Era creacion d’ua naua plaça de traumatologia e de dues en atencion primària, atau coma era cubertura d’ua plaça d’anestesiologia e ua de cirurgia que demorauen vacantes, respon as besonhs actuaus dera ciutadania aranesa e ar objectiu de mantier e potenciar era atencion sanitària non relacionada damb eth COVID-19.

Aguest mes de seteme s’an incorporat ar Espitau Val d’Aran naui professionaus enes especialitats de traumatologia, anestesiologia e cirurgia, atau coma en atencion primària dempús des pròves selectives que convoquèren en mes de junhsèga.

Aguest mes de seteme s’an incorporat ar Espitau Val d’Aran naui professionaus enes especialitats de traumatologia, anestesiologia e cirurgia, atau coma en atencion primària

Per çò que hè ar airau de traumatologia, s’a creat ua naua plaça entà curbir es besonhs que presente era Val d’Aran en aguesta especialitat. Atau donc, damb aguesta incoroporacion, se compde damb tres mètges especialistes en traumatologia entà dar servici en espitau aranés.

Atau madeish, er airau d’anestesiologia compdaue damb ua plaça vacanta, des dues existentes, qu’enquiath moment se curbie per periòdes cuerti e damb fòrça dificultats e a compdar d’ara er Espitau Val d’Aran aurà dus mètges especialistes en anestesiologia. En aguest sens, tanben s’a cubèrt era plaça de cirurgia que demoraue vacanta enes darrères setmanes, e se n’an creat dues naues en atencion primària que responen ara incorporacion des acòrds der ICS damb eth Sindicat de Metges de Catalunya.

Er airau de traumatologia compde atau damb tres mètges especialistes entà dar servici en espitau aranés

Entà Maria Vergés, conselhèra d’Igualtat, Salut e Benèster, “damb aguestes contractacions procuram consolidar quauques des especialitats medicaus mès importantes tath nòste territòri, atau e coma hérem temps endarrèr damb era especialitat de ginecologia, conscients de qu’era manca de professionaus especialistes ei un des principaus problèmes deth nòste sistèma sanitari” e higie que “a despièch deth COVID-19, e d’acòrd damb eth critèri des professionaus sanitaris, eth nòste interès ei reforçar era atencion medicau que non a relacion damb eth COVID-19 e qu’enes darrèri mesi s’a vist condicionada pera luta contra eth virus”.

El Conselh Generau contrata nuevos profesionales para reforzar distintas especialidades del Espitau Val d’Aran

La creación de una nueva plaza de traumatología y de dos en atención primaria, así como la cobertura de una plaza de anestesiología y una de cirugía que estaban vacantes, responde a las necesidades actuales de la ciudadanía aranesa y al objetivo de mantener y potenciar la atención sanitaria no relacionada con el COVID-19.

Este mes de septiembre se han incorporado al Espitau Val d’Aran nuevos profesionales en las especialidades de traumatología, anestesiología y cirugía, así como en atención primaria después de las pruebas selectivas que se convocaron en el mes de julio.

Este mes de septiembre se han incorporado al Espitau Val d’Aran nuevos profesionales en las especialidades de traumatología, anestesiología y cirugía, así como en atención primaria

En lo referente al área de traumatología, se ha creado una nueva plaza para cubrir las necesidades que presenta la Val d’Aran en esta especialidad. Así pues, con esta incorporación, se cuenta con tres médicos especialistas en traumatología para dar servicio al hospital aranés.

Así mismo, el área de anestesiología contaba con una plaza vacante de las dos existentes, que hasta el momento se cubría por periodos cortos y con muchas dificultades, y a partir de ahora el Espitau Val d’Aran tendrá dos médicos especialistas en anestesiología. En este sentido, también se ha cubierto la plaza de cirugía que estaba vacante en las últimas semanas, y se han creado dos nuevas en atención primaria que responden a la incorporación de los acuerdos del ICS con el Sindicato de Médicos de Catalunya.

El área de traumatologia cuenta así con tres médicos especialistas para dar servicio al hospital aranés

Tal como afirma la consejera de Igualdad, Salud y Bienestar, Maria Vergés, “con estas contrataciones procuramos consolidar algunas de las especialidades médicas más importantes para nuestro territorio, tal como hicimos hace un tiempo con la especialidad de ginecología, conscientes de que la falta de profesionales especialistas es uno de los principales problemas de nuestro sistema sanitario”, y añadía que “a pesar del COVID-19, y de acuerdo con el criterio de los profesionales sanitarios, nuestro interés es reforzar la atención médica que no tiene relación con el coronavirus y que en los últimos meses se ha visto condicionada por la pandemia”.

El Conselh Generau contracta nous professionals per reforçar diferents especialitats de l’Espitau Val d’Aran

La creació d’una nova plaça de traumatologia i de dues en atenció primària, així com la cobertura d’una plaça d’anestesiologia i una de cirurgia que estaven vacants, respon a les necessitats actuals de la ciutadania aranesa i a l’objectiu de mantenir i potenciar l’atenció sanitària no relacionada amb el COVID-19.

Aquest mes de setembre s’han incorporat a l’Espitau Val d’Aran nous professionals en les especialitats de traumatologia, anestesiologia i cirurgia, així com en atenció primària després de les proves selectives que es van convocar el mes de juliol.

Aquest mes de setembre s’han incorporat a l’Espitau Val d’Aran nous professionals en les especialitats de traumatologia, anestesiologia i cirurgia, així com en atenció primària

Referent a l’àrea de traumatologia, s’ha creat una nova plaça per a cobrir les necessitats que presenta la Val d’Aran en aquesta especialitat. Així doncs, amb aquesta incorporació, es compta amb tres metges especialistes en traumatologia per a donar servei a l’hospital aranès.

Així mateix, l’àrea d’anestesiologia comptava amb una plaça vacant de les dos existents, que fins al moment es cobria per períodes curts i amb moltes dificultats, i a partir d’ara l’Espitau Val d’Aran tindrà dos metges especialistes en anestesiologia. En aquest sentit, també s’ha cobert la plaça de cirurgia que estava vacant en les últimes setmanes, i s’han creat dues noves en atenció primària que responen a la incorporació dels acords del ICS amb el Sindicat de Metges de Catalunya.

L’àrea de traumatologia compta així amb tres metges especialistes per a donar servei a l’hospital aranès

Tal com afirma la consellera d’Igualtat, Salut i Benestar, Maria Vergés, “amb aquestes contractacions procurem consolidar algunes de les especialitats mèdiques més importants per al nostre territori, tal com vam fer fa un temps amb l’especialitat de ginecologia, conscients que la falta de professionals especialistes és un dels principals problemes del nostre sistema sanitari”, i afegia que “malgrat la COVID-19, i d’acord amb el criteri dels professionals sanitaris, el nostre interès és reforçar l’atenció mèdica que no té relació amb el coronavirus i que en els últims mesos s’ha vist condicionada per la pandèmia”.

Info: Conselh Generau d’Aran