S’a sollicitat, per un costat, un estudi entà evitar qu’er aigua neta dera ploja arribe enes depuradores, procés que facilitarie que poblacions coma Vilamòs o Es Bòrdes poguessen auer en un futur es sues pròpries depuradores, e per un aute, era implantacion d’un collector ena poblacion de Bagergue.

Per un costat, s’an demanat diuèrsi estudis entà analizar coma evitar qu’es aigües blanques, ei a díder, er aigua procedent dera ploja o eth desgèu, vagen a parar as depuradores enes nuclèus de Bossòst, Es Bòrdes, Vilamòs, Aubèrt, Escunhau e Vielha.

“Aguestes aigües blanques aurien d’anar a parar de forma dirècta ath riu, pr’amor qu’ei aigua neta que non a de passar peth procés de depuracion peth quau a de passar er aigua lorda que proven des activitats umanes”, explicaue eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Francés Bruna, en tot híger que: “ath delà, en cas des municipis de Vilamòs e Es Bòrdes ei un projècte de besonh abans de poder sollicitar era sua pròpria depuradora”.

Per un aute costat, eth Conselh Generau d’Aran a sollicitat tanben que s’estúdie installar un collector ena poblacion de Bagergue que connècte er aigua procedent deth pòble e la hèsque arribar ena depuradora deth Naut Aran, “d’aguesta forma non serie de besonh que Bagergue auesse depuradora, damb er estauviament qu’açò supause, e es sues aigües se gestionarien ena depuradora municipau”, explicaue Bruna.

El Conselh Generau solicita a la ACA diversos estudios para la mejora del proceso de depuración del agua en Aran

Se ha solicitado, por un lado, un estudio para evitar que el agua limpia de la lluvia llegue a las depuradoras, proceso que facilitaría que poblaciones como Vilamòs o Es Bòrdes pudieran tener en un futuro sus propias depuradoras, y por otro, la implantación de un colector en la población de Bagergue.

Por un lado, se han pedido diversos estudios para analizar cómo evitar que las aguas blancas, es decir, el agua procedente de la lluvia o el deshielo, vayan a parar a las depuradoras de los núcleos de Bossòst, Es Bòrdes, Vilamòs, Aubèrt, Escunhau y Vielha.

“Estas aguas blancas tendrían que ir a parar de forma directa al río, puesto que es agua limpia que no tiene que pasar por el proceso de depuración por el cual tiene que pasar el agua sucia que proviene de las actividades humanas”, explicaba el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Francés Bruna, añadiendo que: “además, en el caso de los municipios de Vilamòs y Es Bòrdes es un proyecto necesario antes de poder solicitar su propia depuradora”.

Por otro lado, el Conselh Generau d’Aran ha solicitado también que se estudie instalar un colector en la población de Bagergue que conecte el agua procedente del pueblo y la haga llegar a la depuradora de Naut Aran, “de esta forma no sería necesario que Bagergue tuviese depuradora, con el ahorro que esto supone, y sus aguas se gestionarían en la depuradora municipal”, explicaba Bruna.

El Conselh Generau sol·licita a l’ACA diversos estudis per a la millora del procés de depuració de l’aigua a l’Aran

S’ha sol·licitat, d’una banda, un estudi per a evitar que l’aigua neta de la pluja arribi a les depuradores, procés que facilitaria que poblacions com Vilamòs o Es Bòrdes poguessin tenir en un futur les seves pròpies depuradores, i per un altre, la implantació d’un col·lector a la població de Bagergue.

D’una banda, s’han demanat diversos estudis per a analitzar com evitar que les aigües blanques, és a dir, l’aigua procedent de la pluja o el desglaç, vagin a parar a les depuradores dels nuclis de Bossòst, Es Bòrdes, Vilamòs, Aubèrt, Escunhau i Vielha.

“Aquestes aigües blanques haurien d’anar a parar de manera directa al riu, ja que és aigua neta que no ha de passar pel procés de depuració pel qual ha de passar l’aigua bruta que prové de les activitats humanes”, explicava el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, afegint que: “a més, en el cas dels municipis de Vilamòs i Es Bòrdes és un projecte necessari abans de poder sol·licitar la seva pròpia depuradora”.

D’altra banda, el Conselh Generau d’Aran ha sol·licitat també que s’estudiï instal·lar un col·lector a la població de Bagergue que connecti l’aigua procedent del poble i la faci arribar a la depuradora de Naut Aran, “d’aquesta manera no seria necessari que Bagergue tingués depuradora, amb l’estalvi que això suposa, i les seves aigües es gestionarien en la depuradora municipal”, explicava Bruna.

Info: Conselh Generau d’Aran