El Ayuntamiento de Naut Aran ha acordado que para esta temporada de verano las piscinas termales sean gratuitas para todos los vecinos del municipio.

Hasta el momento, el único derecho discriminatorio positivo, era el uso de una pequeña bañera climatizada para las personas empadronadas en Arties. Es por ello, que el ayuntamiento, de forma proactiva, ha decretado que todas las personas que formen parte del municipio de Naut Aran no tengan que pagar para acceder a cualquier parte de esta instalación, ya sea la bañera o las dos piscinas termales grandes.

El alcalde del consistorio, Cesar Ruiz-Canela Nieto, ha explicado que “esta instalación se creó con fondos del propio ayuntamiento y creemos que es un equipamiento el cual deben disfrutar nuestros residentes a coste cero”. Por tanto, los vecinos de Naut Aran no pagarán la cuota de 1 euro la hora que tenían asignada como empadronados en este municipio. Para el resto del Valle de Aran y visitantes de fuera del territorio el precio se mantiene y deberán abonar entre 2 y 3 euros la hora en función de la edad.

En relación al cumplimiento de las medidas de prevención sanitarias por la crisis de la Covid-19, se instalará en los vestuarios de este complejo una máquina de ozono que permitirá la desinfección total del ambiente. Se garantiza así, que no haya ningún tipo de riesgo de contagio para los usuarios además de establecer una distancia de seguridad oportuna entre ellos dentro del recinto.

Los baños termales de Arties disponen de dos piscinas: una de 5×6 metros y otra de 2×8 metros y están situadas junto a los “Banhs d’Arties”, un antiguo complejo con tres fuentes de agua termales sulfuradosódicas inutilizado desde los años 80. En la nueva instalación, independiente de la anterior, los bañistas disfrutarán de agua termal natural a una temperatura de 39ºC.

La instalación se abrirá el próximo 19 de junio en horario de 10:30 a 20:00h de martes a domingo.

Es piscines termaus d’Arties serán gratuïtes entàs vesins de Naut Aran

Er Ajuntament de Naut Aran a acordat qu’entà aguesta sason d’ostieu es piscines termaus siguen gratuïtes entà toti es vesins deth municipi.

Enquiath moment, er unic drèt discriminatòri positiu qu’existie, ère er emplec d’ua petita banhèra climatizada entàs persones empadronades en Arties. Ei per açò, qu’er ajuntament, de forma proactiva, a decretat que totes es persones que siguen deth municipi de Naut Aran non les calgue pagar entà accedir a quinsevolh part que d’aguesta installacion, ja sigue era banhèra o es dues piscines termaus granes.

Eth baile deth consistòri, Cesar Ruiz-Canela Nieto, a explicat que “aguesta installacion se creèc damb hons deth pròpri ajuntament e credem qu’ei un equipament qu’an de gaudir es nòsti residents a còst zèro”. Per tant, es vesins de Naut Aran non pagaràn era quòta de 1 èuro era ora qu’auien assignada coma empadronats en aguest municipi. Entara rèsta dera Val d’Aran e visitants de dehòra deth territòri eth prètz se manten e auràn d’abonar entre 2 e 3 èuros era ora en foncion dera edat.

En relacion ath compliment des mesures de prevencion sanitària pera crisi dera Covid-19, s’installarà enes vestiaris d’aguest complèx ua maquina d’ozòn que permeterà era desinfeccion totau der ambient. Se garantís atau, que non i age cap tipe de risc de contagi entàs usuaris ath delà d’establir ua distància de seguretat oportuna entre eri laguens deth recinte.

Es banhs termaus d’Arties dispòsen de dues piscines: ua de 5×6 mètres e ua auta de 2×8 mètres e son plaçades ath costat des “Banhs d’Arties”, un antic complèx damb tres hònts d’aigua termau sulfuratsodiques inutilizat des des ans 80. Ena naua installacion, independenta dera anteriora, es banhistes gaudiràn d’aigua termau naturau a ua temperatura de 39ºC.

Era installacion se daurirà eth 19 de junh en orari de 10:30 a 20:00 ores de dimars a dimenge.

Les piscines termals d’Arties seran gratuïtes pels veïns del Naut Aran

L’Ajuntament de Naut Aran ha acordat que per a aquesta temporada d’estiu les piscines termals siguin gratuïtes per a tots els veïns del municipi.

Fins al moment, l’únic dret discriminatori positiu, era l’ús d’una petita banyera climatitzada per a les persones empadronades a Arties. És per això, que l’ajuntament, de forma proactiva, ha decretat que totes les persones que formin part del municipi de Naut Aran no hagin de pagar per accedir a qualsevol part d’aquesta instal·lació, ja sigui la banyera o les dues piscines termals grans.

L’alcalde del consistori, Cesar Ruiz-Canela Nieto, ha explicat que “aquesta instal·lació es va crear amb fons del propi ajuntament i creiem que és un equipament el qual han de gaudir els nostres residents a cost zero”. Per tant, els veïns de Naut Aran no pagaran la quota d’1 euro l’hora que tenien assignada com empadronats en aquest municipi. Per a la resta del la Val d’Aran i visitants de fora del territori el preu es manté i hauran d’abonar entre 2 i 3 euros l’hora en funció de l’edat.

En relació al compliment de les mesures de prevenció sanitàries per la crisi de la Covid-19, s’instal·larà als vestuaris d’aquest complex una màquina d’ozó que permetrà la desinfecció total de l’ambient. Es garanteix així, que no hi hagi cap tipus de risc de contagi per als usuaris a més d’establir una distància de seguretat oportuna entre ells dins del recinte.

Els banys termals d’Arties disposen de dues piscines: una de 5×6 metres i una altra de 2×8 metres i estan situades al costat dels “Banhs d’Arties”, un antic complex amb tres fonts d’aigua termals sulfuratsòdiques inutilitzat des dels anys 80. En la nova instal·lació, independent de l’anterior, els banyistes gaudiran d’aigua termal natural a una temperatura de 39ºC.

La instal·lació s’obrirà el proper 19 de juny en horari de 10:30 a 20:00h de dimarts a diumenge.

Info: Ajuntament de Naut Aran