Ua cinquantia d’institucions e entitats an ja apiejat era candidatura dera Val d’Aran coma Resèrva dera Biosfera.

En ua amassada telemática, ena que participèren ath torn de 50 persones, s’expliquèc en què consistís aguest projècte, que supause ua oportunitat entà replantejar era gestion territoriau e trabalhar ena diversificacion economica dera Val d’Aran, en tot centrar-se en valors coma era sostenibilitat e era innovación.

Eth Conselh Generau d’Aran acuelhec era jornada publica de presentacion deth projècte de candidatura dera Val d’Aran coma Resèrva dera Biosfèra dera UNESCO e era posterior amassada damb es agents socioeconomics deth territòri entà definir es organs de governança d’aguesta Resèrva.

Era jornada de presentacion dera candidatura sigue presentada peth sindic d’Aran, Francés Boya, e compdèc damb era intervencion deth doctor Martí Boada, era directora dera Resèrva dera Biosfèra de Menorca, Irene Estaún, e es tecnics des empreses responsables dera redaccion dera candidatura, eth doctor Carles M. Gasol (Inèdit), Xavier Hidalgo (Inèdit) e Sara Arjó (Verd e Blu).

“Aguest ei un projècte que mos permet replantejar era gestion territoriau dera Val d’Aran e trabalhar en ua diversificacion economica cada còp mès de besonh entath territòri e qu’a d’èster fonamentada enes que volem que siguen dus des pilars essenciaus deth futur d’Aran: era sostenibilitat e era innovacion”, afirmaue eth sindic d’Aran, en tot híger que: “eth reconeishement coma Resèrva dera Biosfèra non mos permeterà sonque méter en valor eth nòste auviatge naturau, senon que mos dotarà d’un esturment entà valorizar era nòsta cultura e era nòsta lengua, en tot hèr perdurable e suenhant eth nòste auviatge culturau”.

Pendent aguesta jornada publica de presentacion dera candidatura, ena que participèren ath torn d’ua cinquantia de representants dera societat civiu, empreses e administracion, s’informèc as participants qu’eth govèrn aranés se trape ara en ua fasa de redaccion dera candidatura a on se cerque era maxima implicacion deth territòri. De hèt, s’a artenhut dejà era implicacion activa d’un elevat nombre d’ajuntaments, EMD’s, entitats e empreses que ven aguest reconeishement internacionau coma ua oportunitat de plaçar Aran coma un territòri comprometut damb eth sòn entorn e era sua identitat.

Era figura dera Resèrva dera Biosfèra supausarie entara Val d’Aran non pas un element limitador, senon de dinamizacion territoriau, atau e coma a explicat era directora dera Resèrva dera Biosfèra de Menorca. En tot seguir es Objectius de Desvolopament Sostenible es quaus determine era figura dera Resèrva dera Biosfèra, se darie supòrt as iniciatives damb valors coma era sostenibilitat, era eficiéncia e era participacion, entre d’autes, e sorgirien naui projèctes destinadi a hèr d’Aran un territòri comprometut damb eth sòn auviatge naturau, culturau e sociau.

Era dusau part d’aguesta jornada, ena que participèren es actors socioeconomics deth territòri, tecnics deth Conselh e Ajuntaments e pedanies, se centrèc ena prepausa e definicion dera estructura de governança dera Resèrva dera Biosfèra dera Val d’Aran. Enes pròplèu dies se comunicarà es resultats dera session e se contunharà damb eth procès participatiu.  

El Conselh Generau presenta públicament la candidatura de la Val d’Aran com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO

Una cincuentena de instituciones y entidades ya han apoyado la candidatura del Valle de Aran como Reserva de la Biosfera.

En una reunión telemática, en la que participaron alrededor de 50 representantes de la sociedad civil, empresas y administración, se explicó a la ciudadanía en qué consiste este proyecto, que supone una oportunidad para replantear la gestión territorial y trabajar en la diversificación económica de la Val d’Aran, centrándose en valores como la sostenibilidad y la innovación.

El Conselh Generau d’Aran acogió la jornada pública de presentación del proyecto de candidatura de la Val d’Aran como Reserva de la Biosfera de la UNESCO y la posterior reunión con los agentes socioeconómicos del territorio para definir los órganos de gobernanza de esta Reserva.

La jornada fue presentada por el sindic d’Aran, Francés Boya, y contó con la intervención del doctor Martí Boada, la directora de la Reserva de la Biosfera de Menorca, Irene Estaún, y los técnicos de las empresas responsables de la redacción de la candidatura, el doctor Carles M. Gasol (Inèdit), Xavier Hidalgo (Inèdit) y Sara Arjó (Verd e Blu).

“Este es un proyecto que nos permite replantear la gestión territorial de la Val d’Aran y trabajar en una diversificación económica cada vez más necesaria para el territorio y que tiene que estar fundamentada en los que queremos que sean dos de los pilares esenciales del futuro de Aran: la sostenibilidad y la innovación”, afirmaba el sindic d’Aran, añadiendo que: “el reconocimiento como Reserva de la Biosfera no nos permitirá solo poner en valor nuestro patrimonio natural, sino que nos dotará de una herramienta para valorizar nuestra cultura y nuestra lengua, haciendo perdurable y protegiendo nuestro legado cultural”.

Durante esta jornada pública de presentación de la candidatura, donde participaron alrededor de unos cincuenta representantes de la sociedad civil, empresas y administración, se informó a los participantes de que el gobierno aranés se encuentra ahora en una fase de redacción de la candidatura donde se busca la máxima implicación del territorio. De hecho, se ha conseguido ya la implicación activa de un elevado número de ayuntamientos, EMD’s, entidades y empresas, que ven este reconocimiento internacional una oportunidad de situar Aran como un territorio comprometido con su entorno y su identidad.

La figura de la Reserva de la Biosfera supondría para la Val d’Aran no un elemento limitador, sino de dinamización territorial, tal y como explicó la directora de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible los cuales determina la figura de la Reserva de la Biosfera, se apoyaría a las iniciativas con valores como la sostenibilidad, la eficiencia y la participación, entre otros, y surgirían nuevos proyectos destinados a hacer de Aran un territorio comprometido con su patrimonio natural, cultural y social.

La segunda parte de esta jornada, donde participaron los actores socioeconómicos del territorio, técnicos del Conselh y administración (ayuntamientos y pedanías), se centró en la proposición y definición de la estructura de gobernanza de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran.

Próximamente, se pretende comunicar los resultados de la sesión así como continuar el proceso participativo que tendrá lugar las próximas semanas.

El Conselh Generau presenta públicament la candidatura de la Val d’Aran com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO

Una cinquantena d’institucions i entitats ja han donat suport a la candidatura de la Val d’Aran com a Reserva de la Biosfera.

En una reunió telemàtica on van participar al voltant de 50 representants de la societat civil, empreses i administració, es va explicar a la ciutadania en què consisteix aquest projecte, que suposa una oportunitat per a replantejar la gestió territorial i treballar en la diversificació econòmica de la Val d’Aran, centrant-se en valors com la sostenibilitat i la innovació.

El Conselh Generau d’Aran va acollir la jornada pública de presentació del projecte de candidatura de la Val d’Aran com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO i la posterior reunió amb els agents socioeconòmics del territori per a definir els òrgans de governança d’aquesta Reserva.

La jornada va ser presentada pel sindic d’Aran, Francés Boya, i va comptar amb la intervenció del doctor Martí Boada, la directora de la Reserva de la Biosfera de Menorca, Irene Estaún, i els tècnics de les empreses responsables de la redacció de la candidatura, el doctor Carles M.Gasol (Inèdit), Xavier Hidalgo (Inèdit) i Sara Arjó (Verd e Blu).

“Aquest és un projecte que ens permet replantejar la gestió territorial de la Val d’Aran i treballar en una diversificació econòmica cada vegada més necessària per al territori i que ha d’estar fonamentada en els que volem que siguin dos dels pilars essencials del futur d’Aran: la sostenibilitat i la innovació”, afirmava el sindic d’Aran, afegint que: “el reconeixement com a Reserva de la Biosfera no ens permetrà només posar en valor el nostre patrimoni natural, sinó que ens dotarà d’una eina per valoritzar la nostra cultura i la nostra llengua, fent perdurable i protegint el nostre patrimoni cultural”

Durant aquesta jornada pública de presentació de la candidatura, on van participar al voltant d’una cinquantena de representants de la societat civil, empreses i administració, es va informar als participants que el govern aranès es troba ara en una fase de redacció de la candidatura on es busca la màxima implicació del territori. De fet, s’ha aconseguit ja la implicació activa d’un elevat nombre d’ajuntaments, EMD’s, entitats i empreses, que veuen en aquest reconeixement internacional una oportunitat de situar l’Aran com un territori compromès amb el seu entorn i la seva identitat.

La figura de la Reserva de la Biosfera suposaria per a la Val d’Aran no un element limitador, sinó de dinamització territorial, així i com va explicar la directora de la Reserva de la Biosfera de Menorca. Seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible els quals determina la figura de la Reserva de la Biosfera, es donaria suport a les iniciatives amb valors com la sostenibilitat, l’eficiència i la participació, entre d’altres, i sorgirien nous projectes destinats a fer de l’Aran un territori compromès amb el seu patrimoni natural, cultural i social.

La segona part d’aquesta jornada, on van participar els actors socioeconòmics del territori, tècnics del Conselh i administració (Ajuntaments i pedanies), es va centrar en la proposició i definició de l’estructura de governança de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran.

Properament, es pretén comunicar els resultats de la sessió així com continuar el procés participatiu que tindrà lloc les properes setmanes.

Info: Conselh Generau d’Aran