Aguest circuit de formacion adreçat entà persones nauvengudes, ei format per tres moduls qu’aufrissen coneishements de lengua, mon laborau e coneishement der entorn, e an coma objectiu dotar ad aguestes persones des esturments basics entà arténher era autonomia en sòn territòri d’acuelhuda.

Eth departament d’Igualtat, Salut e Benèster deth Conselh Generau d’Aran, damb eth supòrt deth Servici d’Aucupacion de Catalunya (SOC) e er Hons Sociau Europèu,  amie a tèrme, un an mès, eth servici de prumèra acuelhuda entà nauvenguts ara Val d’Aran, en quau participen ath torn de 40 persones de diferentes nacionalitats. Enguan, pr’amor dera pandèmia dera COVID-19, aguest servici s’a aufrit de forma completament telematica, en tot èster eth prumèr territòri de tota Catalunya en amiar a tèrme aguesta formacion online.

Eth servici de prumèra acuelhuda cònste de tres moduls de formacion diferents que reflectissen era realitat dera Val d’Aran e aufrissen coneishements sus eth mon laborau, era societat aranesa e competéncies basiques der aranés, damb er objectiu de dotar as persones nauvengudes des esturments basics entà arténher era autonomia en territòri.

Pendent es sessions telematiques s’a compdat damb era participacion de diferentes persones relacionades damb diuèrsi airaus dera societat aranesa entà prestar un testimòni reau e dar a conéisher ad aguestes persones nauvengudes diferentes institucions e administracions as que recórrer.

El Conselh Generau d’Aran ofrece de nuevo el servicio de primera acogida para personas recién llegadas

Este circuito de formación dirigido a personas extranjeras, está formado por tres módulos que ofrecen conocimientos de lengua, mundo laboral y conocimiento del entorno, y tienen como objetivo dotar a estas personas de los instrumentos básicos para obtener la autonomía en su territorio de acogida.

El departamento de Igualdad, Salud y Bienestar del Conselh Generau d’Aran, con el apoyo del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) y el Fondo Social Europeo, lleva a cabo, un año más, el servicio de primera acogida para personas recién llegadas a la Val d’Aran, en el que participan alrededor de 40 personas de distintas nacionalidades. Este año, a causa de la pandemia causada por la COVID-19, este servicio se ofrece de forma telemática, siendo Aran el primer territorio de toda Catalunya en llevar a cabo esta formación online.

El servicio de primera acogida consta de tres módulos de formación distintos que reflejan la realidad de la Val d’Aran y ofrecen conocimientos sobre el mundo laboral, la sociedad aranesa y competencias básicas del aranés, con el objetivo de dotar a las personas recién llegadas de los instrumentos básicos para obtener la autonomía en el territorio.

Durante las sesiones telemáticas realizadas se ha contado con la participación de distintas personas relacionadas con diferentes ámbitos de la sociedad aranesa para prestar un testimonio real y dar a conocer a los participantes de las sesiones las distintas instituciones y administraciones a las que recurrir.

El Conselh Generau d’Aran ofereix de nou el servei de primera acollida per a persones nouvingudes

Aquest circuit de formació dirigit a persones estrangeres, està format per tres mòduls que ofereixen coneixements de llengua, món laboral i coneixement de l’entorn, i tenen com a objectiu dotar a aquestes persones dels instruments bàsics per a obtenir l’autonomia en el seu territori d’acollida.

El departament d’Igualtat, Salut i Benestar del Conselh Generau d’Aran, amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, duu a terme, un any més, el servei de primera acollida per a persones nouvingudes a la Vall d’Aran, en el qual participen al voltant de 40 persones de diferents nacionalitats. Enguany, a causa de la pandèmia causada per la COVID-19, aquest servei s’ofereix de manera telemàtica, sent Aran el primer territori de tota Catalunya en dur a terme aquesta formació en línia.

El servei de primera acollida consta de tres mòduls de formació diferents que reflecteixen la realitat de la Val d’Aran i ofereixen coneixements sobre el món laboral, la societat aranesa i competències bàsiques d’aranès, amb l’objectiu de dotar a les persones nouvingudes dels instruments bàsics per a obtenir l’autonomia a l’Aran.

Durant les sessions telemàtiques realitzades s’ha comptat amb la participació de diferents persones relacionades amb diferents àmbits de la societat aranesa per a prestar un testimoni real i donar a conèixer als participants de les sessions les diferents institucions i administracions a les quals recórrer.

Info: Conselh Generau d’Aran