Pr’amor dera crisi provocada pera COVID-19, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a multiplicat per tres es recorsi destinadi as ajudes economiques que se concedissen entà balhar supòrt as familhes en situacion de vulnerabilitat.

Era crisi sanitària a desencadeat tanben ua crisi socioeconomica damb un naut impacte en Aran. Pr’amor d’açò, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran determinèc aumentar sustanciaument es recorsi destinadi as ajudes sociaus qu’era maxima institucion aranesa balhe ad aqueres persones que se trapen en situacion de vulnerabilitat en Aran.

Atau donc, pendent 2020 es recorsi destinadi ad aguest prètzhèt se tripliquèren respècte ar an anterior, en tot passar des 19.000€ en 2019, as 62.000€ en 2020.

I a auut un aument exponenciau des usatgèrs deth Banc d’Aliments dera Val d’Aran, qu’a passat de curbir es besonhs d’ues 40 familhes pendent 2019 a arribar as 180 familhes en 2020

Per çò que hè a 2021, eth pressupòst aprobat tad aguesta anualitat, manten tanben er aument d’aguestes partides entà seguir hènt front ara emergéncia sociau en tot balhar supòrt as familhes qu’ac an de besonh, en tot destinar-i un totau de 89.000€.

“Pendent er an passat se concediren ajudes de caractèr sociau urgent ath torn d’ues 150 persones entà curbir diuèrsi besonhs basics, coma eth pagament deth loguèr dera viuenda, manutencion, farmacia e suministres de lum o gas”, explicaue era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que: “d’un aute costat, s’an incrementat tanben es ajudes destinades a hèr front as despenes d’escolarizacion e escòles mairaus, atau coma as minjadors escolars, un increment qu’en andús casi, se manten entad aguest 2021”.

Era sindica d’Aran manifestaue tanben que pendent aguesti mesi de pandemia “i a auut un aument exponenciau des usatgèrs deth Banc d’Aliments dera Val d’Aran, gestionat peth Conselh Generau d’Aran, qu’a passat de curbir es besonhs d’ues 40 familhes pendent 2019, a arribar as 180 familhes, ei a díder, ath torn de 500 persones” en tot híger que “pr’amor d’açò, eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran mantierà aguest aument enes ajudes eth temps que sigue de besonh, entà ajudar a qu’es familhes araneses hènt front ad aguesta crisi damb es melhors garanties e damb eth supòrt dera maxima institucion aranesa”.

El Conselh Generau d’Aran triplica los recursos destinados a ayudas sociales pasando de 19.000 € en 2019 a 62.000 € en 2020

A causa de la crisis provocada por la COVID-19, el gobierno del Conselh Generau d’Aran ha multiplicado por tres los recursos destinados a las ayudas económicas que se conceden para brindar apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.

La crisis sanitaria ha desencadenado también una crisis socioeconómica con un alto impacto en Aran. Por ello, el gobierno del Conselh Generau d’Aran determinó aumentar sustancialmente los recursos destinados a las ayudas sociales que la máxima institución aranesa brinda a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Aran.

Así pues, durante 2020 los recursos destinados a este asunto se triplicaron respecto al año anterior, pasando de los 19.000 € en 2019, a los 62.000 € en 2020.

Ha habido un aumento exponencial de los usuarios/as del Banco de Alimentos de la Val d’Aran, que ha pasado de cubrir las necesidades de unas 40 familias durante 2019 a llegar a las 180 familias en 2020

En lo referente a 2021, el presupuesto aprobado para esta anualidad mantiene también el aumento de estas partidas para seguir haciendo frente a la emergencia social, brindando apoyo a las familias que lo necesitan destinando un total de 89.000 €.

“Durante el año pasado se concedieron ayudas de carácter social urgente alrededor de unas 150 personas para cubrir diversas necesidades básicas, como el pago del alquiler de la vivienda, manutención, farmacia y suministros de luz o gas”, explicaba la sindica d’Aran, Maria Vergés, añadiendo que: “por otro lado, se han incrementado también las ayudas destinadas a hacer frente a los gastos de escolarización y guarderías, así como a los comedores escolares, un incremento que, en ambos casos, se mantendrá este 2021”.

La sindica d’Aran manifestaba también que durante estos meses de pandemia “ha habido un aumento exponencial de los usuarios/as del Banco de Alimentos de la Val d’Aran, gestionado por el Conselh Generau d’Aran, que ha pasado de cubrir las necesidades de unas 40 familias durante 2019, a llegar a las 180 familias, es decir, alrededor de 500 personas” y añadía que “a causa de esto, el gobierno del Conselh mantendrá este aumento en las ayudas el tiempo que sea necesario para ayudar a que las familias aranesas hagan frente a esta crisis con las mejores garantías y el apoyo de la máxima institución aranesa”.

El Conselh Generau d’Aran triplica els recursos destinats a ajudes socials passant de 19.000 € en 2019 a 62.000 € en 2020

A causa de la crisi provocada per la COVID-19, el govern del Conselh Generau d’Aran ha multiplicat per tres els recursos destinats a les ajudes econòmiques que es concedeixen per a brindar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat.

La crisi sanitària ha desencadenat també una crisi socioeconòmica amb un alt impacte en Aran. Per això, el govern del Conselh Generau d’Aran va determinar augmentar substancialment els recursos destinats a les ajudes socials que la màxima institució aranesa brinda a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat en Aran.

Així doncs, durant 2020 els recursos destinats a aquest afer es van triplicar respecte a l’any anterior, passant dels 19.000 € en 2019, als 62.000 € en 2020.

Hi ha hagut un augment exponencial dels usuaris/es del Banc d’Aliments de la Val d’Aran, que ha passat de cobrir les necessitats d’unes 40 famílies durant 2019 a arribar a les 180 famílies l’any 2020

Referent a 2021, el pressupost aprovat per a aquesta anualitat manté també l’augment d’aquestes partides per a continuar fent front a l’emergència social, brindant suport a les famílies que ho necessiten destinant un total de 89.000 €.

“Durant l’any passat es van concedir ajudes de caràcter social urgent al voltant d’unes 150 persones per a cobrir diverses necessitats bàsiques, com el pagament del lloguer de l’habitatge, manutenció, farmàcia i subministraments de llum o gas”, explicava la sindica d’Aran, Maria Vergés, afegint que: “d’altra banda, s’han incrementat també les ajudes destinades a fer front a les despeses d’escolarització i guarderies, així com als menjadors escolars, un increment que, en tots dos casos, es mantindrà aquest 2021”.

La sindica d’Aran manifestava també que durant aquests mesos de pandèmia “hi ha hagut un augment exponencial dels usuaris/es del Banc d’Aliments de la Val d’Aran, gestionat pel Conselh Generau d’Aran, que ha passat de cobrir les necessitats d’unes 40 famílies durant 2019, a arribar a les 180 famílies, és a dir, al voltant de 500 persones” i afegia que “a causa d’això, el govern del Conselh mantindrà aquest augment en les ajudes el temps que sigui necessari per a  que les famílies araneses facin front a aquesta crisi amb les millors garanties i el suport de la màxima institució aranesa”.

Info: Conselh Generau d’Aran