Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a aprovat era convocatòria entara concession de subvencions entàs activitats relacionades damb era cultura e era lengua, es espòrts e d’auti airaus coma eth miei ambient, era accion sociau o era promocion toristica, que se pòden sollicitar enquiath 30 de seteme.

Era quantia d’aguestes ajudes non pòt superar es 5.000 euròs, se poderàn autrejar subvencions enquiath 75% deth còst dera activitat e non se subvencionaràn mès de dues peticions per entitat laguens d’aguesta linha de subvencions.

Subvencions en airau de cultura e lengua

En airau de cultura e lengua, era concession d’aguestes ajudes autrejades peth govèrn d’Aran a coma objècte era difusion e dinamizacion culturau e der aranés ena Val d’Aran. Son subvencionables es activitats qu’agen a veir damb era dinamizacion culturau, eth foment dera lengua e es activitats de conservacion der auviatge culturau.

Poderàn accedir ad aguestes subvencions aqueres associacions, fondacions, persones juridiques e d’autes entitats culturaus que participen o amien a tèrme quinsevolh des activitats objècte d’èster subvencionades damb domicili en Aran e excepcionaument, es entitats publiques o privades qu’a despièch d’èster domiciliades dehòra d’Aran, realizen activitats esporadiques en Aran entara difusion e dinamizacion culturau ena Val d’Aran.

Es requisits entà demanar aguesta ajuda se pòden consultar enes bases reguladores d’aguesta convocatoria https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=259062&idens=8103980001

Subvencions en airau d’espòrts

Era concession d’aguestes ajudes anarà destinada a activitats de foment der espòrt ena Val d’Aran, organizacion d’eveniments esportius e activitats des associacions que realizen o programen activitats esportiues e de competicion.

Poderàn accedir ad aguestes subvencions aqueres associacions, fondacions, persones juridiques e d’autes entitats esportiues que participen o amien a tèrme quinsevolh des activitats objècte d’èster subvencionades damb domicili en Aran e excepcionaument, es entitats publiques o privades qu’a despièch d’èster domiciliades dehòra d’Aran, realizen activitats esporadiques en Aran entath foment, programacion e organizacion d’activitats esportiues ena Val d’Aran.

Es requisits entà demanar aguesta ajuda se pòden consultar enes bases reguladores d’aguesta convocatoria http://cido.diba.cat/subvencions/10507265/subvencions-de-larea-desports-per-a-lany-2020-conselh-generau-daran

Subvencions en d’auti airaus

Ath delà des subvencions especifiques enes airaus de cultura e lengua e espòrts, eth Conselh Generau d’Aran tanben concedirà ajudes entà subvencionar activitats de foment enes airaus de miei ambient, accion sociau, joenessa, ensenhament e promocion toristica ena Val d’Aran.

Poderàn accedir ad aguestes subvencions aqueres associacions, fondacions, persones juridiques e d’autes entitats culturaus que participen o amien a tèrme quinsevolh des activitats objècte d’èster subvencionades damb domicili en Aran e excepcionaument, es entitats publiques o privades qu’a despièch d’èster domiciliades dehòra d’Aran, realizen activitats esporadiques en Aran laguens der objècte d’aguesta convocatòria.

Es requisits entà demanar aguesta ajuda se pòden consultar enes bases reguladores d’aguesta convocatoria http://cido.diba.cat/subvencions/10507242/subvencions-de-les-arees-de-medi-ambient-accio-social-joventut-ensenyament-desenvolupament-agropequari-i-promocio-turistica-per-a-lany-2020-conselh-generau-daran

El Conselh Generau d’Aran abre el plazo para solicitar la concesión de subvenciones para el año 2020

El gobierno del Conselh Generau d’Aran ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones para actividades relacionadas con la cultura y la lengua, los deportes y otros ámbitos como el medio ambiente, la acción social o la promoción turística, que se pueden solicitar hasta el 30 de septiembre.

La cantidad de esta concesión no podrá superar los 5.000 euros, se podrán otorgar subvenciones hasta el 75% del coste de la actividad y no se subvencionarán más de dos peticiones por entidad dentro de esta línea de ayudas.

Subvenciones en el ámbito de la cultura y la lengua

En el área de cultura y lengua, la concesión de estas ayudas otorgadas por el gobierno de Aran tiene como objeto la difusión y dinamización cultural y del aranés en la Val d’Aran. Son subvencionables las actividades relacionadas con la dinamización cultural, el fomento de la lengua y las actividades de conservación del patrimonio cultural.

Podrán acceder a estas subvenciones aquellas asociaciones, fundaciones, personas jurídicas y otras entidades culturales que participen o lleven a cabo cualquiera de las actividades objeto de ser subvencionadas con domicilio en Aran y excepcionalmente, las entidades públicas o privadas que a pesar de estar domiciliadas fuera de Aran, realicen actividades esporádicas dentro del territorio para la difusión y dinamización cultural en la Val d’Aran.

Los requisitos para solicitar esta ayuda se pueden consultar en las bases reguladoras de esta convocatoria https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=259062&idens=8103980001

Subvenciones en el ámbito de los deportes

La concesión de estas ayudas irá destinada a actividades de fomento del deporte en la Val d’Aran, organización de eventos deportivos y actividades de las asociaciones que realizan o programan actividades deportivas y de competición.

Podrán acceder a estas subvenciones aquellas asociaciones, fundaciones, personas jurídicas y otras entidades deportivas que participan o llevan a cabo cualquiera de las actividades objeto de ser subvencionadas con domicilio en Aran o, excepcionalmente, entidades públicas o privadas que a pesar de estar domiciliadas fuera de Aran, realicen actividades esporádicas en Aran para el fomento, programación y organización de actividades deportivas en la Val d’Aran.

Los requisitos para solicitar esta ayuda se pueden consultar en las bases reguladoras de esta convocatoria http://cido.diba.cat/subvencions/10507265/subvencions-de-larea-desports-per-a-lany-2020-conselh-generau-daran

Subvenciones en otros ámbitos

Además de las subvenciones específicas en los ámbitos de cultura y lengua y deportes, el Conselh Generau también concederá ayudas para subvencionar actividades de fomento en los ámbitos de medio ambiente, acción social, juventud, enseñanza y promoción turística en la Val d’Aran.

Podrán acceder a estas subvenciones aquellas asociaciones, fundaciones, personas jurídicas y otras entidades culturales que participen o lleven a cabo cualquiera de las actividades objeto de ser subvencionadas con domicilio en Aran o, excepcionalmente, las entidades públicas o privadas que a pesar de estar domiciliadas fuera de Aran, realizan actividades esporádicas en Aran dentro del objetivo de esta convocatoria.

Los requisitos para solicitar esta ayuda se pueden consultar en las bases reguladoras de esta convocatoria http://cido.diba.cat/subvencions/10507242/subvencions-de-les-arees-de-medi-ambient-accio-social-joventut-ensenyament-desenvolupament-agropequari-i-promocio-turistica-per-a-lany-2020-conselh-generau-daran

El Conselh Generau d’Aran obre el termini per sol·licitar la concessió de subvencions per l’any 2020

El govern del Conselh Generau d’Aran ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajudes per a activitats relacionades amb la cultura i la llengua, els esports i altres àmbits com el medi ambient, l’acció social o la promoció turística, que es poden sol·licitar fins al 30 de setembre.

La quantitat d’aquesta concessió no podrà superar els 5.000 euros, es podran atorgar subvencions fins al 75% del cost de l’activitat i no se subvencionaran més de dues peticions per entitat dins d’aquesta línia d’ajuts.

Subvencions en l’àmbit de la cultura i la llengua

En l’àrea de cultura i llengua, la concessió d’aquestes ajudes atorgades pel govern d’Aran té com a objecte la difusió i dinamització cultural i de l’aranès a la Val d’Aran. Són subvencionables les activitats relacionades amb la dinamització cultural, el foment de la llengua i les activitats de conservació del patrimoni cultural.

Podran accedir a aquestes subvencions aquelles associacions, fundacions, persones jurídiques i altres entitats culturals que participin o duguin a terme qualsevol de les activitats objecte de ser subvencionades amb domicili a l’Aran i, excepcionalment, les entitats públiques o privades que malgrat estar domiciliades fora d’Aran, realitzin activitats esporàdiques dins del territori per a la difusió i dinamització cultural al territori.

Els requisits per a sol·licitar aquesta ajuda es poden consultar en les bases reguladores d’aquesta convocatoria https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=259062&idens=8103980001   

Subvencions en l’àmbit dels esports

La concessió d’aquestes ajudes anirà destinada a activitats de foment de l’esport a la Val d’Aran, organització d’esdeveniments esportius i activitats de les associacions que realitzen o programen activitats esportives i de competició.

Podran accedir a aquestes subvencions aquelles associacions, fundacions, persones jurídiques i altres entitats esportives que participen o duen a terme qualsevol de les activitats objecte de ser subvencionades amb domicili a l’Aran o, excepcionalment, entitats públiques o privades que malgrat estar domiciliades fora d’Aran, realitzin activitats esporàdiques per al foment, programació i organització d’activitats esportives al territori.

Els requisits per a sol·licitar aquesta ajuda es poden consultar en les bases reguladores d’aquesta convocatoria http://cido.diba.cat/subvencions/10507265/subvencions-de-larea-desports-per-a-lany-2020-conselh-generau-daran

Subvencions en altres àmbits

A més de les subvencions específiques en els àmbits de cultura i llengua i esports, el Conselh Generau també concedirà ajudes per a subvencionar activitats de foment en els àmbits de medi ambient, acció social, joventut, ensenyament i promoció turística a la Val d’Aran.

Podran accedir a aquestes subvencions aquelles associacions, fundacions, persones jurídiques i altres entitats culturals que participin o duguin a terme qualsevol de les activitats objecte de ser subvencionades amb domicili a l’Aran o, excepcionalment, entitats públiques o privades que malgrat estar domiciliades fora d’Aran, realitzin activitats esporàdiques al territori dins de l’objectiu d’aquesta convocatòria.

Els requisits per a sol·licitar aquesta ajuda es poden consultar en les bases reguladores d’aquesta convocatoria http://cido.diba.cat/subvencions/10507242/subvencions-de-les-arees-de-medi-ambient-accio-social-joventut-ensenyament-desenvolupament-agropequari-i-promocio-turistica-per-a-lany-2020-conselh-generau-daran

Info: Conselh Generau d’Aran