Per prumèr viatge, es professionaus de Pompièrs Emergéncies SL compdaràn damb un convèni que regule era sua situacion laborau e era descripcion des Grups Professionaus, en tot melhorar atau es sues condicions laboraus.

Eth Conselh d’Administracion de Pompièrs Emergéncies (CAPE) aprovèc eth passat diuendres eth prumèr convèni collectiu dera istòria des Pompièrs en Aran, dempús de dus ans de negociacions damb es representants des trabalhadors.

Damb era implementacion deth nau modèl de gestion integrau d’emergéncies en Aran, s’inicièc eth procés d’integracion des diferents collectius qu’operauen enes emergéncies deth territòri, qu’enquiath moment auien situacions laboraus diferents, en tot arténher agropar tot eth personau ena madeisha empresa, Pompièrs Emergéncies SL.

Era negociacion deth convèni s’emmèrque laguens deth procès d’implementacion deth nau sistèma de gestion integrau des emergències en Aran, que consolide un modèl pionèr en tot er Estat

En aguest sens, eth convèni aprovat, frut der acòrd entre era mesa negociadora de Pompièrs Emergéncies SL e es representants des trabalhadors deth còs, regularize aguesta situacion e servís entà balhar seguretat laborau per un costat e entà definir Grops Professionaus per aute, en tot perméter atau possibles promocions ena plantilha per miei des convocatòries oportunes.

Maria Vergés, sindica d’Aran declaraue que “aguest convèni represente un cas singular e unic, pr’amor que non i a antecedents de cap empresa qu’age ua cartèra tant variada coma era de Pompièrs Emergéncies SL, qu’aglutine escandiments de huec, eth Grop de Rescat en Montanha, transpòrt sanitari e proteccion civila, e ei un pas entà deuant fòrça important entà afiançar eth nau modèl de gestion integrau des emergéncies en Aran e era situacion laborau des sòns professionaus”.

D’un aute costat, era sindica d’Aran signèc tanben un acòrd entara creacion d’ua taula d’interlocucion permanenta entre representants deth Conselh Generau d’Aran e representants des trabalhadors, entà mantier ua interlocucion dirècta e periodica damb eth collectiu.

Los Pompièrs d’Aran aprueban el primer convenio colectivo de su historia

Por primera vez, los profesionales de Pompièrs Emergéncies SL contarán con un convenio que regule la situación laboral y la descripción de los Grupos Profesionales, mejorando así sus condiciones laborales.

El Consejo de Administración de Pompièrs Emergéncies (CAPE) aprobó el pasado viernes el primer convenio colectivo de los Pompièrs en Aran, después de dos años de negociaciones con los representantes de los trabajadores.

Con la implementación del nuevo modelo de gestión integral de emergencias en Aran, se inició el proceso de integración de los diferentes colectivos que operaban en las emergencias del territorio, que hasta el momento tenían situaciones laborales diferentes, consiguiendo así agrupar todo el personal en la misma empresa, Pompièrs Emergéncies SL.

La negociación del convenio se enmarca dentro del proceso de implementación del nuevo sistema de gestión integral de emergencias en Aran, que consolida un modelo pionero en todo el Estado

En este sentido, el convenio aprobado, fruto del acuerdo entre la mesa negociadora de Pompièrs Emergéncies SL y los representantes de los trabajadores del cuerpo, regulariza esta situación y sirve para brindar seguridad laboral por un lado, y para definir los Grupos Profesionales por el otro, permitiendo así posibles promociones en la plantilla mediante las convocatorias oportunas.

La sindica d’Aran, Maria Vergés, declaraba que “este convenio representa un caso singular y único, puesto que no hay antecedentes de ninguna empresa que tenga una cartera tan variada como la del grupo de Pompièrs Emergéncies SL, que aglutina extinción de incendios, el Grupo de Rescate en Montaña, transporte sanitario y protección civil, y es un paso adelante muy importante para afianzar el nuevo modelo de gestión integral de las emergencias en aran y la situación laboral de sus profesionales”.

Por otro lado, la sindica d’Aran firmó también un acuerdo para la creación de una mesa de interlocución permanente entre representantes del Conselh Generau d’Aran y representantes de los trabajadores, para mantener una interlocución directa y periódica con el colectivo.

Els Pompièrs d’Aran aproven el primer conveni col·lectiu de la seva història

Per primera vegada, els professionals de Pompièrs Emergéncies SL comptaran amb un conveni que reguli la situació laboral i la descripció dels Grups Professionals, millorant així les seves condicions laborals.

El Consell d’Administració de Pompièrs Emergéncies (CAPE) va aprovar divendres passat el primer conveni col·lectiu dels Pompièrs a l’Aran, després de dos anys de negociacions amb els representants dels treballadors.

Amb la implementació del nou model de gestió integral d’emergències en Aran, es va iniciar el procés d’integració dels diferents col·lectius que operaven en les emergències del territori, que fins al moment tenien situacions laborals diferents, aconseguint així agrupar tot el personal en la mateixa empresa, Pompièrs Emergéncies SL.

La negociació del conveni s’emmarca dins del procés d’implementació del nou sistema de gestió integral d’emergències a l’Aran, que consolida un model pioner en tot l’Estat

En aquest sentit, el conveni aprovat, fruit de l’acord entre la taula negociadora de Pompièrs Emergéncies SL i els representants dels treballadors del cos, regularitza aquesta situació i serveix per a brindar seguretat laboral d’una banda, i per a definir els Grups Professionals per l’altra, permetent així possibles promocions en la plantilla mitjançant les convocatòries oportunes.

La sindica d’Aran, Maria Vergés, declarava que “aquest conveni representa un cas singular i únic, ja que no hi ha antecedents de cap empresa que tingui una cartera tan variada com la del grup de Pompièrs Emergéncies SL, que aglutina extinció d’incendis, el Grup de Rescat en Muntanya, transport sanitari i protecció civil, i és un pas endavant molt important per a afermar el nou model de gestió integral de les emergències a l’Aran i la situació laboral dels seus professionals”.

D’altra banda, la sindica d’Aran va signar també un acord per a la creació d’una taula d’interlocució permanent entre representants del Conselh Generau d’Aran i representants dels treballadors, per a mantenir una interlocució directa i periòdica amb el col·lectiu.

Info: Conselh Generau d’Aran