Aguestes actuacions d’inspeccion, qu’ei previst que s’alonguen pendent tota era tempsada de caça, an coma finalitat comprovar eth compliment dera normativa vigenta.

Eth passat mes d’agost, eth Conselh Generau d’Aran publiquèc er Edicte que regule era activitat cinegetica ena Val d’Aran pendent era sason 2020-2021 e qu’indique er inici dera tempsada de caça.

Enguan, pr’amor dera grana afluéncia de visitants en territòri que s’a registrat pendent agost e prumères setmanes de seteme, e qu’a coincidit damb er inici dera tempsada de caça ena Val d’Aran, es Agents de Miei Ambient deth Conselh Generau d’Aran an auut d’intensificar es sòns prètzhèts de contròl en miei naturau.

“S’amien a tèrme aguesti dies diuèrses actuacions d’inspeccion e contròl en matèria d’accès motorizat ath miei naturau e de caça, damb era finalitat de comprovar eth compliment dera normativa vigenta”, explique eth conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, Francés Bruna, que hig que: “quauques d’aguestes actuacions d’inspeccion se hèn de manèra conjunta damb d’auti còssi e fòrces de seguretat, coma es efectuades era passada dimenjada damb es Mossos d’Esquadra”.

En un solet dia s’an arribat a realizar diuèrses inspeccions qu’an comportat dues denóncies per incompliment dera normativa d’accès motorizat. Ei previst qu’aguesti contròls contunhen ath long dera tempsada de caça.

A causa de la gran afluencia de visitantes los Agentes de Medio Ambiente realizan controles de acceso motorizado al medio natural y de caza en Aran

Estas actuaciones de inspección, que está previsto que se alarguen durante toda la temporada de caza, tienen como finalidad comprobar el cumplimiento de la normativa vigente.

El pasado mes de agosto, el Conselh Generau d’Aran publicó el Edicto que regula la actividad cinegética en la Val d’Aran durante la temporada 2020-2021 y que indica el inicio de la temporada de caza.

Este año, a causa de la gran afluencia de visitantes en el territorio que se ha registrado durante agosto y primeras semanas de septiembre, y que ha coincidido con el inicio de la temporada de caza en la Val d’Aran, los Agentes de Medio Ambiente del Conselh Generau d’Aran han tenido que intensificar sus tareas de control en el medio natural.

“Se llevan a cabo estos días diversas actuaciones de inspección y control en materia de acceso motorizado al medio natural y de caza, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente”, explica el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Francés Bruna, que añade que: “algunas de estas actuaciones de inspección se hacen de manera conjunta con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, como las efectuadas el pasado fin de semana con los Mossos d’Esquadra”.

En un solo día se han llegado a realizar diversas inspecciones que han comportado dos denuncias por incumplimiento de la normativa de acceso motorizado. Está previsto que estos controles continúen a lo largo de la temporada de caza.

A causa de la gran afluència de visitants els Agents de Medi Ambient realitzen controls d’accés motoritzat al medi natural i de caça a l’Aran

questes actuacions d’inspecció, que està previst que s’allarguin durant tota la temporada de caça, tenen com a finalitat comprovar el compliment de la normativa vigent.

El mes d’agost passat, el Conselh Generau d’Aran va publicar l’Edicte que regula l’activitat cinegètica a la Val d’Aran durant la temporada 2020-2021 i que indica l’inici de la temporada de caça.

Enguany, a causa de la gran afluència de visitants al territori que s’ha registrat durant l’agost i primeres setmanes de setembre, i que ha coincidit amb l’inici de la temporada de caça a la Val d’Aran, els Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran han hagut d’intensificar les seves tasques de control al medi natural.

“Es duen a terme aquests dies diverses actuacions d’inspecció i control en matèria d’accés motoritzat al medi natural i de caça, amb la finalitat de comprovar el compliment de la normativa vigent”, explica el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, que afegeix que: “algunes d’aquestes actuacions d’inspecció es fan de manera conjunta amb altres cossos i forces de seguretat, com les efectuades el passat cap de setmana amb els Mossos d’Esquadra”.

En un sol dia s’han arribat a realitzar diverses inspeccions que han comportat dues denúncies per incompliment de la normativa d’accés motoritzat. Està previst que aquests controls continuïn al llarg de la temporada de caça.

Info: Conselh Generau d’Aran