Er equip de govèrn s’a amassat damb es directius deth centre e des cicles formatius entà coordinar er accès e er emplec des equipaments, en tot aplicar eth protocòu aprovat peth consistòri damb motiu dera COVID-19Er alumnat der INS d’Aran poderà emplegar es installacions esportives municipaus (Palai d’Espòrts e Centre Polivalent) entath nau cors escolar 2020/21 dempús de qu’er Ajuntament de Vielha e Mijaran age cedit eth sòn emplec.

Er equip de govèrn municipau e era direccion der INS d’Aran, atau coma des cicles formatius, s’an amassat entà coordinar coma s’a d’amiar a tèrme er accès e er emplec d’aguesti equipaments. Entà gestiona’c, s’aurà d’aplicar eth protocòu vigent aprovat peth consistòri, e qu’a estat presentat ara direccion deth centre, entà previer eth risc de contagi dera COVID-19 abantes, pendent e dempús dera practica esportiva en aguestes installacions. Un emplec que demane era responsabilitat e bona accion, autant des organizadors/monitors coma des pròpris usatgèrs.

“Des der Ajuntament de Vielha e Mijaran volem qu’es nòsti/nòstes joeni/es poguen contunhar en tot hèr espòrt pendent era sua formacion academica, e qu’ac hèsquen damb totes es mesures de seguretat e igiene possibles”, comente eth còsso d’espòrts e dusau tinent d’alcalde de Vielha e Mijaran, Alberto López. E hig que “laguens d’aguesta cession, ei responsabilitat de toti, professorat e alumnat, seguir es pautes qu’establís er actuau protocòu, entà hèr un emplec avient des installacions esportives municipaus entà previer eth contagi dera COVID-19”.

Vielha e Mijaran cederá las instalaciones deportivas municipales al INS d’Aran durante el curso escolar

El equipo de gobierno se ha reunido con los directivos del centro y de los ciclos formativos para coordinar el acceso y el uso de los equipamientos, aplicando el protocolo aprobado por el consistorio con motivo del COVID-19El alumnado del INS d’Aran podrá usar las instalaciones deportivas municipales (Palacio de Deportes y Centro Polivalente) para el nuevo curso escolar 2020/21 después de que el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran haya cedido su uso.

El equipo de gobierno municipal y la dirección del INS d’Aran, así como de los ciclos formativos, se han reunido para coordinar como tiene que llevarse a cabo el acceso y el uso de estos equipamientos. Para gestionarlo, tendrá que aplicarse el protocolo vigente aprobado por el consistorio, y que ha presentado a la dirección del centro, para prevenir el riesgo de contagio del COVID-19 antes, durante y después de la práctica deportiva en estas instalaciones. Un uso que pide la responsabilidad y buena acción, tanto de los organizadores/monitores como de los propios usuarios.

“Desde el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran queremos que nuestros/as jóvenes puedan continuar haciendo deporte durante su formación académica, y que lo hagan con todas las medidas de seguridad e higiene posibles”, comenta el concejal de deportes y segundo teniente de alcalde de Vielha e Mijaran, Alberto López. Y añade que “dentro de esta cesión, es responsabilidad de todos, profesorado y alumnado, seguir las pautas que establece el actual protocolo, para hacer un uso adecuado de las instalaciones deportivas municipales para prevenir el contagio del COVID-19”.

Vielha e Mijaran cedirà les instal·lacions esportives municipals a l’INS d’Aran durant el curs escolar

L’equip de govern s’ha reunit amb els directius del centre i dels cicles formatius per a coordinar l’accés i l’ús dels equipaments, aplicant el protocol aprovat pel consistori amb motiu de la COVID-19L’alumnat de l’INS d’Aran podrà usar les instal·lacions esportives municipals (Palai d’Esports i Centre Polivalent) per al nou curs escolar 2020/21 després que l’Ajuntament de Vielha e Mijaran hagi cedit el seu ús.

L’equip de govern municipal i la direcció de l’INS d’Aran, així com dels cicles formatius, s’han reunit per a coordinar com ha de dur-se a terme l’accés i l’ús d’aquests equipaments. Per a gestionar-lo, haurà d’aplicar-se el protocol vigent aprovat pel consistori, i que ha presentat a la direcció del centre, per a prevenir el risc de contagi del COVID-19 abans, durant i després de la pràctica esportiva en aquestes instal·lacions. Un ús que demana la responsabilitat i bona acció, tant dels organitzadors/monitors com dels propis usuaris.

“Des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran volem que els/les nostres joves puguin continuar fent esport durant la seva formació acadèmica, i que ho facin amb totes les mesures de seguretat i higiene possibles”, comenta el regidor d’esports i segon tinent d’alcalde de Vielha e Mijaran, Alberto López. I afegeix que “dins d’aquesta cessió, és responsabilitat de tots, professorat i alumnat, seguir les pautes que estableix l’actual protocol, per a fer un ús adequat de les instal·lacions esportives municipals per a prevenir el contagi del COVID-19”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran