I aurà aforament limitat, e s’auràn de mantier mesures de seguretat: mascarèta obligatòria entara mainadèra de mès de 6 ans, distanciament d’1,5 mètres e calerà lauar-se es mans entà evitar eth risc de contagi dera COVID-19.

A compdar d’aguesta dimenjada, en tot coincidir damb era finalizacion der estat d’alarma, er Ajuntament de Vielha e Mijaran torne a daurir es parcs infantils de tot eth municipi dempús de tres mesi barradi. Mès aguesta dubertura se produsirà en tot auer-i cèrtes limitacions entà previer eth contagi dera COVID-19 ena entrada ena ‘naua normalitat’.

En aguest sens, en toti es parcs i aurà un aforament limitat entà evitar que i age aglomeracions en aguesti espacis. Atau madeish, s’auràn de complir diuèrses normes de seguretat e igiene: era mainadèra qu’age mès de 6 ans aurà de portar obligatoriament era mascareta mentre se trape en tot jogar laguens des parcs infantils (e es adults), s’aurà de mantier era distància interpersonau d’1,5 mètres e calerà lauar-se es mans. Es usatgèrs traparàn pannèus informatius damb totes es mesures que s’an de seguir entath corrècte emplec des parcs.

I aurà aforament limitat, e s’auràn de mantier mesures de seguretat: mascarèta obligatòria entara mainadèra de mès de 6 ans, distanciament d’1,5 mètres e calerà lauar-se es mans entà evitar eth risc de contagi dera COVID-19

Cada dia, er Ajuntament de Vielha e Mijaran desinfectarà es parcs infantils entà garantir que s’amendrís eth risc de contagi dera COVID-19.

“Ei ua grana notícia entara nòsta mainadèra, e tanben entàs pairs e mairs, era dubertura des parcs infantils de tot eth municipi. Dempús de tres mesi barradi pera crisi sanitària dera COVID-19, era joenalha pòt tornar a gaudir d’aguesti emplaçaments”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig: “gessetz a jogar e divertitz-vos, mès damb prudéncia. S’a acabat er estat d’alarma mès eth risc de contagi encara i è present e, per tant, ei de besonh complir es normes de seguretat e igiene, e atau poderam evitar repunts dera pandémia”.

Los parques infantiles de Vielha e Mijaran se reabren este fin de semana

Habrá aforo limitado, y tendrán que mantenerse medidas de seguridad: mascarilla obligatoria para los/as niños/as de más de 6 años, distanciamiento de 1,5 metros y será necesario lavarse las manos para evitar el riesgo de contagio de COVID-19.

A partir de este fin de semana, coincidiendo con la finalización del estado de alarma, el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran vuelve a abrir los parques infantiles de todo el municipio después de tres meses cerrados. Pero esta apertura se producirá habiendo ciertas limitaciones para prevenir el contagio del COVID-19 en la entrada a la ‘nueva normalidad’.

En este sentido, en todos los parques habrá un aforo limitado para evitar que haya aglomeraciones en estos espacios. Asimismo, se deberán cumplir varias normas de seguridad e higiene: los/as niños/as que tengan más de 6 años tendrán que llevar obligatoriamente la mascarilla mientras jueguen dentro de los parques infantiles (y los adultos), habrá que mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros y será necesario lavarse las manos. Los usuarios encontrarán carteles informativos con todas las medidas que tienen que seguir para el correcto uso de los parques.

Habrá aforo limitado, y tendrán que mantenerse medidas de seguridad: mascarilla obligatoria para los/as niños/as de más de 6 años, distanciamiento de 1,5 metros y será necesario lavarse las manos para evitar el riesgo de contagio de COVID-19

Cada día, el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran desinfectará los parques infantiles para garantizar que se disminuya el riesgo de contagio de COVID-19.

“Es una gran noticia para nuestros/as niños/as, y también para los padres y madres, la apertura de los parques infantiles de todo el municipio. Después de tres meses cerrados por la crisis sanitaria del COVID-19, la juventud puede volver a disfrutar de estos emplazamientos”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade: “salid a jugar y divertíos, pero con prudencia. Se ha acabado el estado de alarma pero el riesgo de contagio todavía está presente y, por lo tanto, es necesario cumplir las normas de seguridad e higiene, y así podremos evitar rebrotes de la pandemia”.

Els parcs infantils de Vielha e Mijaran es reobren aquest cap de setmana

Hi haurà aforament limitat, i s’hauran de mantenir mesures de seguretat: mascareta obligatòria per a la mainada de més de 6 anys, distanciament de 1,5 metres i serà necessari rentar-se les mans per a evitar el risc de contagi de la COVID-19.

A partir d’aquest cap de setmana, coincidint amb la finalització de l’estat d’alarma, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran torna a obrir els parcs infantils de tot el municipi després de tres mesos tancats. Però aquesta obertura es produirà havent-hi unes certes limitacions per a prevenir el contagi de la COVID-19 en l’entrada a la ‘nova normalitat’.

En aquest sentit, a tots els parcs hi haurà un aforament limitat per a evitar que hi hagi aglomeracions en aquests espais. Així mateix, s’hauran de complir diverses normes de seguretat i higiene: la mainada que tingui més de 6 anys haurà de portar obligatòriament la mascareta mentre jugui dins dels parcs infantils (i els adults), caldrà mantenir la distància interpersonal de 1,5 metres i serà necessari rentar-se les mans. Els usuaris trobaran cartells informatius amb totes les mesures que han de seguir per al correcte ús dels parcs.

Hi haurà aforament limitat, i s’hauran de mantenir mesures de seguretat: mascareta obligatòria per a la mainada de més de 6 anys, distanciament de 1,5 metres i serà necessari rentar-se les mans per a evitar el risc de contagi de la COVID-19

Cada dia, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran desinfectarà els parcs infantils per a garantir que es disminueixi el risc de contagi de la COVID-19.

“És una gran notícia per als nostres infants, i també per als pares i mares, l’obertura dels parcs infantils de tot el municipi. Després de tres mesos tancats per la crisi sanitària de la COVID-19, la mainada pot tornar a gaudir d’aquests emplaçaments”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix: “sortiu a jugar i divertiu-vos, però amb prudència. S’ha acabat l’estat d’alarma però el risc de contagi encara és present i, per tant, és necessari complir les normes de seguretat i higiene, i així podrem evitar rebrots de la pandèmia”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran