Aguesta setmana an finalizat es òbres de reabilitacion deth parcatge que i a ena entrada deth pòble de Gèssa, en Naut Aran, e que portauen en tot executar-se des deth passat mes de junh.

Cau arrebrembar qu’er anterior projècte ère mau efectuat e que i auie risc d’esbaussament d’aguesta estructura. Ei per açò, qu’era Entitat Municipau Descentralizada, a auut de centrar es sòns esfòrci a rehèr tota era zòna de parcatge.

Er Ajuntament de Naut Aran aprovèc per urgéncia mesi endarrèr era realizacion d’aguestes òbres d’apraiament damb un còst totau de 195.000 èuros. Aguestes includien refortilhar es murs de 4 mètres de nautada e ua extension de 40 mètres lineaus, pr’amor que s’auien detectat ua sèrie de henerècles e petiti esbaussaments ena zòna e podie supausar un risc entàs pedons e es veïculs que se trapèssen aparcadi.

Segontes Marcos Amiell, baile de Gèssa, “aguestes òbres èren fonamentaus e non se podien retardar ne ua menuta. Auem pogut solucionar es errors estructuraus e, actuaument, podem aufrir un parcatge segur as nòsti vesins e persones que mos visiten”.

Atau madeish, ahig que “mos calie actuar damb celeritat pr’amor que quan èm en plea sason d’iuèrn, eth municipi de Naut Aran arrecep era visita de fòrça toristes e non podíem permeter-mos deishar d’auer un parcatge d’aguestes caracteristiques”.

Aguesta zòna de parcatge compde damb un totau de 49 places de parcatge, dues d’eres dedicades entà persones damb andicapat, e dues places apart destinades peth nau punt de recarga electrica.

Finalizan las obras de rehabilitación del aparcamiento de Gèssa

Esta semana han finalizado las obras de rehabilitación del aparcamiento que hay en la entrada del pueblo de Gèssa, en Naut Aran, y que llevaban ejecutándose desde el pasado mes de junio.

Cabe recordar que el anterior proyecto estaba mal efectuado y había riesgo de derrumbamiento de dicha estructura. Es por ello, que la Entidad Municipal Descentralizada, ha tenido que centrar sus esfuerzos en rehacer toda la zona de estacionamiento.

El Ayuntamiento de Naut Aran aprobó por urgencia meses atrás la realización de estas obras de reparación con un coste total de 195.000 euros. Éstas incluían fortalecer los muros de 4 metros de altura y una extensión de 40 metros lineales porque se habían detectado una serie de grietas y pequeños derrumbamientos en la zona y podía suponer un riesgo para los peatones y los vehículos que se encontraran aparcados.

Según Marcos Amiell, alcalde de Gèssa, “estas obras eran fundamentales y no se podían retrasar ni un minuto. Hemos podido solventar los errores estructurales y poder ofrecer un estacionamiento seguro a nuestros vecinos y personas que nos visitan”.

Asimismo, añade que “teníamos que actuar con celeridad porque cuando estamos en plena temporada de invierno, el municipio de Naut Aran recibe la visita de muchos turistas y no podíamos permitirnos dejar de tener un aparcamiento de semejantes características”.

Esta zona de estacionamiento tiene un total de 49 plazas de parquin, dos de ellas dedicadas para personas con discapacidad, y dos plazas aparte destinadas para el nuevo punto de recarga eléctrica.

Finalitzen les obres de rehabilitació de l’aparcament de Gèssa

Aquesta setmana han finalitzat les obres de rehabilitació de l’aparcament que hi ha a l’entrada del poble de Gèssa, a Naut Aran, i que portaven executant-se des del passat mes de juny.

Cal recordar que l’anterior projecte estava mal efectuat i hi havia risc d’esfondrament d’aquesta estructura. És per això, que l’Entitat Municipal Descentralitzada, ha hagut de centrar els seus esforços a refer tota la zona d’estacionament.

L’Ajuntament de Naut Aran va aprovar per urgència mesos enrere la realització d’aquestes obres de reparació amb un cost total de 195.000 euros. Aquestes incloïen enfortir els murs de 4 metres d’altura i una extensió de 40 metres lineals perquè s’havien detectat una sèrie d’esquerdes i petits esfondraments a la zona i podia suposar un risc pels vianants i els vehicles que es trobessin aparcats.

Segons Marcos Amiell, alcalde de Gèssa, “aquestes obres eren fonamentals i no es podien retardar ni un minut. Hem pogut solucionar els errors estructurals i, a hores d’ara, podem oferir un estacionament segur als nostres veïns i persones que ens visiten”.

Així mateix, afegeix que “havíem d’actuar amb celeritat perquè quan estem en plena temporada d’hivern, el municipi de Naut Aran rep la visita de molts turistes i no podíem permetre’ns deixar de tenir un aparcament d’aquestes característiques”.

Aquesta zona d’estacionament té un total de 49 places de pàrquing, dues d’elles dedicades per a persones amb discapacitat, i dues places apart destinades pel nou punt de recarrega elèctrica.

Info: Ajuntament de Naut Aran