Eth govèrn deth Conselh Generau d’Aran, a trauès de Foment Torisme Val d’Aran, iniciarà un plan de dinamizacion economic-comerciau entà estimular eth comèrç en territòri.

Aguest plan a coma principau objectiu analizar era situacion actuau deth comèrç en Aran e cercar naues perspectives de futur en tot estudiar modèus d’èxit en d’autes zònes toristiques.

 “Ei important entath govèrn d’Aran cercar naues formules entà crear naues possibilitats de futur en nòste territòri, en tot estudiar d’auti modèus d’èxit en zònes toristiques a on eth comèrç supause un pilar important dera sua economia”, afirmaue eth vicesindic e conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion economica, Juan Antonio Serrano.

Era prumèra fasa d’aguest plan de dinamizacion se centrarà en un analisi dera situacion actuau deth comèrç en Aran acompanhat d’ua sèrie d’enquestes ara poblacion locau e visitants. Aguest plan se fonamentarà en tres èishi: eth comèrç transfronterèr, eth locau e eth toristic.

Aguest plan, a coma principau objectiu analizar era situacion actuau deth comèrç en Aran e cercar naues perspectives de futur en tot estudiar modèus d’èxit en d’autes zònes toristiques

“En aguesti moments, eth comèrç locau se trape en ua situacion fòrça complicada pr’amor dera crisi sanitària, sociau e economica provocada pera COVID-19 mès tanben pr’amor deth creishement des crompes online”, asseguraue eth conselhèr Serrano, en tot híger que: “volem dinamizar aguest sector en tot trabalhar amassa damb es persones que se i dediquen ena Val d’Aran, entà cercar naues oportunitats e diversificar era nòsta economia de cara ath futur”.

Foment Torisme Val d’Aran inicia un plan de dinamización económico-comercial

El gobierno del Conselh Generau d’Aran, a través de Foment Torisme Val d’Aran, iniciará un plan de dinamización económico-comercial para estimular el comercio en el territorio.

Este plan tiene como principal objetivo analizar la situación actual del comercio en Aran y buscar nuevas perspectivas de futuro estudiando modelos de éxito en otras zonas turísticas.

“Es importante para el gobierno de Aran buscar nuevas fórmulas para crear nuevas posibilidades de futuro en nuestro territorio, estudiando otros modelos de éxito en zonas turísticas donde el comercio supone un pilar importante de su economía”, afirmaba el vicesindic y consejero de Economía, Turismo y Promoción económica, Juan Antonio Serrano.

La primera fase de este plan de dinamización se centrará en un análisis de la situación actual del comercio en Aran acompañado de una serie de encuestas a la población local y visitantes. Este plan se fundamentará en tres ejes: el comercio fronterizo, el local y el turístico.

Este plan tiene como principal objetivo analizar la situación actual del comercio en Aran y buscar nuevas perspectivas de futuro estudiando modelos de éxito en otras zonas turísticas

“En estos momentos, el comercio local se encuentra en una situación muy complicada por la crisis sanitaria, social y económica que vivimos pero también por el auge de las compras online”, aseguraba el consejero Serrano, añadiendo que: “queremos dinamizar este sector, trabajando mano a mano con las personas que lo conforman en la Val d’Aran, para buscar nuevas oportunidades y diversificar nuestra economía de cara a un futuro próximo”.

Foment Torisme Val d’Aran inicia un pla de dinamització econòmic-comercial

El govern del Conselh Generau d’Aran, a través de Foment Torisme Val d’Aran, iniciarà un pla de dinamització econòmic-comercial per a estimular el comerç en el territori.

Aquest pla té com a principal objectiu analitzar la situació actual del comerç a l’Aran i buscar noves perspectives de futur estudiant models d’èxit en altres zones turístiques.

“És important per al govern d’Aran buscar noves fórmules per a crear noves possibilitats de futur al nostre territori, estudiant altres models d’èxit en zones turístiques on el comerç suposa un pilar important de la seva economia”, afirmava el vicesindic i conseller d’Economia, Turisme i Promoció econòmica, Juan Antonio Serrano.

La primera fase d’aquest pla de dinamització se centrarà en una anàlisi de la situació actual del comerç a l’Aran acompanyat d’una sèrie d’enquestes a la població local i visitants. Aquest pla es fonamentarà en tres eixos: el comerç fronterer, el local i el turístic.

Aquest pla té com a principal objectiu analitzar la situació actual del comerç a l’Aran i buscar noves perspectives de futur estudiant models d’èxit en altres zones turístiques

“En aquests moments, el comerç local es troba en una situació molt complicada per la crisi sanitària, social i econòmica que vivim però també per l’auge de les compres online”, assegurava el conseller Serrano, afegint que: “volem dinamitzar aquest sector, treballant conjuntament amb els professionals que el conformen a la Val d’Aran, per buscar noves oportunitats i diversificar la nostra economia de cara a un futur pròxim”.

Info: Conselh Generau d’Aran