Er Ajuntament aufrirà coma nauetat era atencion per videoconferencia.

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran amplie eth servici d’atencion ara ciutadania damb diuèrses modalitats, autant presenciaus com a distància, entà melhorar es prestacions des diuèrsi departaments (secretaria, servicis tecnics e atencion ath ciutadan) entà realizar toti aqueri tramits qu’agen de besonh e entà esvitar aglomeracions de persones enes servicis tecnics e administratius pendent era naua normalitat.

En aguest sens, s’implemente, coma nauetat, eth servici d’atencion damb cita prealabla a trauès dera sedença electronica: https://vielha-mijaran.eadministracio.cat/, de manèra que se poderàn planificar es visites, atau coma auer un contròl der aforament enes servicis administratius deth consistòri. En çò que tanh ath servici d’Atencion Ath Ciutadan, er orari de visites serà de deluns a diuendres des 09:00 as 13:00, autant entath departament de Registre coma deth Padron. Eth servici de Secretaria serà disponible entà recéber visites es dimars e dijaus des 10:00 as 14:00, e enes Servicis Tecnics, er Arquitècte Tecnic atierà visites es dimèrcles e diuendres des 10:00 as 14:00.

Ua auta des nauetats ei era implementacion deth servici d’atencion ara ciutadania per videoconferéncia tanben a trauès dera sedença electronica, de manèra que s’evitarà eth desplaçament des vesins e vesies enquiath consistòri. Ua mesura damb era que non serà de besonh installar cap tipe de programa informatic, e ara que tanben s’i poderà accedir a trauès des telefòns mobils o tauletes digitaus. En moment dera confirmacion dera cita prealabla se li facilitarà ath/ara ciutadan/a er enlaç dera videoconferéncia. I poderà accedir dètz menutes abantes dera cita, e se demorarà cinc menutes de cortesia dempús dera ora establida, passats es quaus, s’anullarà.

Per tant, damb aguesta ampliacion, eth consistòri aufrirà ua atencion ath ciutadan de manèra complèta, mès en tot auer de demanar cita prealabla ja sigue entara atencion presenciau, coma telefonica o per videoconferéncia.

“Pòc a pòc es servicis administratius der Ajuntament de Vielha e Mijaran tornen a aufrir ua atencion complèta ath ciutadan, mès mos ac cau hèr en tot seguir un seguit de mesures de prevencion deth risc de contagi dera COVID-19”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E hig que “era sedença electronica ei un estrument de besonh entath ciutadan, damb eth que s’eviten desplaçaments, e se pòden realizar fòrça tramits rapida e comodaments”.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran amplía el servicio de atención a la ciudadanía con varias modalidades

El Ayuntamiento ofrecerá como novedad la atención por videoconferencia.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran amplía el servicio de atención a la ciudadanía con varias modalidades, tanto presenciales cómo a distancia, para mejorar las prestaciones de los diversos departamentos (secretaría, servicios técnicos y atención al ciudadano) para realizar todos aquellos trámites que necesiten y para evitar aglomeraciones de personas en los servicios técnicos y administrativos durante la nueva normalidad.

En este sentido, se implementa, como novedad, el servicio de atención con cita previa a través de la sede electrónica: https://vielha-mijaran.eadministracio.cat/, de manera que se podrán planificar las visitas, así como tener un control del aforo en los servicios administrativos del consistorio. En cuanto al servicio de Atención Al Ciudadano, el horario de visitas será de lunes a viernes de las 09:00 a las 13:00, tanto para el departamento de Registro como del Padrón. El servicio de Secretaría estará disponible para recibir visitas los martes y jueves de las 10:00 a las 14:00, y en los Servicios Técnicos, el Arquitecto Técnico atenderá visitas los miércoles y viernes de las 10:00 a las 14:00.

Otra de las novedades es la implementación del servicio de atención a la ciudadanía por videoconferencia también a través de la sede electrónica, de manera que se evitará el desplazamiento de los vecinos y vecinas hasta el consistorio. Una medida con la que no será necesario instalar ningún tipo de programa informático, y a la que también se podrá acceder a través de los teléfonos móviles o tablets. En el momento de la confirmación de la cita previa se le facilitará al/la ciudadano/a el enlace de la videoconferencia. Podrá acceder diez minutos antes de la cita, y esperará cinco minutos de cortesía después de la hora establecida, pasados los cuales, se anulará. Por lo tanto, con esta ampliación, el consistorio ofrecerá una atención al ciudadano de manera completa, pero teniendo que pedir cita previa ya sea para la atención presencial, como telefónica o por videoconferencia.

“Poco a poco los servicios administrativos del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran vuelven a ofrecer una atención completa al ciudadano, pero es necesario hacerla siguiendo una conjunto de medidas de prevención de riesgo de contagio de la COVID-19”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “la sede electrónica es un instrumento necesario para el ciudadano, con la que se evitan desplazamientos, y se pueden realizar muchos trámites rápida y cómodamente”.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran amplia el servei d’atenció a la ciutadania amb diverses modalitats

L’Ajuntament oferirà com a novetat l’atenció per videoconferencia.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran amplia el servei d’atenció a la ciutadania amb diverses modalitats, tant presencials com a distància, per a millorar les prestacions dels diversos departaments (secretaria, serveis tècnics i atenció al ciutadà) per a realitzar tots aquells tràmits que necessitin i per evitar aglomeracions de persones en els serveis tècnics i administratius durant la nova normalitat.

En aquest sentit, s’implementa, com a novetat, el servei d’atenció amb cita prèvia a través de la seu electrònica: https://vielha-mijaran.eadministracio.cat/, de manera que es podran planificar les visites, així com tenir un control de l’aforament en els serveis administratius del consistori. Quant al servei d’Atenció Al Ciutadà, l’horari de visites serà de dilluns a divendres de les 09.00 a les 13.00, tant per al departament de Registre com del Padró. El servei de Secretaria estarà disponible per a rebre visites els dimarts i dijous de les 10.00 a les 14.00, i en els Serveis Tècnics, l’Arquitecte Tècnic atendrà visites els dimecres i divendres de les 10.00 a les 14.00.

Una altra de les novetats és la implementació del servei d’atenció a la ciutadania per videoconferència també a través de la seu electrònica, de manera que s’evitarà el desplaçament dels veïns i veïnes fins al consistori. Una mesura amb la qual no serà necessari instal·lar cap mena de programa informàtic, i a la qual també es podrà accedir a través dels telèfons mòbils o tauletes. En el moment de la confirmació de la cita prèvia se li facilitarà al/la ciutadà/ana l’enllaç de la videoconferència. Podrà accedir deu minuts abans de la cita, i s’esperarà cinc minuts de cortesia després de l’hora establerta, passats els quals, s’anul·larà.

Per tant, amb aquesta ampliació, el consistori oferirà una atenció al ciutadà de manera completa, però havent de demanar cita prèvia ja sigui per a l’atenció presencial, com a telefònica o per videoconferència.

“A poc a poc els serveis administratius de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran tornen a oferir una atenció completa al ciutadà, però és necessari fer-la seguint un seguit de mesures de prevenció de risc de contagi del COVID-19”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “la seu electrònica és un instrument necessari per al ciutadà, amb el qual s’eviten desplaçaments, i es poden realitzar molts tràmits ràpida i còmodament”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran