Era sindica d’Aran, Maria Vergés, a demanat ua amassada damb era ministra de Transpòrts, Mobilitat e Agenda Urbana, Raquel Sánchez, entà poder tractar sus era N-230 e es estudis de pas dera futura naua variant entre era boca nòrd deth tunèl de Vielha e era termièra damb França.

“Era N-230  compde damb un long e complèxe istoriau estant considerada, de hè fòrça ans, coma ua des vies damb major taxa d’accidents de tota Espanha”, manifèste era sindica d’Aran ena missiva dirigida ara ministra Sánchez, en tot afirmar tanben que: “ad aguesta situacion cau híger que, damb eth pas deth temps, era carretèra a anat incrementant era sua importància coma via de comunicacion damb França a trauès dera Val d’Aran, sustot en çò que tanh ath transpòrt de mercaderies e trafic pesat, çò que compòrte eth pas d’ua mejana de cinc cents camions diaris per aguest tram”.

En aguest sens, cau rebrembar que hè uns ans, eth govèrn der Estat aprovèc dejà provisionaument un estudi informatiu que siguec sometut a informacion publica e deuant eth quau eth Conselh Generau d’Aran, era Generalitat de Catalunya, era Deputacion de Lleida e es ajuntaments aranesi presentèren allegacions conjuntes en considerar qu’es opcions deth traçat non èren es mes adequades, non s’ajustauen ath territòri e non se minimizauen es impactes païsatgistics e socioeconomics d’un territòri coma era Val d’Aran.

“Deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran ençà mos cònste qu’actuaument non s’amie a tèrme cap estudi ne analisi ath respècte, mès sabem qu’existís un compromís per part deth Ministèri entà realizar es estudis de pas dera naua variant entre era boca nòrd deth tunèl de Vielha e era termièra damb França”, explique era sindica, que hig que: “per aguest motiu, è demanat tanben ath Secretari Generau entath Rèpte Demografic, Francés Boya, que auance ara ministra era informacion d’aguest ahèr, entà podé-i mantier ua  amassada ena que pogam tractar aguesta problematica qu’ei de vitau importància, non sonque entara Val d’Aran, senon entà toti es territòris que trauèsse aguesta carretèra”.

La síndica de Aran solicita una entrevista con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tratar sobre el futuro de la N-230

La síndica de Aran, Maria Vergés, ha pedido una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para poder tratar sobre la N-230 y los estudios de paso de la futura nueva variante entre la boca norte del túnel de Vielha y la frontera con Francia.

“La N-230 cuenta con un largo y complejo historial siendo considerada, desde hace años, como una de las vías con mayor siniestralidad de España”, manifiesta la síndica de Aran en la misiva dirigida a la ministra Sánchez, afirmando también que: “a esta situación debe añadirse que, con el paso del tiempo, esta carretera ha incrementado su importancia como vía de comunicación con Francia a través del Val d’Aran, sobre todo por lo que hace referencia al transporte de mercancías y al tráfico pesado, lo que comporta el paso de una media de quinientos camiones diarios por esta vía”.

En este sentido, hay que recordar que hace unos años, el gobierno del Estado aprobó ya provisionalmente un estudio informativo que fue sometido a información pública y ante el cual el Conselh Generau d’Aran, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Lleida y los ayuntamientos araneses presentaron alegaciones conjuntas al considerar que las opciones del trazado no eran las más adecuadas, no se ajustaban al territorio y no minimizaban lo suficiente los impactos paisajísticos y socioeconómicos de un territorio como la Val d’Aran.

“Desde el gobierno del Conselh Generau d’Aran nos consta que actualmente no se lleva a cabo ningún estudio ni análisis al respecto, pero sabemos que existe un compromiso por parte del Ministerio para realizar los estudios de paso de la nueva variante entre la boca norte del túnel de Vielha y la frontera con Francia”, explica la síndica, que añade que: “por este motivo, he pedido también al Secretario General para el Reto Demográfico, Francés Boya, que avance a la ministra la información de este asunto, para poder mantener una reunión en la que tratar esta problemática que es de vital importancia, no solo para la Val d’Aran, sino también para todos los territorios que atraviesa esta carretera”.

La síndica d’Aran sol·licita una entrevista amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a tractar sobre el futur de la N-230

La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha demanat una reunió amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per a poder tractar sobre la N-230 i els estudis de pas de la futura nova variant entre la boca nord del túnel de Vielha i la frontera amb França.

“La N-230 compta amb un llarg i complex historial sent considerada, des de fa anys, com una de les vies amb major sinistralitat d’Espanya”, manifesta la síndica d’Aran en la missiva dirigida a la ministra Sánchez, afirmant també que: “a aquesta situació ha d’afegir-se que, amb el pas del temps, aquesta carretera ha incrementat la seva importància com a via de comunicació amb França a través del Val d’Aran, sobretot pel que fa referència al transport de mercaderies i al trànsit pesat, la qual cosa comporta el pas d’una mitjana de cinc-cents camions diaris per aquesta via”.

En aquest sentit, cal recordar que fa uns anys, el govern de l’Estat va aprovar ja provisionalment un estudi informatiu que va ser sotmès a informació pública i davant el qual el Conselh Generau d’Aran, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i els ajuntaments aranesos van presentar al·legacions conjuntes en considerar que les opcions del traçat no eren les més adequades, no s’ajustaven al territori i no minimitzaven prou els impactes paisatgístics i socioeconòmics d’un territori com la Val d’Aran.

“Des del govern del Conselh Generau d’Aran ens consta que actualment no es duu a terme cap estudi ni anàlisi sobre aquest tema, però sabem que existeix un compromís per part del Ministeri per a realitzar els estudis de pas de la nova variant entre la boca nord del túnel de Vielha i la frontera amb França”, explica la síndica, que afegeix que: “per aquest motiu, he demanat també al Secretari General per al Repte Demogràfic, Francés Boya, que avanci a la ministra la informació d’aquest assumpte, per a poder mantenir una reunió en la qual tractar aquesta problemàtica que és de vital importància, no sols per a la Val d’Aran, sinó també per a tots els territoris que travessa aquesta carretera”.

Info: Conselh Generau d’Aran