A compdar deth 15 de junh se poderà hèr era preinscripcion enquiath 30 de junh, damb cita prealabla en telefòn 973640018, ara quau sonque i poderà anar ua persona damb es mesures igieniques vigentes, mès tanben se poderà hèr telematicament ena web der Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Deth 15 ath 30 de junh s’establís eth periòde de preinscripcion entar alumnat dera Escòla Mairau “Era Cunhèra” de Vielha entath cors 2020/21, de P0, P1 e P2.

Dempús d’auer ajornat aguest periòde de preinscripcion coma conseqüéncia dera crisi sanitària dera COVID-19, es pairs/mairs ja pòden inscríuer as sòns hilhs/es entath pròplèu cors escolar.

Entà pode’c hèr, auràn de seguir es següents passi: s’aurà de demanar cita prealabla en tot trucar ath telefòn 973640018, sonque i poderà anar ua persona a realizar era sollicitud en tot respectar es mesures igieniques que son de besonh en aguest moment (sustot emplec dera mascareta), e aguesta persona aurà de portar tota era documentacion fotocopiada (fotocòpia deth libre de familha, fotocòpia deth DNI des pairs/mairs, certificat de convivença der/a alumne/a e eth contracte de trabalh des pairs/mairs).

Ath delà, tanben serà possible realizar era preinscripcion de manèra telematica ena plana web der Ajuntament de Vielha e Mijaran, www.vielha-mijaran.org, en tot ramplir ua instància generau e adjúnher era documentacion corresponenta abantes dera finalizacion deth tèrme corresponent.

Era publicacion provisionau deth listat serà eth 8 de junhsèga, era publicacion definitiva eth 20 de junhsèga e eth periòde de matriculacion serà deth 22 ath 30 de junhsèga

Un viatge finalizada era preinscripcion, eth 8 de junhsèga se publicarà eth listat der alumnat provisionau, e es dies 9 e 10 de junhsèga se daurirà un tèrme entà presentar quinsevolhe reclamacion.

Atau, eth 15 de junhsèga se realizarà un sorteig ena sala de plens der Ajuntament de Vielha e Mijaran en cas de que i age un empat enes sollicituds, e calgue ordenar-les. Eth 20 de junhsèga se publicarà era lista de sollicituds damb era puntuacion definitiva, der alumnat admetut e, s’ei de besonh, era lista de demora.

Fin finau, deth 22 ath 30 de junhsèga se daurirà eth periòde de matriculacion des mainatges e mainades entath pròplèu cors escolar.

Se abre el periodo de preinscripción en la guardería “Era Cunhèra” de Vielha para el curso escolar 2020/21

A partir del 15 de junio se podrá hacer la preinscripción hasta el 30 de junio, con cita previa en el teléfono 973640018, a la cual sólo podrá ir una persona con las medidas higiénicas vigentes, pero también se podrá hacer telemáticamente en la web del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran.

Del 15 al 30 de junio se establece el periodo de preinscripción para el alumnado de la guardería “Era Cunhèra” de Vielha para el curso 2020/21, de P0, P1 y P2.

Después de haber aplazado este periodo de preinscripción como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, los/as padres/madres ya pueden inscribir a sus hijos/as para el próximo curso escolar.

Para poder hacerlo, tendrán que seguir los siguientes pasos: Se deberá pedir cita previa llamando al teléfono 973640018, sólo podrá ir una persona a realizar la solicitud respetando las medidas higiénicas necesarias en este momento (sobre todo uso de la mascarilla), y esta persona tendrá que traer toda la documentación fotocopiada (fotocopia del libro de familia, fotocopia del DNI de los/as padres/madres, certificado de convivencia de el/la alumno/a y el contrato de trabajo de los/as padres/madres).

Además, también será posible realizar la preinscripción de manera telemática en la página web del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, www.vielha-mijaran.org, rellenando una instancia general y adjuntando la documentación correspondiente antes de la finalización del término correspondiente.

La publicación provisional del listado será el 8 de julio, la publicación definitiva el 20 de julio y el periodo de matriculación será del 22 al 30 de julio

Una vez finalizada la preinscripción, el 8 de julio se publicará el listado del alumnado provisional, y los días 9 y 10 de julio se abrirá un término para presentar cualquier reclamación.

Así, el 15 de julio se realizará un sorteo en la sala de plenos del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran en caso de que haya un empate en las solicitudes, y sea necesario ordenarlas. El 20 de julio se publicará la lista de solicitudes con la puntuación definitiva, del alumnado admitido y, si es necesario, la lista de espera.

Finalmente, del 22 al 30 de julio se abrirá el periodo de matriculación de los niños y niñas para el próximo curso escolar.

S’obre el període de preinscripció a l’Escola Bressol “Era Cunhèra” de Vielha per al curs escolar 2020/21

A partir del 15 de juny es podrà fer la preinscripció fins al 30 de juny, amb cita prèvia en el telèfon 973640018, a la qual només podrà anar una persona amb les mesures higièniques vigents, però també es podrà fer telemàticament a la web de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Del 15 al 30 de juny s’estableix el període de preinscripció per a l’alumnat de l’Escola Bressol “Era Cunhèra” de Vielha per al curs 2020/21, de P0, P1 i P2.

Després d’haver ajornat aquest període de preinscripció a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, els/les pares/mares ja poden inscriure als seus fills/es per al pròxim curs escolar.

Per a poder fer-ho, hauran de seguir els següents passos: S’haurà de demanar cita prèvia trucant al telèfon 973640018, només podrà anar una persona a realitzar la sol·licitud respectant les mesures higièniques necessàries en aquest moment (sobretot ús de la mascareta), i aquesta persona haurà de portar tota la documentació fotocopiada (fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del DNI de els/les pares/mares, certificat de convivència de el/la alumne/a i el contracte de treball de els/les pares/mares).

A més, també serà possible realitzar la preinscripció de manera telemàtica a la pàgina web de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, www.vielha-mijaran.org, emplenant una instància general i adjuntant la documentació corresponent abans de la finalització del terme corresponent.

La publicació provisional del llistat serà el 8 de juliol, la publicació definitiva el 20 de juliol i el període de matriculació serà del 22 al 30 de juliol

Una vegada finalitzada la preinscripció, el 8 de juliol es publicarà el llistat de l’alumnat provisional, i els dies 9 i 10 de juliol s’obrirà un terme per a presentar qualsevol reclamació.

Així, el 15 de juliol es realitzarà un sorteig a la sala de plens de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran en cas que hi hagi un empat en les sol·licituds, i sigui necessari ordenar-les. El 20 de juliol es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva, de l’alumnat admès i, si és necessari, la llista d’espera.

Finalment, del 22 al 30 de juliol s’obrirà el període de matriculació dels nens i nenes per al pròxim curs escolar.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran