Eth plen deth Conselh Generau d’Aran a ratificat era propòsta deth govèrn entà presentar era candidatura de Vergés ath Prèmi Robèrt Lafont pera sua longa trajectòria coma referent en impuls, ensenhament e estudi der aranés, autant coma pera sua estima e suenh a Aran e era sua cultura e lengua.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a prepausat a Frederic Vergés coma candidat entath Prèmi Robèrt Lafont, e atau ac comuniquèc dies endarrèr ara Generalitat de Catalunya. Totun, aué eth Plen deth Conselh Generau a ratificat aguesta prepausa.

Eth sindic d’Aran afirme que Vergés “merite aguest reconeishement per nombrosi motius, especiaument pr’amor qu’a estat, ei e serà eth referent de fòrça generacions en impuls, ensenhament e estudi der aranés, mès tanben pera sua categoria umana que li a hèt a estimar eth sòn país e era sua lengua e cultura, transmetent es coneishements e valors a totes es persones qu’an agut eth plaser de coneisher-lo”.

Frederic Vergés ei autor e coautor de lèu ua vintea de publicacions en aranés, e de mès d’ua desena de publicacions didactiques en aranés entara escòla

Rebrembam qu’eth Prèmi Robèrt Lafont, concedit peth departament de Cultura dera Generalitat de Catalunya, a coma objectiu reconéisher e premiar as persones o entitats que s’agen distingit pera defensa, projeccion e promocion dera lengua aranesa e occitana en totes es sues variants, en quinsevolh punt deth domini lingüistic.

Frederic Vergés Bartau a ua longa trajectòria coma militant actiu dera lengua e cultura d’Aran. De 1974 ençà a impartit classes e corsi d’aranés autant tà adults coma tàs alumnes des estudis aranesi, mèstre de mèstres e responsable deth reciclatge deth professorat, siguec eth prumèr defensor dera apertenéncia der aranés ath dialècte gascon, a estat membre dera Comission entar estudi dera Normativa Lingüistica Aranesa, director deth Centre de Normalizacion Lingüistica deth Conselh Generau d’Aran e president dera Seccion de Lingüística der IEA enquia 2011, e actuaument ei president deth Centre d’Estudis Aranesi.

Ei autor e coautor de lèu ua vintea de publicacions en aranés, e de mès d’ua desena de publicacions didactiques en aranés entara escòla e, ena actualitat, trabalhe ena elaboracion deth diccionari castelhan-aranés damb ues 45.000 entrades, ua òbra fòrça de besonh e demorada e que daurirà un abans e un dempús en usatge dera lengua d’Aran.

Per aguesti motius e peth sòn long curriculum, eth govèrn aranés lo considère coma meritat candidat ad aguest reconeishement.

Pendent eth plen, s’a procedit tanben ath nomenament des representants deth Conselh Generau d’Aran en plen deth Consòrci Leader Pirenèu Occidentau e s’a aprovat eth document de bases en favor d’ua naua economia entàs pòbles petits.

El Conselh Generau d’Aran propone a Frederic Vergés Bartau para el Premio Robèrt Lafont

El pleno del Conselh Generau d’Aran ha ratificado hoy la propuesta del equipo de gobierno para presentar la candidatura de Vergés al Premio Robèrt Lafont por su larga trayectoria como referente en el impulso, enseñanza y estudio del aranés, así como por su estima y cuidado a Aran y su cultura y lengua.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran ha propuesto a Frederic Vergés como candidato para el Premio Robèrt Lafont, y así lo comunicó días atrás a la Generalitat de Catalunya. Aún así, hoy el Pleno del Conselh Generau ha ratificado esta propuesta.

El sindic d’Aran afirma que Vergés “merece este reconocimiento por numerosos motivos, especialmente porque ha sido, es y será el referente de muchas generaciones en el impulso, enseñanza y estudio del aranés, pero también por su categoría humana, que le ha hecho amar su país, su lengua y cultura, transmitiendo los conocimientos y valores a todas las personas que han tenido el placer de conocerlo”.

Frederic Vergés es autor y coautor de casi una veintena de publicaciones en aranés, y de más de una decena de publicaciones didácticas en aranés para la escuela

Recordamos que el Premio Robèrt Lafont, concedido por el departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tiene como objetivo reconocer y premiar a las personas o entidades que se hayan distinguido por la defensa, proyección y promoción de la lengua aranesa y occitana en todas sus variantes, en cualquier punto del dominio lingüístico.

Frederic Vergés Bartau tiene una larga trayectoria como militante activo de la lengua y cultura de Aran. De 1974 hasta ahora, ha impartido clases y cursos de aranés tanto a adultos como a alumnos de las escuelas aranesas, maestro de maestros y responsable del reciclaje del profesorado, fue el primer defensor de la pertinencia del aranés al dialecto gascón, ha sido miembro de la Comisión para el estudio de la Normativa Lingüística Aranesa, director del Centro de Normalización Lingüística del Conselh Generau d’Aran y presidente de la Sección Lingüística del IEA hasta 2011, y actualmente es presidente del Centro de Estudios Araneses.

Es autor y coautor de casi una veintena de publicaciones en aranés, y de más de una decena de publicaciones didácticas en aranés para la escuela y, en la actualidad, trabaja en la elaboración del diccionario castellano-aranés con unas 45.000 entradas, una obra muy necesaria y esperada y que abrirá un antes y un después en el uso de la lengua de Aran.

Por estos motivos y por su largo currículum, el gobierno aranés lo considera como merecido candidato a este reconocimiento.

Durante el pleno, se ha procedido también al nombramiento de los representantes del Conselh Generau d’Aran en el pleno del Consorcio Leader Pirineo Occidental y se ha aprobado el documento de bases en favor de una nueva economía para los pueblos pequeños.

El Conselh Generau d’Aran proposa a Frederic Vergés Bartau per al Premi Robèrt Lafont

El ple del Conselh Generau d’Aran ha ratificat avui la proposta de l’equip de govern per a presentar la candidatura de Vergés al Premi Robèrt Lafont per la seva llarga trajectòria com a referent en l’impuls, ensenyament i estudi de l’aranès, així com per la seva estima i cura per l’Aran i la seva cultura i llengua.

El govern del Conselh Generau d’Aran ha proposat a Frederic Vergés com a candidat per al Premi Robèrt Lafont, i així ho va comunicar dies enrere a la Generalitat de Catalunya. Encara així, avui el Ple del Conselh Generau ha ratificat aquesta proposta.

El sindic d’Aran afirma que Vergés “mereix aquest reconeixement per nombrosos motius, especialment perquè ha estat, és i serà el referent de moltes generacions en l’impuls, ensenyament i estudi de l’aranès, però també per la seva categoria humana, que li ha fet estimar el seu país, la seva llengua i cultura, transmetent els coneixements i valors a totes les persones que han tingut el plaer de conèixer-lo”.

Frederic Vergés és autor i coautor de gairebé una vintena de publicacions en aranès, i de més d’una desena de publicacions didàctiques en aranès per a l’escola

Recordem que el Premi Robèrt Lafont, concedit pel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu reconèixer i premiar a les persones o entitats que s’hagin distingit per la defensa, projecció i promoció de la llengua aranesa i occitana en totes les seves variants, en qualsevol punt del domini lingüístic.

Frederic Vergés Bartau té una llarga trajectòria com a militant actiu de la llengua i cultura d’Aran. De 1974 fins ara, ha impartit classes i cursos d’aranès tant a adults com a alumnes de les escoles araneses, mestre de mestres i responsable del reciclatge del professorat, va ser el primer defensor de la pertinència de l’aranès al dialecte gascó, ha estat membre de la Comissió per a l’estudi de la Normativa Lingüística Aranesa, director del Centre de Normalització Lingüística del Conselh Generau d’Aran i president de la Secció Lingüística del IEA fins a 2011, i actualment és president del Centre d’Estudis Aranesos.

És autor i coautor de gairebé una vintena de publicacions en aranès, i de més d’una desena de publicacions didàctiques en aranès per a l’escola i, en l’actualitat, treballa en l’elaboració del diccionari castellà-aranès amb unes 45.000 entrades, una obra molt necessària i esperada i que obrirà un abans i un després en l’ús de la llengua d’Aran.

Per aquests motius i pel seu llarg currículum, el govern aranès el considera com merescut candidat a aquest reconeixement.

Durant el ple, s’ha procedit també al nomenament dels representants del Conselh Generau d’Aran en el ple del Consorci Leader Pirineu Occidental i s’ha aprovat el document de bases en favor d’una nova economia per als pobles petits.

Info: Conselh Generau d’Aran