Era sindica d’Aran, Maria Vergés, a recebut aguest maitin ena sedença deth Conselh Generau d’Aran ath president dera Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, a qui a arregraït era sua visita e a transmetut era volentat deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran d’establir ua naua etapa ena relacion bilaterau damb era Generalitat de Catalunya, basada ena leiautat e respècte institucionau, entà arténher er assolidament der autogovèrn aranés.

Era sindica d’Aran, Maria Vergés, a recebut aguest maitin ath president dera Generalitat, Pere Aragonès, qu’a copresidit eth plen extraordinari deth Conselh Generau d’Aran celebrat ena sedença institucionau dera maxima institucion aranesa en Arròs.

“Deth govèrn d’Aran ençà èm plan satisfets e arregraïts pera visita deth president Aragonès, a qui è trasladat pendent era nòsta trobada era volontat deth Conselh Generau d’Aran d’encetar ua naua etapa damb er executiu catalan, entà daurir vies de dialòg e consens, dera leiautat e respècte institucionau ençà, entà hèr front a toti es rèptes qu’eth nòste territòri a per endauant”, afirmaue era sindica d’Aran, que higie que: “auem tractat diuèrsi ahèrs primordiaus entath nòste territòri coma er assolidament e melhora der autogovèrn aranés a trauès deth desplegament efectiu dera Lei d’Aran, era preservacion, normalizacion e impuls der aranés atau coma dera nòsta cultura e identitat, e eth desvolopament de politiques sociaus qu’atenguen es besonhs dera nòsta ciutadania, entre d’auti”.

En aguest sens, era sindica tanben a sollicitat ath president que se pogue amassar era Comission Bilaterau damb era major brevetat possibla, entà tractar-i es ahèrs concrèts de cada departament.

Pera sua part, eth president Aragonès a manifestat que “era visita a Aran a estat era mia dusau visita coma president dera Generlitat, coma mòstra de compromís damb eth territòri e damb eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran, damb qui aué encetam ua naua etapa ena nòsta relacion bilaterau, damb era volontat d’auançar en un desplegament efectiu dera Lei d’Aran” e higie que: “auem era volontat de refortilhar era relacion dera Generalitat de Catalunya damb eth Conselh Generau d’Aran, atau coma de trabalhar ena promocion e proteccion dera lengua pròpria d’Aran”.

En finalizar aguesta amassada, era sindica d’Aran e eth president dera Generalitat an visitat, acompanhadi dera conselhèra de Coneishement deth Conselh Generau, Angelina Cases, er Institut d’Aran, a on s’an amassat damb er equip directiu e es representants dera Associacion de Mairs e Pairs des estudiants, damb qui an parlat sus es problematiques e rèptes qu’a  afrontat eth sector der ensenhament pendent es darrèri mesi de pandemia, atau coma sus es principaus besonhs e rèptes dera educacion en Aran.

Pendent aguesta visita institucionau, eth president e era sindica an copresidit eth plen extraordinari deth Conselh Generau d’Aran, en qué s’a aprovat era declaracion institucionau d’autrejament deth Prèmi 17 de Junh ara gent grana d’Aran, coma reconeishement ath sòn sacrifici, esfòrç e actitud pendent era pandemia, ena qu’an estat eth collectiu mès vulnerable e mès afectat

Eth president Aragonès a copresidit eth plen en session extraordinària deth Conselh Generau d’Aran, en quau s’a aprovat era declaracion institucionau tà concedir aguest Prèmi 17 de Junh ara gent grana dera Val d’Aran.

Era sindica d’Aran explicaue qu’aguest guerdon “ei era forma ena qu’eth Conselh Generau d’Aran reconeish er esfòrç qu’an amiat a tèrme es persones granes dera Val d’Aran, qu’an estat es mès afectades pera crisi sanitària e que n’an patit es conseqüéncies mès intenses” e higie que “damb aguest gèst qu’amiaràm a tèrme pendent era Hèsta d’Aran, les volem tanben arregraïr era sua generositat, trabalh e aportacion entà bastir era Val d’Aran qu’aué coneishem”.

El president de la Generalitat de Catalunya visita el Conselh Generau d’Aran

La sindica d’Aran, Maria Vergés, ha recibido esta mañana en la sede del Conselh Generau d’Aran al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, a quien ha agradecido su visita y ha transmitido la voluntad del gobierno del Conselh Generau d’Aran de establecer una nueva etapa en la relación bilateral con la Generalitat de Catalunya, basada en la lealtad y respeto institucional, para conseguir el logro del autogobierno aranés.

La sindica de Aran, Maria Vergés, ha recibido esta mañana al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha copresidido el pleno extraordinario del Conselh Generau d’Aran celebrado en la sede institucional de la máxima institución aranesa en Arròs.

“Des del gobierno de Aran estamos muy satisfechos y agradecidos por la visita del president Aragonès, a quien he trasladado durante nuestro encuentro la voluntad del Conselh Generau d’Aran de empezar una nueva etapa con el ejecutivo catalán, para abrir vías de diálogo y consenso, de lealtad y respeto institucional, para hacer frente a todos los retos que nuestro territorio tiene por delante”, afirmaba la sindica de Aran, que añadía: “hemos tratado varios asuntos primordiales para nuestro territorio como el logro y mejora del autogobierno aranés a través del despliegue efectivo de la Ley de Aran, la preservación, normalización e impulso del aranés así como de nuestra cultura e identidad, y el desarrollo de políticas sociales que atiendan las necesidades de nuestra ciudadanía, entre otros”.

En este sentido, la síndica también ha solicitado al president que pueda reunirse la Comisión Bilateral con la mayor brevedad posible, para tratar los asuntos concretos de cada departamento.

Por su parte, el president Aragonès ha manifestado que “la visita a Aran ha sido mi segunda visita como president de la Generalitat, como muestra de compromiso con el territorio y con el gobierno del Conselh Generau d’Aran, con quien hoy comenzamos una nueva etapa en nuestra relación bilateral, con la voluntad de avanzar en un despliegue efectivo de la Ley de Aran” y añadía que: “tenemos la voluntad de fortalecer la relación entre ambas instituciones, así como de trabajar en la promoción y protección de la lengua propia de Aran”.

Al finalizar este encuentro, la sindica de Aran y el president de la Generalitat han visitado el Instituto de Aran, acompañados de la conselhèra de Conocimiento del Conselh Generau, Angelina Cases, donde se han reunido con el equipo directivo y con los representantes de la Asociación de Madres y Padres de los estudiantes, con quienes han hablado sobre las problemáticas y retos que ha afrontado el sector de la enseñanza durante los últimos meses de pandemia, así como sobre las principales necesidades y retos de la educación en Aran.

Durante esta visita institucional, el president y la sindica han copresidido el pleno extraordinario del Conselh Generau d’Aran, donde se ha aprobado la declaración institucional de entrega del Premio 17 de Junio a la gente mayor de Aran, como reconocimiento a su sacrificio, esfuerzo y actitud durante la pandemia, en la que han sido el colectivo más vulnerable y más afectado

El president Aragonès ha copresidido el pleno en sesión extraordinaria del Conselh Generau d’Aran, en el cual se ha aprobado la declaración institucional para conceder este Premio 17 de Junio a la gente mayor de la Val d’Aran.

La sindica de Aran explicaba que este galardón “es la forma que el Conselh Generau d’Aran reconoce el esfuerzo que han llevado a cabo las personas mayores de la Val d’Aran, que han sido las más afectadas por la crisis sanitaria y que han sufrido las consecuencias más intensas” y añadía que “con este gesto que llevaremos a cabo en la Fiesta de Aran, queremos agradecerles también su generosidad, trabajo y aportación para construir la Val d’Aran que hoy conocemos”.

El president de la Generalitat de Catalunya visita el Conselh Generau d’Aran

La sindica d’Aran, Maria Vergés, ha rebut aquest matí a la seu del Conselh Generau d’Aran al president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, a qui ha agraït la seva visita i ha transmès la voluntat del govern del Conselh Generau d’Aran d’establir una nova etapa en la relació bilateral amb la Generalitat de Catalunya, basada en la lleialtat i respecte institucional, per aconseguir l’assoliment de l’autogovern aranès.

La sindica d’Aran, Maria Vergés, ha rebut aquest matí al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha copresidit el ple extraordinari del Conselh Generau d’Aran celebrat a la seu institucional de la màxima institució aranesa a Arròs.

“Des del govern d’Aran estem molt satisfets i agraïts per la visita del president Aragonès, a qui he traslladat durant la nostra trobada la voluntat del Conselh Generau d’Aran d’encetar una nova etapa amb l’executiu català, per obrir vies de diàleg i consens, de lleialtat i respecte institucional, per fer front a tots els reptes que el nostre territori té per endavant”, afirmava la sindica d’Aran, que afegia: “hem tractat diversos afers primordials pel nostre territori com l’assoliment i millora de l’autogovern aranès a través del desplegament efectiu de la Llei d’Aran, la preservació, normalització i impuls de l’aranès així com de la nostra cultura i identitat, i el desenvolupament de polítiques socials que atenguin les necessitats de la nostra ciutadania, entre d’altres”.

En aquest sentit, la síndica també ha sol·licitat al president que pugui reunir-se la Comissió Bilateral amb la major brevetat possible, per tractar-hi els afers concrets de cada departament.

Per part seva, el president Aragonès ha manifestat que “la visita a Aran ha estat la meva segona visita com president de la Generalitat, com a mostra de compromís amb el territori i amb el govern del Conselh Generau d’Aran, amb qui avui comencem una nova etapa en la nostra relació bilateral, amb la voluntat d’avançar en un desplegament efectiu de la Llei d’Aran” i afegia que: “tenim la voluntat d’enfortir la relació entre totes dues institucions, així com de treballar en la promoció i protecció de la llengua pròpia d’Aran”.

Al finalitzar aquesta trobada, la sindica d’Aran i el president de la Generalitat han visitat l’Institut d’Aran, acompanyats de la conselhèra de Coneixement del Conselh Generau, Angelina Cases, on s’han reunit amb l’equip directiu i els representants de l’Associació de Mares i Pares dels estudiants, amb qui han parlat sobre les problemàtiques i reptes que ha enfrontat el sector de l’ensenyament durant els últims mesos de pandèmia, així com sobre les principals necessitats i reptes de l’educació a l’Aran.

Durant aquesta visita institucional, el president i la sindica han copresidit el ple extraordinari del Conselh Generau d’Aran, on s’ha aprovat la declaració institucional d’entrega del Premi 17 de Juny a la gent gran d’Aran, com a reconeixement al seu sacrifici, esforç i actitud durant la pandèmia, en la que han estat el col·lectiu més vulnerable i més afectat

El president Aragonès ha copresidit el ple en sessió extraordinària del Conselh Generau d’Aran, en el qual s’ha aprovat la declaració institucional per concedir aquest Premi 17 de Juny a la gent gran de la Val d’Aran.

La sindica d’Aran explicava que aquest guardó “és la forma que el Conselh Generau d’Aran reconeix l’esforç que han dut a terme les persones grans de la Val d’Aran, que han estat les més afectades per la crisi sanitària i que han patit les conseqüències més intenses” i afegia que “amb aquest gest que durem a terme a la Festa d’Aran, volem agrair-los també la seva generositat, treball i aportació per construir la Val d’Aran que avui coneixem”.

Info: Conselh Generau d’Aran