Eth convèni de collaboracion entre andues institucions promoirà projèctes innovadors damb ues dinamiques de creishement economic que permeten crear oportunitats de desvolopament rurau.

Eth sindic d’Aran, Francés Boya, mantenguec ua amassada telematica damb eth president de PIMEC e PallarsActiu, Josep González, ena que s’acordèc era signatura d’un convèni entà desvolopar projèctes damb valor territoriau en Aran es Pallars Sobirà e Jussà. 

En aguesta amassada sigueren presents era vicesindica prumèra, Maria Vergés, era conselhèra de Naues Tecnologies e Innovacion, Angelina Cases, eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Francés Bruna, eth patron dera Fundacion PIMEC, José Maria Torres e era gerent de PallarsActiu, Eva Fiter, entre d’auti.

“Auem acordat era signatura d’un convèni de collaboracion entre eth Conselh Generau e PallarsActiu, mejançant eth quau se promoirà era innovacion en espaci rurau damb ues dinamiques de creishement economic que crearàn oportunitats de desvolopament locau”, afirmaue eth sindic d’Aran, Francés Boya.

Pendent aguesta amassada s’an presentat projèctes innovadors pes quaus apòsten aguesti territòris, en cas deth Conselh Generau d’Aran s’a presentat eth HUB d’innovacion de montanha, qu’enes pròplèu setmanes ei previst que sigue dejà en foncionament, e s’a convidat as vesins deth Pallars a formar part d’aguest projècte pionèr, que plaçarà Aran e es Pirenèus coma un territòri de referéncia.

Pera sua part, PallarsActiu a presentat tanben eth sòn projècte de profitament dera caça cinegetica, que permeterà gestionar e comercializar es productes carnics derivadi dera activitat dera caça d’ua forma controlada, en tot trèir profitament d’un producte de qualitat e de proximitat.

Andues institucions an mostrat auer un interès comun entà collaborar e crear ua estrategia de futur qu’impulse ara Val d’Aran e es Pallars Sobirà e Jussà entà impulsar projèctes qu’apòsten pes tecnologies e era innovacion mès tanben pera promocion des productes de proximitat e es servicis as persones.

El Conselh Generau d’Aran y PallarsActiu acuerdan desarrollar conjuntamente acciones con valor territorial

El convenio de colaboración entre ambas instituciones promoverá proyectos innovadores con unas dinámicas de crecimiento económico que permitan crear oportunidades de desarrollo rural.

El sIndic d’Aran, Francés Boya, mantuvo una reunión telemática con el presidente de PIMEC y PallarsActiu, Josep González, en la que se acordó la firma de un convenio para desarrollar proyectos con valor territorial en Aran y los Pallars Jussà y Sobirà.

En dicha reunión estuvieron presentes también la vicesíndica primera, Maria Vergés, la consejera de Nuevas Tecnologías e Innovación, Angelina Cases, el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Francés Bruna, el patrón de la Fundación PIMEC, José Maria Torres y la gerente de PallarsActiu, Eva Fiter, entre otros.

“Hemos acordado la firma de un convenio de colaboración entre el Conselh Generau y PallarsActiu, mediante el cual se promoverá la innovación en el espacio rural con unas dinámicas de crecimiento económico que crearán oportunidades de desarrollo local”, afirmaba el sindic d’Aran, Francés Boya.

Durante la reunión se han presentado proyectos innovadores por los cuales apuestan estos territorios, en el caso del Conselh Generau d’Aran se ha presentado el HUB de innovación en montaña, que en las próximas semanas está previsto que esté ya en funcionamiento, y se ha invitado a los vecinos del Pallars a formar parte de este proyecto pionero, que situará Aran como un territorio de referencia.

Por su parte, PallarsActiu ha presentado también su proyecto de aprovechamiento de la caza cinegética, que permitirá gestionar y comercializar los productos cárnicos derivados de la actividad de la caza de una forma controlada, sacando provecho de un producto de calidad y de proximidad.

Ambas instituciones han mostrado tener un interés común en colaborar y crear una estrategia de futuro que impulse a la Val d’Aran y los Pallars Sobirà y Jussà para impulsar proyectos que apuesten por las tecnologías y la innovación pero también por la promoción de productos de proximidad y servicios a las personas.

El Conselh Generau d’Aran i PallarsActiu acorden desenvolupar conjuntament accions amb valor territorial

El conveni de col·laboració entre totes dues institucions promourà projectes innovadors amb unes dinàmiques de creixement econòmic que permetin crear oportunitats de desenvolupament rural.

El sindic d’Aran, Francés Boya, va mantenir una reunió telemàtica amb el president de PIMEC i PallarsActiu, Josep González, en la qual es va acordar la signatura d’un conveni per a desenvolupar projectes amb valor territorial a l’Aran i els Pallars Jussà i Sobirà.

En aquesta reunió hi van ser presents també la vicesíndica primera, Maria Vergés, la consellera de Noves Tecnologies i Innovació, Angelina Cases, el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, el patró de la Fundació PIMEC, José Maria Torres i la gerent de PallarsActiu, Eva Fiter, entre d’altres.

“Hem acordat la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Conselh Generau i PallarsActiu, mitjançant el qual es promourà la innovació en l’espai rural amb unes dinàmiques de creixement econòmic que crearan oportunitats de desenvolupament local”, afirmava el sindic d’Aran, Francés Boya.

Durant la reunió s’han presentat projectes innovadors pels quals aposten aquests territoris, en el cas del Conselh Generau d’Aran s’ha presentat el HUB d’innovació en muntanya, que en les pròximes setmanes està previst que estigui ja en funcionament, i s’ha convidat als veïns del Pallars a formar part d’aquest projecte pioner, que situarà Aran com un territori de referència.

Per part seva, PallarsActiu ha presentat també el seu projecte d’aprofitament de la caça cinegètica, que permetrà gestionar i comercialitzar els productes carnis derivats de l’activitat de la caça d’una forma controlada, traient profit d’un producte de qualitat i de proximitat.

Totes dues institucions han mostrat tenir un interès comú a col·laborar i crear una estratègia de futur que impulsi a la Val d’Aran i els Pallars Sobirà i Jussà per a impulsar projectes que apostin per les tecnologies i la innovació però també per la promoció de productes de proximitat i serveis a les persones.

Info: Conselh Generau d’Aran