Actuaument, er accès en campanau dera glèisa de Sant Andreu se trape en molt mau estat, arribant a èster perilhós, e damb aguestes òbres d’accessibilitat non sonque se garantirà era seguretat des persones, en tot perméter qu’eth campanau sigue visitable, senon que tanben se meterà en valor era estructura de husta deth sòn interior, d’un naut interès arquitectonic e istoric.

Enes pròplèu setmanes, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran iniciarà es òbres d’accessibilitat ath campanau dera glèisa de Sant Andrèu de Salardú. Er objectiu d’aguesti trabalhs ei dotar ath campanau d’ues condicions d’accès segures, pr’amor qu’ena actualitat se trape en molt mau estat, arribant a èster perilhós. Es actuacions que s’amiaràn a tèrme cerquen respectar era estructura d’òbra e, sustot, méter en valor es estructures de husta d’aguest campanau, que son d’un naut interès arquitectonic.

“Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran ei totaument comprometut damb era proteccion deth nòste auviatge e, mejançant actuacions coma aguesta, cerque méter en valor es nòstes glèises e monuments, que son ua part importanta dera nòsta cultura e es nòstes tradicions”, afirmaue era sindica d’Aran, Maria Vergés.

A despièch qu’era òbra de fabrica dera tor-campanau se consèrve en bon estat, en interior, es disparièrs trams d’escala e es hargats de husta se trapen fòrça maumetudi, çò que hè perilhós er accés e impossibilite  eth mantenement des campanes e d’autes installacions que i a en pis superior, comportant eth deteriorament generau e era pèrta totau d’usatge dera bastissa.

Ath delà, en amiar a tèrme aguestes actuacions de melhora, eth campanau dera glèisa de Sant Andrèu serà visitable entath public generau, en grops redusidi e guidadi. Aguesta infraestructura a un gran interès  arquitectonic e istoric, non sonque  pr’amor dera òbra de  fabrica, senon tanben, e de manèra  plan especiau, pr’amor des estructures interiores de husta, ath delà d’auti elements de naut interès coma son eth mecanisme deth relòtge deth sègle XVIII o es  pròpries campanes. 

Era actuacion a un còst de 174.838,66 € recèp finançament dera Diputació de Lleida, era Generalitat de Catalunya e er Ajuntament de Naut Aran.

El Conselh Generau d’Aran llevará a cabo obras de accesibilidad en el campanario de Sant Andrèu de Salardú

Actualmente, el acceso al campanario de la iglesia de San Andreu se encuentra en muy mal estado, llegando a ser peligroso, y con estas obras de accesibilidad no solo se garantizará la seguridad de las personas, permitiendo que el campanario sea visitable, sino que también se pondrá en valor la estructura de madera de su interior, de un alto interés arquitectónico e histórico.

En las próximas semanas, el gobierno del Conselh Generau d’Aran iniciará las obras de accesibilidad al campanario de la iglesia de Sant Andreu de Salardú.

El objetivo de estos trabajos es dotar al campanario de unas condiciones de acceso seguras, puesto que en la actualidad se encuentra en un estado pésimo, incluso peligroso. Las actuaciones que se llevarán a cabo buscan respetar la estructura de obra y, sobre todo, poner en valor las estructuras de madera de este campanario, que son de un alto interés arquitectónico.

“El gobierno del Conselh Generau d’Aran está totalmente comprometido con la protección de nuestro patrimonio y, mediante actuaciones como esta, busca poner en valor nuestras iglesias y monumentos, que son una parte importante de nuestra cultura y nuestras tradiciones”, afirmaba la síndica de Aran, Maria Vergés.

A pesar de que la obra de la torre campanario se conserva en buen estado, en el interior, los tramos de escalera y estructuras de madera se encuentran muy dañados, lo que hace peligroso el acceso e imposibilita el mantenimiento de las campanas y otras instalaciones que hay en el piso superior, comportando el deterioro general y la pérdida total del uso del edificio.

Además, al llevar a cabo estas actuaciones de mejora, el campanario de la iglesia Sant Andrèu será visitable para el público general, en grupos reducidos y guiados. Esta infraestructura tiene un gran interés arquitectónico e histórico, no solo por la obra de fábrica, también, especialmente, por las estructuras interiores de madera, además de otros elementos de gran interés como su mecanismo del reloj del siglo XVIII o las mismas campanas.

La actuación tiene un coste de 174.838,66 € recibe financiación de la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Naut Aran.

El Conselh Generau d’Aran durà a terme obres d’accessibilitat al campanar de Sant Andrèu de Salardú

Actualment, l’accés al campanar de l’església de Sant Andreu es troba en molt mal estat, arribant a ser perillós, i amb aquestes obres d’accessibilitat no només es garantirà la seguretat de les persones, permetent que el campanar sigui visitable, sinó que també es posarà en valor l’estructura de fusta del seu interior, d’un alt interès arquitectònic i històric.

En les properes setmanes, el govern del Conselh Generau d’Aran iniciarà les obres d’accessibilitat al campanar de l’església de Sant Andreu de Salardú.

L’objectiu d’aquests treballs és dotar el campanar d’unes condicions d’accés segures, ja que en l’actualitat es troba en un estat pèssim, fins i tot perillós. Les actuacions que es duran a terme busquen respectar l’estructura d’obra i, sobretot, posar en valor les estructures de fusta d’aquest campanar, que són d’un alt interès arquitectònic.

«El govern de Conselh Generau d’Aran està totalment compromès amb la protecció del nostre patrimoni i, mitjançant actuacions com aquesta, busca posar en valor les nostres esglésies i monuments, que són una part important de la nostra cultura i les nostres tradicions», afirmava la síndica d’Aran, Maria Vergés.

Tot i que l’obra de la torre campanar es conserva en bon estat, a l’interior, els trams d’escala i estructures de fusta es troben molt danyats, el que fa perillós l’accés i impossibilita el manteniment de les campanes i altres instal·lacions que hi ha al pis superior, comportant el deteriorament general i la pèrdua total de l’ús de l’edifici.

A més, al dur a terme aquestes actuacions de millora, el campanar de l’església de Sant Andrèu serà visitable per al públic general, en grups reduïts i guiats. Aquesta infraestructura té un gran interès arquitectònic i històric, no només per l’obra de fàbrica, també, especialment, per les estructures interiors de fusta, a més d’altres elements de gran interès com el seu mecanisme del rellotge de segle XVIII o les mateixes campanes.

L’actuació té un cost de 174.838,66 € rep finançament de la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Naut Aran.

Info: Conselh Generau d’Aran