Pendent er an 2022, eth Comitat Espanhòu deth Programa Òme e Biosfèra (MaB) revisarà era candidatura dera Val d’Aran e decidirà s’a de èster remitida ara UNESCO entara sua consideración.

Era candidatura dera Resèrva dera Biosfèra dera Val d’Aran dejà a estat presentada ath Comitat Espanhòu deth Programa Òme e Biosfèra (MaB) e serà revisada peth Conselh Scientific d’aguest organisme pendent er an que ven. A finaus de 2022, eth Comitat decidirà s’era nòsta candidatura a d’èster remitida ara UNESCO entara sua consideracion.

Pendent eth darrèr an, eth Conselh Generau d’Aran, a trauès des empreses Inèdit e Verd e Blu, a trabalhat en procés de redaccion dera candidatura dera Resèrva dera Biosfèra dera Val d’Aran, un procés ath quau an dat supòrt un important nombre d’administracions publiques e empreses deth territòri, e qu’a estat dubèrt ath debat e participacion ciutadana. 

Formar part der hilat internacionau des Resèrves dera Biosfèra supausarie ua grana oportunitat entara Val d’Aran, pr’amor que supausen figures de promocion e reconeishement que poténcien e meten en valor es particularitats dera zòna.

Ath delà, era candidatura dera Resèrva de la Biosfèra dera Val d’Aran, pr’amor des sues caracteristiques de implementacion supausarà un rèpte entà ua organizacion mès sostenible e acòrd damb eth territòri.

En aguest sens, era sindica d’Aran, Maria Vergés, afirmaue que: “esdevier un laboratòri viu supausarie qu’Aran servirie coma esturment d’experimentacion e definicion de naui modèus territoriaus sostenibles e resilients” e higie que “un des principis basics d’aguest laboratòri viu serie potenciar era dinamizacion e reactivacion des sectors socioeconomics deth territòri, autant innovadors coma tradicionaus, en tot traccionar atau eth modèu economic desirat per tota era ciutadania e a on s’includisquen es nòsti valors patrimoniaus”.

Se presenta la candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran ante los organismos competentes 

Durante el año 2022, el Comité Español del Programa Hombre y Biosfera (MaB) revisará la candidatura de la Val d’Aran y decidirá si tiene que ser remitida a la UNESCO para su consideración.

La candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran ya ha sido presentada al Comité Español del Programa Hombre y Biosfera (MaB) y será revisada por el Consejo Científico de este organismo durante el año que viene. A finales de 2022, el Comité decidirá si nuestra candidatura tiene que ser remitida a la UNESCO para su consideración.

Durante el último año, el Conselh Generau d’Aran, a través de las empresas Inèdit y Verd e Blu, ha trabajado en el proceso de redacción de la candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran, un proceso al cual han dado su apoyo un importante número de administraciones públicas y empresas del territorio, y que ha estado abierto al debate y la participación ciudadana. 

Formar parte de la red internacional de las Reservas de la Biosfera supondría una gran oportunidad para la Val d’Aran, ya que suponen figuras de promoción y reconocimiento que potencian y ponen en valor las particularidades de la zona. 

Además, la candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran, por sus características de implementación supondrá un reto para una organización más sostenible y acorde con el territorio.

En este sentido, la sindica d’Aran, Maria Vergés, afirmaba que: “convertirse en laboratorio vivo supondría que Aran serviría como instrumento de experimentación y definición de nuevos modelos territoriales sostenibles y resilientes” y añadía que “uno de los principios básicos de este laboratorio vivo sería potenciar la dinamización y reactivación de los sectores socioeconómicos del territorio, tanto innovadores como tradicionales, traccionando así el modelo económico deseado por toda la ciudadanía y donde se incluyan nuestros valores patrimoniales”.

Es presenta la candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran davant dels organismes competents 

Durant l’any 2022, el Comitè Espanyol del Programa Home i Biosfera (MaB) revisarà la candidatura de la Val d’Aran i decidirà si ha de ser remesa a l’UNESCO per la seva consideració.

La candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran ja ha estat presentada al Comitè Espanyol del Programa Home i Biosfera (MaB) i serà revisada pel Consell Científic d’aquest organisme durant l’any que ve. A finals de 2022, el Comitè decidirà si la nostra candidatura a de ser remesa a l’UNESCO per la seva consideració.

Durant l’últim any, el Conselh Generau d’Aran, a través de les empreses Inèdit i Verd e Blu, ha treballat en el procés de redacció de la candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran, un procés al qual han donat suport un important nombre d’administracions públiques i empreses del territori, i que ha estat obert al debat i participació ciutadana.

Formar part de la xarxa internacional de les Reserves de la Biosfera suposaria una gran oportunitat per la Val d’Aran, ja que suposen figures de promoció i reconeixement que potencien i posen en valor les particularitats de la zona. 

A més a més, la candidatura de la Reserva de la Biosfera de l’Aran, per les seves característiques de implementació suposarà un repte per una organització més sostenible i acord amb el territori.

En aquest sentit, la sindica d’Aran, Maria Vergés, afirmava que: “esdevenir un laboratori viu suposaria que Aran serviria com instrument d’experimentació i definició de nous models territorials sostenibles i resilients” i afegia que “un dels principis bàsics d’aquest laboratori viu seria potenciar la dinamització i reactivació dels sectors socioeconòmics del territori, tant innovadors com tradicionals, traccionant així el model econòmic desitjat per tota la ciutadania i on s’incloguin els nostres valors patrimonials”.

Info: Conselh Generau d’Aran