Es presidéncies des conselhs comarcaus deth Pirenèu e era sindica d’Aran s’an amassat ena sedença deth Conselh Generau d’Aran entà seguir era evolucion des tèmes qu’enes darrèri mesi an metut dessús dera taula entà reivindicar mès atencion, mès recorsi e ua votz pròpria entath Pireneu.

Hè ues setmanes s’envièc ath president Aragonès ua carta sollicitant ua amassada presenciau damb eth govèrn entà tractar eth desplegament territoriau der Executiu en Naut Pirenèu e Aran, demanar mès fortalesa e finançament entàs conselhs comarcaus e conéisher er estat des Leis de Montanha e Territòri. Ei previsible qu’aguesta amassada pogue amiar-se a tèrme en seteme e, entà premanir-la, es assistents ara amassada d’aué an acordat que demanaran amassar-se damb eth director de Politiques de Montanha e Litorau, Albert Alins, e eth delegat deth govèrn en Naut Pirenèu e Aran, Ricard Pérez.

Un des punts que s’a tractat ena amassada d’aué a estat era candidatura des Pirenèus entà organizar es Jòcs Olimpics d’iuèrn en 2030, dempús qu’ena amassada que mantengueren era passada setmana eth president dera Generalitat, Pere Aragonès, e eth president deth govèrn espanhòu, Pedro Sánchez, aguest darrèr confirmèsse eth sòn supòrt ath projècte. Presidéncies e sindicatura an coincidit ena importància d’aguest hèt e demanen qu’eth territòri torne a auer en brèu informacion puntuau der estat dera candidatura e demoren era participacion des comarques e des municipis en tot eth desvolopament deth projècte.

D’auti ahèrs que s’an tractat an estat es problèmes de finançament des conselhs comarcaus pera demora deth Govèrn dera Generalitat e era Diputacion en ingressar es subvencions qu’an de gestionar es conselhs, es pògui recorsi que se receben entà melhorar es accèssi as nuclèus e entà trèir era nhèu en iuèrn, e es problèmes de cobertura mobil en fòrça pòbles, ua critica dubèrta que s’a hèt as granes operadores que dan ath Pirenèu un servici deficient, o dirèctament le talhen, en èster nuclèus de pòga poblacion.

Un acòrd que s’a prenut aué ei era elaboracion d’un document en que se remassaràn es arguments e es línhes d’accion basiques que deth Naut Pirenèu e Aran ençà se considèren ineludibles d’afrontar enes pròplèu dètz ans entà garantir eth futur d’aguesti territòris.

El Alto Pirineo y Aran piden información actualizada del estado de la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2030

Las presidencias de los consejos comarcales del Pirineo y la síndica de Aran se han reunido en Vielha para seguir la evolución de los temas que en los últimos meses han puesto encima la mesa para reivindicar más atención, más recursos y una voz propia para el Pirineo.

Hace unas semanas se envió al presidente Aragonès una carta solicitando una reunión presencial con el govern para tratar el despliegue territorial del Ejecutivo al Alto Pirineo y Aran, pedir más fortaleza y financiación para los consejos comarcales, y conocer el estado de las leyes de montaña y de territorio. Es previsible que esta reunión se pueda mantener en septiembre y, para prepararla, los asistentes al encuentro de hoy han acordado que pedirán una reunión de trabajo con el director de Políticas de Montaña y Litoral, Albert Alins, y el delegado de Govern en el Alto Pirineo y Aran, Ricard Pérez.

Uno de los puntos que se ha tratado ampliamente en la reunión de hoy ha sido la candidatura de los Pirineos para organizar los Juegos Olímpicos de invierno de 2030, después de que en la reunión que la semana pasada tuvieron el presidente catalán, Pere Aragonès, y el presidente español, Pedro Sánchez, este último confirmara su apoyo al proyecto. Presidencias y sindicatura han coincidido en la importancia de este hecho y piden que el territorio vuelva a tener en breve información puntual del estado de la candidatura y esperan la participación de las comarcas y de los municipios en todo el desarrollo del proyecto.

Otros temas que han centrado el encuentro de hoy han sido los problemas de financiación de los consejos comarcales por la tardanza del Gobierno y de la Diputación al ingresar las subvenciones que tienen que gestionar los consejos, los pocos recursos que se reciben para mejorar los accesos a núcleos y para sacar nieve en invierno, y los problemas de cobertura móvil en muchos pueblos, con una crítica abierta que se ha hecho a las grandes operadoras que dan en el Pirineo un servicio deficiente, o directamente lo cortan, al ser núcleos con poca población.

Un acuerdo que se ha tomado hoy es la elaboración de un documento en que se recogerán los argumentos y las líneas de acción básicas que desde el Alto Pirineo y Aran se consideran ineludibles de afrontar en los próximos diez años para garantizar el futuro de este territorio.

L’Alt Pirineu i l’Aran demana informació actualitzada de l’estat de la candidatura per als Jocs Olímpics del 2030

Les presidències dels consells comarcals del Pirineu i la síndica d’Aran s’han reunit a Vielha per seguir l’evolució dels temes que en els darrers mesos han posat damunt la taula per reivindicar més atenció, més recursos i una veu pròpia pel Pirineu.

Fa unes setmanes es va enviar al president Aragonès una carta sol·licitant una reunió presencial amb el govern per tractar el desplegament territorial de l’Executiu a l’Alt Pirineu i l’Aran, demanar més fortalesa i finançament per als consells comarcals, i conèixer l’estat de les lleis de muntanya i de territori. És previsible que aquesta reunió es pugui fer al setembre i, per tal de preparar-la, els assistents a la trobada d’avui han acordat que demanaran una reunió de treball amb el director de Polítiques de Muntanya i Litoral, Albert Alins, i el delegat de govern a l’Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez.

Un dels punts que s’ha tractat àmpliament en la reunió d’avui ha estat la candidatura dels Pirineus per organitzar els Jocs Olímpics d’hivern el 2030, després que en la reunió que la setmana passada van tenir el president català, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, aquest darrer confirmés el seu suport al projecte. Presidències i sindicatura han coincidit en la importància d’aquest fet i demanen que el territori torni a tindre en breu informació puntual de l’estat de la candidatura i esperen la participació de les comarques i dels municipis en tot el desenvolupament del projecte.

Altres temes que han centrat la trobada han estat els problemes de finançament dels consells comarcals per la tardança del Govern i de la Diputació en ingressar les subvencions que han de gestionar els consells, els pocs recursos que es reben per a millorar els accessos a nuclis i per a treure neu a l’hivern, i els problemes de cobertura mòbil en molts pobles, amb una crítica oberta que s’ha fet a les grans operadores que donen al Pirineu un servei deficient, o directament el tallen, al ser nuclis amb poca població.

Un acord que s’ha pres avui és l’elaboració d’un document en què es recolliran els arguments i les línies d’acció bàsiques que des de l’Alt Pirineu i l’Aran es consideren ineludibles d’afrontar en els propers deu anys per garantir el futur d’aquest territori.

Info: Conselh Generau d’Aran