Eth Conselh Generau d’Aran constituís era comission de seguiment deth Plan de Sostenibilitat Toristica damb eth principau objectiu de convertir era Val d’Aran en ua destinacion verda e sostenible a trauès de diuèrses actuacions centrades en ahèrs coma era mobilitat, era diversificacion de punts d’interès naturau, era apòsta pes tecnologies e era innovacion e era promocion deth comèrç locau e era agroalimentacion.

Aguesta setmana s’a amiat a tèrme era constitucion dera comission de seguiment deth Plan de Sostenibilitat Toristica dera Val d’Aran, formada per deth Conselh Generau d’Aran, era Direcció General de Turisme dera Generalitat e era Secretaría de Estado de Turismo.

“Era Val d’Aran siguec ua des 25 destinacions escuelhudes per Estat, d’entre es 154 candidatures que se presentèren, entà desvolopar un Plan de Sostenibilitat Toristica, qu’a coma objectiu melhorar es nòsti entorns naturaus, era mobilitat e era gestion deth nòste territòri”, manifestaue eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano, en tot híger que: “se mos a dotat de 2’5 milions d’euròs que mos an de servir entà adaptar eth nòste torisme as besonhs actuaus e, sustot, entà esdevier ua destinacion verda e sostenible, qu’apòste pera preservacion deth nòste entorn naturau, mès tanben pera potenciacion deth nòste auviatge culturau, er espòrt, era gastronomia o eth comèrç locau, entre d’auti”.

“Auem planificat diuèrses actuacions centrades en ahèrs tant importants coma era mobilitat sostenible, eth contròl d’accèssi, era desestacionalizacion e diversificacion dera aufèrta toristica e era implementacion des naues tecnologies entà auançar enquia ua destinacion intelligenta”, explicaue eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Josep Canut.

Entre es accions previstes cau destacar eth projècte de mobilitat sostenible qu’a de corregir es problèmes de massificacion en determinades zònes d’interès naturau pendent determinades epòques, un projècte que contemple accions d’educacion ambientau, contròl d’accèssi e un estudi de mobilitat que permeterà establir actuacions estructuraus a long tèrme.

Se mos a dotat de 2’5 milions d’euròs entà adaptar eth nòste torisme as besonhs actuaus e, sustot, entà esdevier ua destinacion verda e sostenible, qu’apòste pera preservacion deth nòste entorn naturau, mès tanben pera potenciacion deth nòste auviatge culturau, er espòrt, era gastronomia o eth comèrç locau, manifeste eth conselhèr d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano

Tanben i a un projècte de diversificacion des punts d’interès naturau damb era creacion de naui productes coma, per exemple, era creacion de rutes tematiques o era metuda en valor der auviatge istoric e culturau des pòbles aranesi. En aguest sens, se vò melhorar era experiéncia toristica en cèrti punt que dejà son visitadi coma es mines Victòria o eth Saut Deth Pish, per exemple, damb era creacion d’ua rota accessible ara zòna deth Saut deth Pish entà persones de mobilitat redusida o invidents.

En aguest Plan de Sostenibilitat Toristica i a ua clara apòsta peth ciclisme, damb era creacion de naues rutes mès tanben damb era metuda en marcha de servicis especifics entà potenciar er accès as punts d’interès naturau damb bicicletes electriques, coma alternatiua as veïculs privadi.

Ua auta des accions previstes ei era installacion de sensors enes diferents accèssi ara Val d’Aran, en tot aplicar era tecnologia e era analitica des donades obtengudes entà melhorar era gestion sostenible deth territòri.

En darrèr lòc, eth Plan de Sostenibilitat contemple tanben accions concrètes entara potenciacion deth sector agroalimentari, artesan e eth comèrç locau coma generadors de riquesa ena economia locau.

Se pone en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística de Aran con 2,5 millones de euros

El Conselh Generau d’Aran constituye la comisión de seguimiento del Plan de Sostenibilidad Turística con el principal objetivo de convertir el Valle de Aran en una destinación verde y sostenible a través de diversas actuaciones centradas en materias como la movilidad, la diversificación de puntos de interés natural, la apuesta por las tecnologías y la innovación y la promoción del comercio local y la agroalimentación.

Esta semana se ha llevado a cabo la constitución de la comisión de seguimiento del Plan de Sostenibilidad Turística de la Val d’Aran, formada por el Conselh Generau d’Aran, la Direcció General de Turisme de la Generalitat y la Secretaría de Estado de Turismo.

“La Val d’Aran fue una de las 25 destinaciones escogidas por el Estado, de entre 154 candidaturas que se presentaron, para desarrollar un Plan de Sostenibilidad Turística, que tiene como objetivo mejorar nuestros entornos naturales, la movilidad y la gestión de nuestro territorio”, manifestaba el consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano, añadiendo que: “se nos ha dotado de 2,5 millones de euros que nos tienen que servir para adaptar nuestro turismo a las necesidades actuales y, sobre todo, para convertirnos en una destinación verde y sostenible, que apueste por la preservación de nuestro entorno natural, pero también por la potenciación de nuestro patrimonio cultural, el deporte, la gastronomía o el comercio local, entre otros”.

“Hemos planificado distintas actuaciones centradas en materias tan importantes como la movilidad sostenible, el control de accesos, la desestacionalización y diversificación de la oferta turística y la implementación de las nuevas tecnologías para avanzar hacia una destinación inteligente”, explicaba el consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Josep Canut.

Entre las acciones previstas hay que destacar el proyecto de movilidad sostenible que corregirá los problemas de masificación en determinadas zonas de interés natural durante ciertas épocas, un proyecto que contempla acciones de educación ambiental, control de accesos y un estudio de movilidad que permitirá establecer actuaciones estructurales a largo plazo.

Se nos ha dotado de 2,5 millones de euros para adaptar nuestro turismo a las necesidades actuales y, sobre todo, para convertirnos en una destinación verde y sostenible, que apueste por la preservación de nuestro entorno natural, pero también por la potenciación de nuestro patrimonio cultural, el deporte, la gastronomía o el comercio local, manifiesta el consejero de Economía, Turismo y Promoción Económica, Juan Antonio Serrano

También hay un proyecto de diversificación de los puntos de interés natural con la creación de nuevos productos como, por ejemplo, la creación de rutas temáticas o la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de los pueblos araneses. En este sentido, se quiere mejorar la experiencia turística en ciertos puntos que ya son visitados como las minas Victòria o el Saut deth Pish, por ejemplo, con la creación de una ruta accesible a la zona del Saut deth Pish para personas de movilidad reducida o invidentes.

En este Plan de Sostenibilidad Turística hay una clara apuesta por el ciclismo, con la creación de nuevas rutas pero también con la puesta en marcha de servicios específicos para potenciar el acceso a los puntos de interés natural con bicicletas eléctricas, como alternativa a los vehículos privados.

Otra de las acciones previstas es la instalación de sensores en los distintos accesos a la Val d’Aran, aplicando la tecnología para mejorar la gestión sostenible del territorio.

Finalmente, el Plan de Sostenibilidad contempla también acciones concretas para la potenciación del sector agroalimentario, artesano y el comercio local como generadores de riqueza en la economía local.

Es posa en marxa el Pla de Sostenibilitat Turística d’Aran amb 2,5 milions d’euros

El Conselh Generau d’Aran constitueix la comissió de seguiment del Pla de Sostenibilitat Turística amb el principal objectiu de convertir la Val d’Aran en una destinació verda i sostenible a través de diverses actuacions centrades en matèries com la mobilitat, la diversificació de punts d’interès natural, l’aposta per les tecnologies i la innovació i la promoció del comerç local i l’agroalimentació.

Aquesta setmana s’ha dut a terme la constitució de la comissió de seguiment del Pla de Sostenibilitat Turística de la Val d’Aran, formada pel Conselh Generau d’Aran, la Direcció General de Turisme de la Generalitat i la Secretaría de Estado de Turismo.

“La Val d’Aran va ser una de les 25 destinacions triades per l’Estat, d’entre 154 candidatures que es van presentar, per a desenvolupar un Pla de Sostenibilitat Turística, que té com a objectiu millorar els nostres entorns naturals, la mobilitat i la gestió del nostre territori”, manifestava el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano, afegint que: “se’ns ha dotat de 2,5 milions d’euros que ens han de servir per a adaptar el nostre turisme a les necessitats actuals i, sobretot, per a convertir-nos en una destinació verda i sostenible, que aposti per la preservació del nostre entorn natural, però també per la potenciació del nostre patrimoni cultural, l’esport, la gastronomia o el comerç local, entre altres”.

“Hem planificat diferents actuacions centrades en matèries tan importants com la mobilitat sostenible, el control d’accessos, la desestacionalització i diversificació de l’oferta turística i la implementació de les noves tecnologies per a avançar cap a una destinació intel·ligent”, explicava el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Josep Canut.

Entre les accions previstes cal destacar el projecte de mobilitat sostenible que corregirà els problemes de massificació en determinades zones d’interès natural durant unes certes èpoques, un projecte que contempla accions d’educació ambiental, control d’accessos i un estudi de mobilitat que permetrà establir actuacions estructurals a llarg termini.

Se’ns ha dotat de 2,5 milions d’euros per a adaptar el nostre turisme a les necessitats actuals i, sobretot, per a convertir-nos en una destinació verda i sostenible, que aposti per la preservació del nostre entorn natural, però també per la potenciació del nostre patrimoni cultural, l’esport, la gastronomia o el comerç local, manifesta el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano

També hi ha un projecte de diversificació dels punts d’interès natural amb la creació de nous productes com, per exemple, la creació de rutes temàtiques o la posada en valor del patrimoni històric i cultural dels pobles aranesos. En aquest sentit, es vol millorar l’experiència turística en uns certs punts que ja són visitats com les mines Victòria o el Saut deth Pish, per exemple, amb la creació d’una ruta accessible a la zona del Saut deth Pish per a persones de mobilitat reduïda o invidents.

En aquest Pla de Sostenibilitat Turística hi ha una clara aposta pel ciclisme, amb la creació de noves rutes però també amb la posada en marxa de serveis específics per a potenciar l’accés als punts d’interès natural amb bicicletes elèctriques, com a alternativa als vehicles privats.

Una altra de les accions previstes és la instal·lació de sensors en els diferents accessos a la Val d’Aran, aplicant la tecnologia per a millorar la gestió sostenible del territori.

Finalment, el Pla de Sostenibilitat contempla també accions concretes per a la potenciació del sector agroalimentari, artesà i el comerç local com a generadors de riquesa en l’economia local.

Info: Conselh Generau d’Aran