Parallelament eth consistòri a daurit tres expedients sancionadors e s’an retirat es terrasses as establiments de restauracion que an incomplit es normes vigentes.

Aguesta setmana a agut lòc era prumèra amassada deth comitè de trabalh creat recentament entà tractar er ahèr des sollicituds de terrasses en Vielha e Mijaran. Aguest comitè ei format per tecnics der Ajuntament de Vielha e Mijaran, un membre der equip de govèrn, dus representants deth Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran e un membre deth Conselh dera Vila.

Pendent aguesta amassada s’a hèt ua revision ara Ordenança Municipau, entà poder establir es bases de quina a d’èster era actuacion a seguir entà procedir a atier era demana de naues terrasses. Atau madeish, analizèren es sollicituds d’ampliacion d’aguestes terrasses en foncion des sues caracteristiques e quines son es limitacions urbanes que non permeten era sua ampliacion.

Er Ajuntament a procedit ara dubertura de tres expedients sancionadors en municipi a establiments de restauracion pera installacion de terrasses en sòn negòci de manèra illegal

Eth Conselh dera Vila mostrèc era preocupacion qu’a era ciutadania deuant dera aglomeracion de gent enes terrasses, pr’amor qu’en fòrça casi dificulten que se pogue mantier era distància interpersonau de seguretat entre es clients des establiments, a on fòrça d’eri non portauen era mascareta tà garantir era sua seguretat e, per tant, aumente eth risc de contagi dera COVID-19.

Pera sua part, eth Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran acordèc que s’amiarà a tèrme er enviament d’un comunicat as sòns sòcis entà rebrembar-les era aplicacion dera normativa vigenta, e atau, previer des des pròpris establiments de restauracion que s’incomplisquen es directritzes actuaus.

D’aute biais, er Ajuntament de Vielha e Mijaran a procedit ara dubertura de tres expedients sancionadors en municipi a establiments de restauracion pera installacion de terrasses en sòn negòci de manèra illegal, en tot auer incomplit es Ordenances Municipaus.

Primera reunión del comité de trabajo de terrazas de Vielha e Mijaran

Paralelamente el consistorio ha abierto tres expedientes sancionadores y se han retirado las terrazas a los establecimientos de restauración que han incumplido las normas vigentes.

Esta semana ha tenido lugar el primer encuentro del comité de trabajo creado recientemente para tratar el asunto de las solicitudes de terrazas en Vielha e Mijaran. Este comité es formado por los técnicos del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, un miembro del equipo de gobierno, dos representantes del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran y un miembro del Conselh dera Vila.

 Durante este encuentro se ha hecho una revisión de la Ordenanza Municipal, para poder establecer las bases de cuál debe ser la actuación a seguir para proceder a atender la demanda de nuevas terrazas. Asimismo, analizaron las solicitudes de ampliación de estas terrazas en función de su característica y cuáles son las limitaciones urbanas que no permiten su ampliación.

El Ayuntamiento ha procedido a la apertura de tres expedientes sancionadores en el municipio a establecimientos por la instalación de terrazas en su negocio de manera ilegal

El Conselh dera Vila mostró la preocupación que tiene la ciudadanía ante la aglomeración de gente en las terrazas, porque en muchos casos dificultan que se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad entre los clientes de los establecimientos, donde muchos de ellos no traían la mascarilla para garantizar su seguridad y, por lo tanto, aumenta el riesgo de contagio del COVID-19.

Por su parte, el Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran acordó que se llevará a cabo el envío de un comunicado a sus socios para recordarles la aplicación de la normativa vigente, y así, prevenir desde los propios establecimientos de restauración que se incumplan las directrices actuales.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha procedido a la apertura de tres expedientes sancionadores en el municipio a establecimientos por la instalación de terrazas en su negocio de manera ilegal, habiendo incumplido las Ordenanzas Municipales.

Primera reunió del comitè de treball de terrasses de Vielha e Mijaran

Paral·lelament el consistori ha obert tres expedients sancionadors i s’han retirat les terrasses als establiments de restauració que han incomplit les normes vigents.

Aquesta setmana ha tingut lloc la primera trobada del comitè de treball creat recentment per a tractar l’assumpte de les sol·licituds de terrasses a Vielha e Mijaran. Aquest comitè és format pels tècnics de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, un membre de l’equip de govern, dos representants del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran i un membre del Conselh dera Vila.

Durant aquesta trobada s’ha fet una revisió de l’Ordenança Municipal, per a poder establir les bases de quina ha de ser l’actuació a seguir per a procedir a atendre la demanda de noves terrasses. Així mateix, van analitzar les sol·licituds d’ampliació d’aquestes terrasses en funció de la seva característica i quines són les limitacions urbanes que no permeten la seva ampliació.

L’Ajuntament ha procedit a l’obertura de tres expedients sancionadors en el municipi a establiments per la instal·lació de terrasses en el seu negoci de manera il·legal

El Conselh dera Vila va mostrar la preocupació que té la ciutadania davant l’aglomeració de gent a les terrasses, perquè en molts casos dificulten que es pugui mantenir la distància interpersonal de seguretat entre els clients dels establiments, on molts d’ells no portaven la mascareta per a garantir la seva seguretat i, per tant, augmenta el risc de contagi del COVID-19.

Per la seva part, el Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran va acordar que es durà a terme l’enviament d’un comunicat als seus socis per a recordar-los l’aplicació de la normativa vigent, i així, prevenir des dels propis establiments de restauració que s’incompleixin les directrius actuals.

D’altra banda, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha procedit a l’obertura de tres expedients sancionadors en el municipi a establiments per la instal·lació de terrasses en el seu negoci de manera il·legal, havent incomplit les Ordenances Municipals.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran

Foto: Café Bar París