las medidas del plan de apertura de actividades de la Generalitat, la síndica ha manifestado que: “es necesario que estas decisiones que afectan de forma tan directa a nuestro territorio sean consensuadas con el gobierno del Conselh Generau d’Aran”. En este sentido, Vergés ya ha hecho llegar esta semana una carta al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, para solicitar que el Conselh Generau forme parte del PROCICAT, de forma que la Val d’Aran pueda participar en la toma de decisiones y pueda hacer llegar así la realidad de la singularidad aranesa y de su autogobierno.

Sin embargo, la sindica d’Aran ha insistido en la necesidad “de seguir las medidas establecidas por las autoridades competentes para conseguir bajar el riesgo de rebrote en el territorio para poder asegurar, en base a las medidas establecidas en el plan de apertura, que se pueda llevar a cabo la temporada turística de invierno”.

Además, en esta Comisión Bilateral se tendrían que tratar también asuntos primordiales y trascendentes para el gobierno del Conselh Generau d’Aran como es el estado del sistema sanitario aranés, especialmente en estos momentos de pandemia, y también otros relacionados con la lengua propia de Aran y el deporte.

La sindica d’Aran sol·licita que es reuneixi la Comissió Bilateral entre el Conselh Generau i la Generalitat

La sindica d’Aran ha dirigit una carta a la consellera de Presidència de la Generalitat per a convocar una reunió de la Comissió Bilateral entre tots dos governs abans de finalitzar l’any per a tractar assumptes de transcendència per a Aran, com el pla d’obertura d’activitats i les seves afectacions sobre el territori, així com uns altres com la sanitat o la llengua.

La sindica d’Aran, Maria Vergés, s’ha dirigit a la consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó, per a sol·licitar una reunió de la Comissió Bilateral dels governs de la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, tal com estableix la Llei 1/2015 de Règim Especial d’Aran, que diu que aquesta Comissió ha de reunir-se, almenys, una vegada a l’any.

“En aquests moments, tot i que la Comissió es va reunir el mes de gener, són diversos els assumptes d’interès i transcendència per a l’Aran que requereixen poder tractar-se en aquest ens abans d’acabar l’any”, afirmava la síndica d’Aran, afegint que: “és per això que hem sol·licitat poder dur a terme una reunió d’aquesta Comissió Bilateral.

Vergés ha fet arribar aquesta setmana una carta al conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, per a sol·licitar que el Conselh Generau formi part del PROCICAT

Davant la publicació de les mesures del pla d’obertura d’activitats de la Generalitat, la síndica ha manifestat que: “és necessari que aquestes decisions que afecten de forma tan directa al nostre territori siguin consensuades amb el govern del Conselh Generau d’Aran”. En aquest sentit, Vergés ja ha fet arribar aquesta setmana una carta al conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, per a sol·licitar que el Conselh Generau formi part del PROCICAT, de manera que la Val d’Aran pugui participar en la presa de decisions i pugui fer arribar així la realitat de la singularitat aranesa i del seu autogovern.

No obstant això, la sindica d’Aran ha insistit en la necessitat “de seguir les mesures establertes per les autoritats competents per a aconseguir baixar el risc de rebrot en el territori per a poder assegurar, sobre la base de les mesures establertes en el pla d’obertura, que es pugui dur a terme la temporada turística d’hivern”.

A més, en aquesta Comissió Bilateral s’haurien de tractar també assumptes primordials i transcendents per al govern del Conselh Generau d’Aran com és l’estat del sistema sanitari aranès, especialment en aquests moments de pandèmia, i també altres relacionats amb la llengua pròpia d’Aran i l’esport.

Info: Conselh Generau d’Aran