Eth govèrn d’Aran vò proporcionar foncionalitat ad aguestes installacions pendent es pròplèus tempsades d’ostiu, en tot dinamizar atau aguesti endrets, que supausen grani atractius toristics.

Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran a trabalhat aguest ostiu ena reabilitacion e renauiment intèrn e extèrn des refugis dera Bassa d’Oles, eth Saut deth Pish e eth Plan Batalhèr.

“Aguestes installacions se trapauen en un estat fòrça deteriorat e auien de besonh ua intervencion immediata”, afirme eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Francés Bruna, que hig que: “des deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran, volem proporcionar foncionalitat ad aguesti refugis e dar era possibilitat de crear tres naui lòcs de trabalh entà gestionar-les pendent es tempsades d’ostiu. D’aguesta forma, ath còp que dinamizam aguesti paratges, que son un fòrt atractiu toristic,  prebotjam tanben era aucupacion en territòri”.

Deth mes de junhsèga ençà, efectius dera brigada de servicis deth Conselh Generau d’Aran (SAVA) an pintat e apraiat er exterior e interior d’aguesti tres refugis, an reformat e netejat es banhs, an reparat es tets e s’a hèt ua naua captacion d’aigua entath refugi dera Bassa d’Oles, entre d’autes accions. Ara, se trabalhe enes captacions d’aigua des refugis deth Saut deth Pish e Plan Batalhèr entà deishar totaument renauides aguestes tres installacions.

Cau rebrembar qu’aguesti trabalhs s’an hèt possibles gràcies ar aument de personau qu’amièc a tèrme aguest ostiu era maxima institucion aranesa entà ampliar eth servici dera sua brigada e afavorir atau era dinamizacion economica deth territòri dempús dera crisi sanitària, sociau e economica deth COVID-19.

El Conselh Generau rehabilita los refugios de Bassa d’Oles, Saut deth Pish y Plan Batalhèr para ofrecer un buen servicio a los visitantes

El gobierno de Aran quiere proporcionar funcionalidad a estas instalaciones de cara a las próximas temporadas de verano, dinamizando así estos parajes, que suponen un gran atractivo turístico.

El gobierno del Conselh Generau d’Aran ha trabajado este verano en la rehabilitación y renovación interna y externa de los refugios de la Bassa d’Oles, el Saut deth Pish y el Plan Batalhèr.

“Estas instalaciones se encontraban en un estado muy deteriorado y necesitaban una intervención inmediata”, afirma el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Francés Bruna, que añade que: “desde el gobierno del Conselh Generau d’Aran, queremos proporcionar funcionalidad a estos refugios y dar la posibilidad de crear tres nuevos puestos de trabajo para gestionarlos durante las temporadas de verano. De esta forma, a la vez que dinamizamos estos parajes, que son un fuerte atractivo turístico, promovemos también la ocupación en el territorio”.

Desde el mes de julio, efectivos de la brigada de servicios del Conselh Generau d’Aran (SAVA) han pintado y arreglado el exterior e interior de estos tres refugios, han reformado y limpiado los baños, han reparado los techos y se ha hecho una nueva captación de agua para el refugio de la Bassa d’Oles, entre otras acciones. Ahora, trabajan en las captaciones de agua de los otros dos refugios para dejar totalmente renovadas estas tres instalaciones.

Cabe recordar que estos trabajos se han hecho posibles gracias al aumento de personal que llevó a cabo este verano la máxima institución aranesa para ampliar el servicio de su brigada y favorecer así la dinamización económica del territorio después de la crisis sanitaria, social y económica del COVID-19.

El Conselh Generau rehabilita els refugis de Bassa d’Oles, Saut deth Pish i Plan Batalhèr per oferir un bon servei als visitants

El govern d’Aran vol proporcionar funcionalitat a aquestes instal·lacions de cara a les pròximes temporades d’estiu, dinamitzant així aquests paratges, que suposen un gran atractiu turístic.

El govern del Conselh Generau d’Aran ha treballat aquest estiu en la rehabilitació i renovació interna i externa dels refugis de la Bassa d’Oles, el Saut deth Pish i el Plan Batalhèr.

“Aquestes instal·lacions es trobaven en un estat molt deteriorat i necessitaven una intervenció immediata”, afirma el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, que afegeix que: “des del govern del Conselh Generau d’Aran, volem proporcionar funcionalitat a aquests refugis i donar la possibilitat de crear tres nous llocs de treball per a gestionar-los durant les temporades d’estiu. D’aquesta manera, alhora que dinamitzem aquests paratges, que són un fort atractiu turístic, promovem també l’ocupació al territori”.

Des del mes de juliol, efectius de la brigada de serveis del Conselh Generau d’Aran (SAVA) han pintat i arreglat l’exterior i interior d’aquests tres refugis, han reformat i netejat els banys, han reparat els sostres i s’ha fet una nova captació d’aigua per al refugi de la Bassa d’Oles, entre altres accions. Ara, treballen en les captacions d’aigua dels altres dos refugis per a deixar totalment renovades aquestes tres instal·lacions.

Cal recordar que aquests treballs s’han fet possibles gràcies a l’augment de personal que va dur a terme aquest estiu la màxima institució aranesa per a ampliar el servei de la seva brigada i afavorir així la dinamització econòmica del territori després de la crisi sanitària, social i econòmica del COVID-19.

Info: Conselh Generau d’Aran