Er Ajuntament de Naut Aran a realizat eth pagament referent as ajudes Covid-19 d’iuèn as empresaris e autonòms que tributen e an era sua activitat economica en municipi. En aguest sens, eth totau traspassat as professionaus de diuèrsi sectors asciendís a 175.560 €.

Sus açò, 131 enterpreses e establiments an arrecebut 1200€ en tot auer presentat tota era documentación requerida. Açò supause qu’era chifra definitiva aportada entad aguesti locaus a estat de 157.200€. Ath delà, en çò que tanh as ajudes entàs autonòms, s’an aprovat 51 qu’an estat bonificades damb 360€ cadua.

D’aguesta manèra, ad aguesti professionaus se les a hèt eth pagament d’un totau de 18.360€. Aguestes dues quantitats somades da coma resultat es 175.560€ anterioraments mencionadi.

Ath sòn torn, 14 persones an presentat ua sollicitud en consistòri entà poder obtier aguesta ajuda, mès se les a denegat pr’amor que non complien damb quauqun des requisits que demanaue er Ajuntament de Naut Aran. Cau destacar qu’encara manque realizar eth pagament a un establiment e a dus professionaus autonòms per çò qu’era quantitat definitiva aumentarà enquias 177.480€.

Eth baile de Naut Aran, César Ruiz-Canela, destaque que “en aguest periòde de Covid-19 fòrça enterpreses e autonòms an vist amendrits drasticament es sòns ingrèssi e vedíem eth besonh d’aufrir-les ua ajuda dirècta entà palliar un shinhau aguesta situacion. Credem qu’aguesta aportacion economica ajudarà a subsanar en part quauques d’aguestes pèrtes”.

Er Ajuntament de Naut Aran rebrembe que, a part d’aguestes ajudes Covid a enterpreses e autonòms, tanben destinarà un totau de 20.000€ entàs familhes en risc de vulnerabilitat deth municipi entà ajudar a pagar despenes coma eth loguèr o aliments de prumèr besonh.

Naut Aran efectúa el pago de las ayudas COVID-19 de invierno

El Ayuntamiento de Naut Aran ha realizado el pago referente a las ayudas Covid-19 de invierno a los empresarios y autónomos que tributan y tienen su actividad económica en el municipio. En este sentido, el total traspasado a los profesionales de varios sectores asciende a 175.560 €.

Sobre esto, 131 empresas y establecimientos han recibido 1200 € al haber presentado toda la documentación requerida. Esto supone que la cifra definitiva aportada para estos locales ha sido de 157.200€. Por otra parte, en lo referente a las ayudas para los autónomos, se han aprobado 51 ayudas que han sido bonificadas con 360€ cada una.

De esta manera, a estos profesionales se les ha hecho el pago de un total de 18.360€. Esas dos cantidades sumadas da como resultado los 175.560€ anteriormente mencionados.

Otras 14 personas han presentado una solicitud en el consistorio para poder obtener esta ayuda, pero se les ha denegado porque no cumplían con alguno de los requisitos que pedía el Ayuntamiento de Naut Aran.

Cabe destacar que todavía falta realizar el pago a un establecimiento y a dos profesionales autónomos por lo que la cantidad definitiva aumentará hasta los 177.480€.

El alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, destaca que “en este periodo de Covid-19 muchas empresas y autónomos han visto disminuidos drásticamente sus ingresos y veíamos la necesidad de ofrecerles una ayuda directa para paliar un poco esta situación. Creemos que esta aportación económica ayudará a subsanar en parte algunas de esas pérdidas”.

El Ayuntamiento de Naut Aran recuerda que, a parte de estas ayudas Covid a empresas y autónomos, también destinará un total de 20.000€ para las familias en riesgo de vulnerabilidad del municipio para ayudar a pagar gastos como el alquiler o alimentos de primera necesidad.

Naut Aran efectua el pagament de les ajudes COVID-19 d’hivern

L’Ajuntament de Naut Aran ha realitzat el pagament referent a les ajudes Covid-19 d’hivern als empresaris i autònoms que tributen i tenen la seva activitat econòmica al municipi. En aquest sentit, el total traspassat als professionals de diversos sectors ascendeix a 175.560€.

Sobre això, 131 empreses i establiments han rebut 1200€ en haver presentat tota la documentació requerida. Això suposa que la xifra definitiva aportada per a aquests locals ha estat de 157.200€. D’altra banda, referent a les ajudes per als autònoms, s’han aprovat 51 ajudes que han estat bonificades amb 360€ cadascuna.

D’aquesta manera, a aquests professionals se’ls ha fet el pagament d’un total de 18.360€. Aquestes dues quantitats sumades dona com resultat els 175.560€ anteriorment esmentats.

14 persones més han presentat una sol·licitud al consistori per poder obtenir aquesta ajuda, però se’ls ha denegat perquè no complien amb algun dels requisits que demanava l’Ajuntament de Naut Aran.

Cal destacar que encara falta realitzar el pagament a un establiment i a dos professionals autònoms pel que la quantitat definitiva augmentarà fins als 177.480€.

L’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, destaca que “en aquest període de Covid-19 moltes empreses i autònoms han vist disminuïts dràsticament els seus ingressos i vèiem la necessitat d’oferir-los una ajuda directa per pal·liar una mica aquesta situació. Creiem que aquesta aportació econòmica ajudarà a esmenar en part algunes d’aquestes pèrdues”.

L’Ajuntament de Naut Aran recorda que, a part d’aquestes ajudes Covid a empreses i autònoms, també destinarà un total de 20.000€ per a les famílies en risc de vulnerabilitat del municipi per ajudar a pagar despeses com el lloguer o aliments de primera necessitat.

Info. Ajuntament de Naut Aran