Er equip de govèrn der Ajuntament de Vielha e Mijaran a aprovat un protocòu entà regular er accès as desparières installacions esportives municipaus (Palai d’Espòrts e Centre Polivalent) damb er inici deth cors escolar. Un document a on s’establís un conjunt de normes basiques de prevencion de contagi dera COVID-19 ena fasa de represa dera pandémia.

Aguest document establís es normes basiques de prevencion de contagi dera COVID-19 abantes, pendent e dempús dera practica esportiva autant entà usatgèrs, organizadors e public.

Aguest protocòu s’includís laguens deth Plan d’Accion peth desconfinament esportiu en Catalonha elaborat pera Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física e aprovat peth PROCICAT.

Per un costat, s’includissen es mesures generaus (distància interpersonau d’1,5 mètres, emplec obligatòri dera mascarèta entàs majors des 6 ans e lauat de mans damb gel idroalcohòlic) e, ath delà, tanben se definissen mesures concrètes segontes eth moment dera activitat (abantes, pendent e dempús dera practica esportiva).

Abantes dera activitat, es esportistes auràn de desplaçar-se individuaument o damb familhars convivents. Tostemp que sigue possible auràn de portar era ròba de casa, entà minimizar er emplec des vestiaris. Es organizadors auràn d’informar deth contingut deth protocòu as monitors e usatgèrs, coma maxims responsables. Ath delà, en generau, demore proïbida era preséncia de public, a excepcion de casi concrèti.

Pendent era activitat, es usatgèrs auràn de mantier era distància de seguretat, desinfectar-se es mans damb gel idroalcohòlic e portar era ròba en ua bossa pròpria.

Aguest document establís es normes basiques de prevencion de contagi dera COVID-19 abantes, pendent e dempús dera practica esportiva autant entà usatgèrs, organizadors e public

Dempús dera practica esportiva, es usatgèrs mantieràn era sua ròba ena bossa, mantieràn era distància interpersonau e, en cas d’emplegar eth vestiari, non anaràn descauci, damb un temps limitat de 5 menutes. Es organizadors supervisaràn era circulacion des usatgèrs e deth public entà esvitar es aglomeracions. Tanben se recomane esvitar es liuraments de prèmis e cerimònies. En cas de celebrar-se, s’auràn de mantier es normes basiques vigentes, ath delà de mantier es prèmis e pòdis enes melhores condicions d’igiene e seguretat.

D’aute biais, er Ajuntament a incrementat era neteja e desinfeccion pendent toti es dies dera setmana e a installat dispensadors de gel idroalcohòlic enes entrades des equipaments.

“Damb aguest protocòu establim que se hèsque un emplec en condicions des installacions esportives de Vielha e Mijaran, en tot previer eth risc de contagi dera COVID-19 pendent eth cors esportiu 2020-2021”, comente eth còsso d’espòrts e segon tinent d’alcalde de Vielha e Mijaran, Alberto López. E hig que “ei responsabilitat de toti/es seguir es normes establides entà esvitar rebròts e gésser d’aguesta situacion çò de mès lèu possible”.

Vielha e Mijaran aprueba un protocolo que regula el acceso y uso de las instalaciones deportivas municipales con el inicio del curso

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha aprobado un protocolo para regular el acceso a las diferentes instalaciones deportivas municipales (Palacio de Deportes y Centro Polivalente) con el inicio del curso escolar. Un documento donde se establece un conjunto de normas básicas de prevención de contagio de la COVID-19 en la fase de reanudación de la pandemia.

Este documento establece las normas básicas de prevención de contagio de la COVID-19 antes, durante y después de la práctica deportiva tanto para usuarios, organizadores y público.

Este protocolo se incluye dentro del Plan de Acción por el desconfinamiento deportivo en Catalunya elaborado por la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física y aprobado por el PROCICAT.

Por un lado, se incluyen las medidas generales (distancia interpersonal de 1,5 metros, uso obligatorio de la mascarilla para los mayores de los 6 años y lavado de manos con gel hidroalcohólico) y, además, también se definen medidas concretas según el momento de la actividad (antes, durante y después de la práctica deportiva).

Antes de la actividad, los deportistas tendrán que desplazarse individualmente o con familiares convivientes. Siempre que sea posible tendrán que traer la ropa de casa, para minimizar el uso de los vestuarios. Los organizadores deberán informar del contenido del protocolo a los monitores y usuarios, como máximos responsables. Además, en general, queda prohibida la presencia de público, a excepción de casos concretos.

Durante la actividad, los usuarios tendrán que mantener la distancia de seguridad, desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico y traer la ropa en una bolsa propia.

Este documento establece las normas básicas de prevención de contagio de la COVID-19 antes, durante y después de la práctica deportiva tanto para usuarios, organizadores y público

Después de la práctica deportiva, los usuarios mantendrán su ropa en la bolsa, mantendrán la distancia interpersonal y, en caso de usar el vestuario, no irán descalzos, con un tiempo limitado de 5 minutos. Los organizadores supervisarán la circulación de los usuarios y del público para evitar las aglomeraciones. También se recomienda evitar las entregas de premios y ceremonias. En caso de celebrarse, se tendrán que mantener las normas básicas vigentes, además de mantener los premios y podios en las mejores condiciones de higiene y seguridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha incrementado la limpieza y desinfección durante todos los días de la semana y ha instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en las entradas de los equipamientos.

“Con este protocolo establecemos que se haga un uso en condiciones de las instalaciones deportivas de Vielha e Mijaran, previniendo el riesgo de contagio de la COVID-19 durante el curso deportivo 2020-2021”, comenta el concejal de deportes y según teniente de alcalde de Vielha e Mijaran, Alberto López. Y añade que “es responsabilidad de todos/as seguir las normas establecidas para evitar rebrotes y salir de esta situación lo más pronto posible”.

Vielha e Mijaran aprova un protocol que regula l’accés i ús de les instal·lacions esportives municipals amb l’inici del curs

L’equip de govern de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha aprovat un protocol per a regular l’accés a les diferents instal·lacions esportives municipals (Palau d’Esports i Centre Polivalent) amb l’inici del curs escolar. Un document on s’estableix un conjunt de normes bàsiques de prevenció de contagi de la COVID-19 en la fase de represa de la pandèmia.

Aquest document estableix les normes bàsiques de prevenció de contagi de la COVID-19 abans, durant i després de la pràctica esportiva per a usuaris, organitzadors i públic.

Aquest protocol s’inclou dins del Pla d’Acció pel desconfinament esportiu a Catalunya elaborat per la Secretària General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT.

D’una banda, s’inclouen les mesures generals (distància interpersonal de 1,5 metres, ús obligatori de la mascareta per als majors dels 6 anys i rentada de mans amb gel hidroalcohòlic) i, a més, també es defineixen mesures concretes segons el moment de l’activitat (abans, durant i després de la pràctica esportiva).

Abans de l’activitat, els esportistes hauran de desplaçar-se individualment o amb familiars convivents. Sempre que sigui possible hauran de portar la roba de casa, per a minimitzar l’ús dels vestuaris. Els organitzadors hauran d’informar del contingut del protocol als monitors i usuaris, com a màxims responsables. A més, en general, queda prohibida la presència de públic, a excepció de casos concrets.

Durant l’activitat, els usuaris hauran de mantenir la distància de seguretat, desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i portar la roba en una bossa pròpia.

Aquest document estableix les normes bàsiques de prevenció de contagi de la COVID-19 abans, durant i després de la pràctica esportiva per a usuaris, organitzadors i públic

Després de la pràctica esportiva, els usuaris mantindran la seva roba a la bossa, mantindran la distància interpersonal i, en cas d’usar el vestuari, no aniran descalços, amb un temps limitat de 5 minuts. Els organitzadors supervisaran la circulació dels usuaris i del públic per a evitar les aglomeracions. També es recomana evitar els lliuraments de premis i cerimònies. En cas de celebrar-se, s’hauran de mantenir les normes bàsiques vigents, a més de mantenir els premis i podis en les millors condicions d’higiene i seguretat.

D’altra banda, l’Ajuntament ha incrementat la neteja i desinfecció durant tots els dies de la setmana i ha instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic en les entrades dels equipaments.

“Amb aquest protocol establim que es faci un ús en condicions de les instal·lacions esportives de Vielha e Mijaran, prevenint el risc de contagi de la COVID-19 durant el curs esportiu 2020-2021”, comenta el regidor d’esports i segons tinent d’alcalde de Vielha e Mijaran, Alberto López. I afegeix que “és responsabilitat de tots/es seguir les normes establertes per a evitar rebrots i sortir d’aquesta situació el més aviat possible”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran