Eth consistòri ei ara demora de qu’eth Govèrn Espanhòu autorize era inversion deth superàvit en accions financerament sostenibles ath long deth municipi.

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a barrat es compdes der exercici 2019 damb un superàvit de 809.671,02€, damb eth que se confirme era bona gestion que s’amie a tèrme enes darrèri ans en consistòri, e qu’a estat aprovat en plen ordinari d’aguest dimèrcles.

Aguest superàvit s’a artenhut sense auer d’augmentar es impòsti ara ciutadania e en tot mantier eth deute zèro, en tot garantir ua economia municipau sanejada. Ara, eth consistòri ei ara demora de qu’eth Govèrn Espanhòu autorize era inversion deth superàvit en accions financerament sostenibles, des quaus s’en beneficiaràn es vesins/ies de Vielha e Mijaran.

“Eth superàvit confirme era bona gestion que realizam en Ajuntament enes darrèri ans, e que mos permeterà contunhar en tot desvolopar accions financerament sostenibles en municipi, quan eth Govèrn Espanhòu mos ac autorize”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “aguest resultat, en tot auer-se artenhut sense augmentar era carga fiscau dera ciutadania, garantís ua economia municipau sanejada”.

En plen tanben s’a aprovat era desafectacion dera bastissa deth carrèr Sarriulèra, 12, de Vielha a on s’i trape actuaument era Oficina Tecnica. En aguest sens, era bastissa qu’ère catalogada coma ben patrimoniau, ara passe a èster enregistrat coma servici public. Damb aguest cambi en inventari, eth consistòri poirà accedir a naues linhes d’ajudes e subvencions entà poder melhorar er equipament, e ath madeish viatge, melhorar es servicis tecnics e administratius.

Ath delà, en plen tanben s’a aprovat eth calendari de hèstes locaus des diuèrsi pòbles de Vielha e Mijaran entà 2021.

Vielha e Mijaran confirma la buena gestión de los últimos años con un superávit de 809.671,02€ y manteniendo la deuda cero

El consistorio está a la espera de que el Gobierno Español autorice la inversión del superávit en acciones financieramente sostenibles a lo largo del municipio.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha cerrado las cuentas del ejercicio 2019 con un superávit de 809.671,02€, con el que se confirma la buena gestión que se lleva a cabo en los últimos años en el consistorio, y que se ha aprobado en el pleno ordinario de este miércoles.

Este superávit se ha conseguido sin tener que aumentar los impuestos a la ciudadanía y manteniendo la deuda cero, garantizando una economía municipal saneada. El consistorio está a la espera de que el Gobierno Español autorice la inversión del superávit en acciones financieramente sostenibles, de las cuales se beneficiarán los/as vecinos/as de Vielha e Mijaran.

“El superávit confirma la buena gestión que realizamos en el Ayuntamiento en los últimos años, y que permitirá continuar desarrollando acciones financieramente sostenibles en el municipio, cuándo el Gobierno Español nos lo autorice”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “este resultado, habiéndose conseguido sin aumentar la carga fiscal de la ciudadanía, garantiza una economía municipal saneada”. 

En el pleno también se ha aprobado la desafectación del edificio de la calle Sarriulèra, 12, de Vielha donde se encuentra actualmente la Oficina Técnica. En este sentido, el edificio que era catalogado como bien patrimonial, ahora pasa a ser registrado como servicio público. Con este cambio en el inventario, el consistorio podrá acceder a nuevas líneas de ayudas y subvenciones para poder mejorar el equipamiento, y a la vez, mejorar los servicios técnicos y administrativos.

Además, en el pleno también se ha aprobado el calendario de fiestas locales de los diversos pueblos de Vielha e Mijaran para 2021.

Vielha e Mijaran confirma la bona gestió dels últims anys amb un superàvit de 809.671,02 € i mantenint el deute zero

El consistori està a l’espera que el Govern Espanyol autoritzi la inversió del superàvit en accions financerament sostenibles al llarg del municipi.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha tancat els comptes de l’exercici 2019 amb un superàvit de 809.671,02€, amb el qual es confirma la bona gestió que es duu a terme en els últims anys en el consistori, i que s’ha aprovat en el ple ordinari d’aquest dimecres.

Aquest superàvit s’ha aconseguit sense haver d’augmentar els impostos a la ciutadania i mantenint el deute zero, garantint una economia municipal sanejada. Ara, el consistori està a l’espera que el Govern Espanyol autoritzi la inversió del superàvit en accions financerament sostenibles, de les quals es beneficiaran els/les veïns/ïnes de Vielha e Mijaran.

“El superàvit confirma la bona gestió que realitzem a l’Ajuntament en els últims anys, i que permetrà continuar desenvolupant accions financerament sostenibles en el municipi, quan el Govern Espanyol ens ho autoritzi”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “aquest resultat, havent-se aconseguit sense augmentar la càrrega fiscal de la ciutadania, garanteix una economia municipal sanejada”.

En el ple també s’ha aprovat la desafectació de l’edifici del carrer Sarriulèra, 12, de Vielha on es troba actualment l’Oficina Tècnica. En aquest sentit, l’edifici que era catalogat com a bé patrimonial, ara passa a ser registrat com a servei públic. Amb aquest canvi en l’inventari, el consistori podrà accedir a noves línies d’ajudes i subvencions per a poder millorar l’equipament, i alhora, millorar els serveis tècnics i administratius.

A més, en el ple també s’ha aprovat el calendari de festes locals dels diversos pobles de Vielha e Mijaran per a 2021.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran