Coma conseqüéncia dera COVID-19, calerà mantier cèrtes precaucions, e se limitarà er aforament a 60 persones en tot er airau, mentre que sonque i poderà auer 10 persones ath viatge ena piscina.

A compdar deth pròplèu 1 de junhsèga, eth Palai de Gèu torne a daurir, un ostiu mès, era sua piscina exteriora. Enguan, coma nauetats, com a conseqüéncia deth COVID-19, i aurà cèrtes limitacions d’aforament entà, precisament, previer eth risc de contagi.

En aguest sens, i aurà ua limitacion de 60 persones en tot er airau ludic, en tot mantier era distància interpersonau de seguretat, e laguens dera piscina sonque i poderà auer un maxim de 10 persones ath viatge en tot préner un banh. D’aguesta manèra, se respècte es 4m2 d’espaci per persona dehòra dera piscina, e es 6m2 laguens dera piscina. 

Eth prètz dera entrada serà eth madeish qu’er an passat: Es menors de 7 ans auràn era entrada de franc, des 8 as 16 ans pagaràn 2€ pera entrada, e entàs majors de 16 ans eth prètz dera entrada serà de 3€. Es pròpris socorristes seràn qui crubaràn era entrada ara installacion.

Se mantieràn es prètzi der an passat, des 8 as 16 ans pagaràn 2€, entàs majors de 16 ans era entrada serà de 3€ e es menors de 7 ans entraràn de franc

Era crisi sanitària dera COVID-19, obligue as usatgèrs a auer de préner cèrtes mesures de seguretat entà poder gaudir dera piscina, coma ei er emplec des mascarètes enes espacis comuns, atau coma lauar-se es mans damb gel antiseptic o deishar era distància interpersonau de seguretat entà evitar quinsevolh risc de contagi.

Eth servici dera piscina exteriora demorarà en foncionament en orari d’11:00 a 19:00, de deluns a dimenge, enquiath pròplèu 29 d’agost.

“Enguan, podem tornar a balhar eth servici dera piscina exteriora deth Palai de Gèu, mès com a conseqüéncia deth COVID-19, s’auràn de respectar cèrtes mesures de seguretat entà previer eth risc de contagi. Auem entrat en ua ‘naua normalitat’, mès non mos podem relaxar, e per aquerò, vos demanam que sigatz prevengudi, en tot respectar es normatives d’emplec dera installacion”, comente eth dusau tinent d’alcalde e còsso d’espòrts e joenessa de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Aguest ostiu era piscina de Gausac demorarà barrada ath public. Era EMD de Gausac a prenut aguesta decision deuant era impossibilitat de poder mantier es normes de seguretat e igiene vigentes.

En aguest sens, per tant, non i aurà cap des servicis que s’aufrien es auti ans as usatgèrs: ne piscina ne bar.

Era crisi sanitària dera COVID-19 d’enguan a provocat que sigue dificil poder amiar a tèrme era gestion abituau d’aguest tipe de servicis, de manèra qu’era decision mès avienta ei era de non daurir era installacion, en tot ajornar-la enquiath pròplèu ostiu, s’es condicions de seguretat en relacion ara pandémia melhoren.

Ara madeish era prioritat ei velhar pera salut dera gent e evitar que pendent aguest ostiu i age un naut risc de repunt dera COVID-19, dempús de qu’es autoritats competentes e era Organizacion Mondiau dera Salut an avertit dera nauta probabilitat d’ua dusau ondada deth coronavirus ara fin der ostiu o ena tardor.

Vielha abrirá la piscina exterior del Palacio de Hielo el 1 de julio

Como consecuencia del COVID-19, será necesario mantener ciertas precauciones, y se limitará el aforo a 60 personas en toda el área, mientras que sólo podrá haber 10 personas a la vez en la piscina.

A partir del próximo 1 de julio, el Palai de Gèu vuelve a abrir, un verano más, su piscina exterior. Este año, como novedades, cómo a consecuencia del COVID-19, habrá ciertas limitaciones de aforo para, precisamente, prevenir el riesgo de contagio. 

En este sentido, habrá una limitación de 60 personas en toda el área lúdica, manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, y dentro de la piscina sólo podrá haber un máximo de 10 personas a la vez tomando un baño. De esta manera, se respeta los 4m2 de espacio por persona fuera de la piscina, y los 6m2 dentro de la piscina. 

El precio de la entrada será el mismo que el año pasado: Los menores de 7 años tendrán la entrada gratuita, desde los 8 a los 16 años pagarán 2€ por la entrada, y para los mayores de 16 años el precio de la entrada será de 3€. Los propios socorristas serán quienes cobrarán la entrada a la instalación. 

Se mantendrán los precios del año pasado, desde los 8 a los 16 años pagarán 2€, para los mayores de 16 años la entrada será de 3€ y los menores de 7 años entrarán gratis

La crisis sanitaria del COVID-19, obliga a los usuarios a tener que tomar ciertas medidas de seguridad para poder disfrutar de la piscina, como es el uso de las mascarillas en los espacios comunes, así como lavarse las manos con gel antiséptico o dejar la distancia interpersonal de seguridad para evitar cualquier riesgo de contagio. 

El servicio de la piscina exterior permanecerá en funcionamiento en horario de 11:00 a 19:00, de lunes a domingo, hasta el próximo 29 de agosto. 

“Este año, podemos volver para dar el servicio de la piscina exterior del Palai de Gèu, pero cómo a consecuencia de la COVID-19, se deberá respetar ciertas medidas de seguridad para prevenir el riesgo de contagio. Hemos entrado en una ‘nueva normalidad’, pero no nos podemos relajar, y por eso, os pedimos que seáis precavidos, respetando las normativas de uso de la instalación”, comenta el segundo teniente de alcalde y concejal de deportes y juventud de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Este verano la piscina de Gausac permanecerá cerrada al público. La EMD de Gausac ha tomado esta decisión ante la imposibilidad de poder mantener las normas de seguridad e higiene vigentes.

En este sentido, por lo tanto, no habrá ninguno de los servicios que se ofrecían los otros años a los usuarios: ni piscina ni bar.

La crisis sanitaria del COVID-19 de este año ha provocado que sea difícil poder llevar a cabo la gestión habitual de este tipo de servicios, de manera que la decisión más adecuada es la de no abrir la instalación, aplazándola hasta el próximo verano, si las condiciones de seguridad en relación a la pandemia mejoran.

Ahora mismo la prioridad es velar por la salud de la gente y evitar que durante este verano haya un alto riesgo de rebrote del COVID-19, después de que las autoridades competentes y la Organización Mundial de la Salud hayan advertido de la alta probabilidad de una segunda oleada del coronavirus al final del verano o en otoño.

Vielha obrirà la piscina exterior del Palai de Gèu l’1 de juliol

A conseqüència de la COVID-19, serà necessari mantenir unes certes precaucions, i es limitarà l’aforament a 60 persones en tota l’àrea, mentre que només podrà haver-hi 10 persones alhora a la piscina.

A partir del pròxim 1 de juliol, el Palai de Gèu torna a obrir, un estiu més, la seva piscina exterior. Enguany, com a novetats, a conseqüència de la COVID-19, hi haurà unes certes limitacions d’aforament per a, precisament, prevenir el risc de contagi.

En aquest sentit, hi haurà una limitació de 60 persones en tota l’àrea lúdica, mantenint la distància interpersonal de seguretat, i dins de la piscina només podrà haver-hi un màxim de 10 persones alhora prenent un bany. D’aquesta manera, es respecta els 4m2 d’espai per persona fora de la piscina, i els 6m2 dins de la piscina.

El preu de l’entrada serà el mateix que l’any passat: Els menors de 7 anys tindran l’entrada gratuïta, des dels 8 als 16 anys pagaran 2€ per l’entrada, i per als majors de 16 anys el preu de l’entrada serà de 3€. Els propis socorristes seran qui cobraran l’entrada a la instal·lació.

Es mantindran els preus de l’any passat, des dels 8 als 16 anys pagaran 2€, per als majors de 16 anys l’entrada serà de 3€ i els menors de 7 anys entraran gratis

La crisi sanitària de la COVID-19 obliga els usuaris a haver de prendre unes certes mesures de seguretat per a poder gaudir de la piscina, com és l’ús de les mascaretes en els espais comuns, així com rentar-se les mans amb gel antisèptic o deixar la distància interpersonal de seguretat per a evitar qualsevol risc de contagi.

El servei de la piscina exterior romandrà en funcionament en horari d’11.00 a 19.00, de dilluns a diumenge, fins al pròxim 29 d’agost.

“Enguany, podem tornar per a donar el servei de la piscina exterior del Palai de Gèu, però a conseqüència de la COVID-19, s’haurà de respectar unes certes mesures de seguretat per a prevenir el risc de contagi. Hem entrat en una ‘nova normalitat’, però no ens podem relaxar, i per això, us demanem que sigueu previnguts, respectant les normatives d’ús de la instal·lació”, comenta el segon tinent d’alcalde i regidor d’esports i joventut de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Aquest estiu la piscina de Gausac romandrà tancada al públic. La EMD de Gausac ha pres aquesta decisió davant la impossibilitat de poder mantenir les normes de seguretat i higiene vigents.

En aquest sentit, per tant, no hi haurà cap dels serveis que s’oferien els altres anys als usuaris: ni piscina ni bar.

La crisi sanitària del COVID-19 d’enguany ha provocat que sigui difícil poder dur a terme la gestió habitual d’aquesta mena de serveis, de manera que la decisió més adequada és la de no obrir la instal·lació, ajornant-la fins al pròxim estiu, si les condicions de seguretat en relació a la pandèmia milloren.

Ara mateix, la prioritat és vetllar per la salut de la gent i evitar que durant aquest estiu hi hagi un alt risc de rebrot del COVID-19, després que les autoritats competents i l’Organització Mundial de la Salut hagin advertit de l’alta probabilitat d’una segona onada del coronavirus al final de l’estiu o a la tardor.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran