Ena prumèra reunion s’a analizat era situacion deth parc immobiliari de viuendes de loguèr e dera problematica en accès ara viuenda en territòri, en tot remercar es accions que des der Ajuntament de Vielha e Mijaran s’an realizat.

Vielha e Mijaran a constituït formaument era mesa der abitatge, ena que i prenen part es desparièrs grups municipaus (Unitat d’Aran, Convergéncia Aranesa e Aran-Amassa) e era secretaria e er arquitècte municipau.

Er objectiu d’aguesta taula ei qu’es desparières formacions politiques dera institucion tracten sus era problematica qu’existís ath torn dera viuenda, sustot en sòn accès per part de fòrça sectors dera societat.

En aguesta prumèra reunion (ara que non assistic eth representant deth grup Aran-Amassa), er equip de govèrn d’Unitat d’Aran informèc sus er estat actuau dera viuenda sociau en municipi, en tot hèr enfasi ena possibilitat de cedir es terrens publics que dispause eth consistòri, precisament, coma espacis entà poder bastir abitatges sociaus de loguèr entà tota aquera gent qu’age dificultat entà arténher ua viuenda.

Aguesta taula mos permeterà poder debàter e tractar, conjuntament, un problèma fòrça estenut ena ciutadania, coma ei er accès a ua viuenda, en aguest cas de caire sociau, e que mos pertòque a toti”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano

En aguest sens, se manifestèc era clara volontat der equip de govèrn en sajar de cedir desparièrs terrens entà d’aguesta finalitat. Un d’aguesti terrens mès factibles que i a en municipi ei plaçat ath cant d’Era Audiovisuau de Vielha, a on se trapaue era antiga pista de fronton, e que compde damb un espaci verd, ath cant deth carrèr Anglada. Un terren qu’ère bloquejat des de 2006 per INCASOL (Institut Català del Sól), qu’ei un organisme creat pera Generalitat de Catalunya entà gestionar totes es matèries d’urbanisme dera sua competéncia, coma resultat d’un convèni damb eth consistòri. En 2018, eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, reclamèc ar INCASOL era devolucion d’aguesta superfícia, que s’a hèt efectiua en mes de gèr d’enguan en favor der Ajuntament de Vielha e Mijaran, e qu’ei a on mès possibilitats i a de prebotjar eth bastiment d’abitatge sociau. En tot cas, er Ajuntament balharà supòrt as possibles iniciatiues que poguen aparéisher, en tot collaborar laguens des possibilitats existentes.

En tot aguest procediment ei de besonh rebrembar qu’era competéncia en airau dera viuenda sociau ei atribuïda e desvolopada pes comunitats autonòmes. Per tant, en Catalonha ei era Generalitat qui a era responsabilitat deth sòn foment e promocion. Eth consistòri a sajat de cedir fòrça viatges es sòns terrens ara Generalitat entà que pogue bastir viuendes sociaus, mès en Vielha e Mijaran hè mès de dètz ans que non n’a bastit cap. Deuant dera inactivitat dera administracion catalana en aguest ahèr, er Ajuntament de Vielha e Mijaran ei qui a prenut era decision de trabalhar entà poder cedir es terrens dera sua titolaritat entà trapar solucions a d’aguesta problematica.

“Aguesta prumèra amassada damb era oposicion a estat fòrça profitosa, pr’amor qu’aguesta taula mos permeterà poder debàter e tractar, conjuntament, un problèma fòrça estenut ena ciutadania, coma ei er accès a ua viuenda, en aguest cas de caire sociau, e que mos pertòque a toti”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E ahig que “des der Ajuntament de Vielha e Mijaran portam diuèrsi ans en tot trabalhar entà poder facilitar era cession de terren public entath bastiment de viuenda sociau en municipi. Atau madeish, auem prenut mesures coma eth contròl dera proliferacion des abitatges d’ús toristic, a trauès dera sua regulacion, entà facilitar qu’era gent pogue accedir a auer ua viuenda digna”.

Vielha e Mijaran constituye la mesa de la vivienda con la participación de los diferentes grupos municipales

En la primera reunión se ha analizado la situación del parque inmobiliario de viviendas de alquiler y de la problemática en el acceso a la vivienda en el territorio, remarcando las acciones realizadas desde el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran.

Vielha e Mijaran ha constituido formalmente la mesa de la vivienda, en la que toman parte los diferentes grupos municipales (Unitat d’Aran, Convergéncia Aranesa y Aran-Amassa) y la secretaría y el arquitecto municipales.

El objetivo de esta mesa es que las diferentes formaciones políticas de la institución traten sobre la problemática que existe alrededor de la vivienda, sobre todo en su acceso por parte de muchos sectores de la sociedad.

En esta primera reunión (a la que no asistió el representante del grupo Aran-Amassa), el equipo de gobierno de Unitat d’Aran informó sobre el estado actual de la vivienda social en el municipio, haciendo énfasis en la posibilidad de ceder los terrenos públicos que dispone el consistorio, precisamente, como espacios para poder construir viviendas sociales de alquiler para toda aquella gente que tenga dificultad para conseguir una vivienda.

“Esta mesa nos permitirá poder debatir y tratar, conjuntamente, un problema muy extendido en la ciudadanía, como es el acceso a una vivienda, en este caso de cariz social, y que nos atañe a todos”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano

En este sentido, se manifestó la clara voluntad del equipo de gobierno en intentar ceder diferentes terrenos para esta finalidad. Un de estos terrenos más factibles que hay en el municipio está situado junto a Era Audiovisuau (cine) de Vielha, donde se encontraba la antigua pista de frontón, y que cuenta con un espacio verde, junto a la calle Anglada. Un terreno que estaba bloqueado desde 2006 por el INCASOL (Institut Català del Sól), que es un organismo creado por la Generalitat de Catalunya para gestionar todas las materias de urbanismo de su competencia, como resultado de un convenio con el consistorio. En 2018, el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, reclamó al INCASOL la devolución de esta superficie, que se ha hecho efectiva en el mes de enero de este año a favor del Ayuntamiento de Vielha e Mijaran, y que es dónde más posibilidades hay de promover la construcción de vivienda social. En todo caso, el Ayuntamiento dará apoyo a las posibles iniciativas que puedan aparecer, colaborando dentro de las posibilidades existentes.

En todo este procedimiento cabe recordar que la competencia en el área de la vivienda social está atribuida y desarrollada por las comunidades autónomas. Por lo tanto, en Catalunya es la Generalitat quien tiene la responsabilidad de su fomento y promoción. El consistorio ha intentado ceder muchas veces sus terrenos a la Generalitat para que pueda construir viviendas sociales, pero en Vielha e Mijaran hace más de diez años que no ha construido ninguna. Ante esta inactividad de la administración catalana en este asunto, el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran es quien ha tomado la decisión de trabajar para poder ceder los terrenos de su titularidad para encontrar soluciones a esta problemática.

“Este primer encuentro con la oposición ha sido muy satisfactorio, porque esta mesa nos permitirá poder debatir y tratar, conjuntamente, un problema muy extendido en la ciudadanía, como es el acceso a una vivienda, en este caso de cariz social, y que nos atañe a todos”, comenta el alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. Y añade que “desde el Ayuntamiento de Vielha e Mijaran llevamos varios años trabajando para poder facilitar la cesión de terreno público para la construcción de vivienda social en el municipio. Asimismo, hemos tomado medidas como el control de la proliferación de las viviendas de uso turístico, a través de su regulación, para facilitar que la gente pueda acceder a tener una vivienda digna”.

Vielha e Mijaran constitueix la taula de l’habitatge amb la participació dels diferents grups municipals

En la primera reunió s’ha analitzat la situació del parc immobiliari d’habitatges de lloguer i de la problemàtica en l’accés a l’habitatge en el territori, remarcant les accions realitzades des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Vielha e Mijaran ha constituït formalment la taula de l’habitatge, en la qual prenen part els diferents grups municipals (Unitat d’Aran, Convergéncia Aranesa i Aran-Amassa) i la secretaria i l’arquitecte municipals.

L’objectiu d’aquesta taula és que les diferents formacions polítiques de la institució tractin sobre la problemàtica que existeix al voltant de l’habitatge, sobretot en el seu accés per part de molts sectors de la societat.

“Aquesta taula ens permetrà poder debatre i tractar, conjuntament, un problema molt estès en la ciutadania, com és l’accés a un habitatge, en aquest cas de caire social, i que ens concerneix a tots” comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano

En aquesta primera reunió (a la qual no va assistir el representant del grup Aran-Amassa), l’equip de govern de Unitat d’Aran va informar sobre l’estat actual de l’habitatge social en el municipi, fent èmfasi en la possibilitat de cedir els terrenys públics que disposa el consistori, precisament, com a espais per a poder construir habitatges socials de lloguer per a tota aquella gent que tingui dificultat per a aconseguir un habitatge.

En aquest sentit, es va manifestar la clara voluntat de l’equip de govern d’intentar cedir diferents terrenys per a aquesta finalitat. Un d’aquests terrenys més factibles que hi ha en el municipi està situat al costat d’Era Audiovisuau (cinema) de Vielha, on es trobava l’antiga pista de frontó, i que compta amb un espai verd, al costat del carrer Anglada. Un terreny que estava bloquejat des de 2006 per l’INCASOL (Institut Català del Sól), que és un organisme creat per la Generalitat de Catalunya per a gestionar totes les matèries d’urbanisme de la seva competència, com a resultat d’un conveni amb el consistori. En 2018, l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, va reclamar a l’INCASOL la devolució d’aquesta superfície, que s’ha fet efectiva el mes de gener d’enguany a favor de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, i que és on més possibilitats hi ha de promoure la construcció d’habitatge social. En tot cas, l’Ajuntament donarà suport a les possibles iniciatives que puguin aparèixer, col·laborant dins de les possibilitats existents.

En tot aquest procediment cal recordar que la competència en l’àrea de l’habitatge social és atribuïda i desenvolupada per les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya és la Generalitat qui té la responsabilitat del seu foment i promoció. El consistori ha intentat cedir moltes vegades els seus terrenys a la Generalitat perquè pugui construir habitatges socials, però a Vielha e Mijaran fa més de deu anys que no n’ha construït cap. Davant aquesta inactivitat de l’administració catalana en aquest assumpte, l’Ajuntament de Vielha e Mijaran és qui ha pres la decisió de treballar per a poder cedir els terrenys de la seva titularitat per a trobar solucions a aquesta problemàtica.

“Aquesta primera reunió amb l’oposició ha estat molt satisfactòria, perquè aquesta taula ens permetrà poder debatre i tractar, conjuntament, un problema molt estès en la ciutadania, com és l’accés a un habitatge, en aquest cas de caire social, i que ens concerneix a tots”, comenta l’alcalde de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. I afegeix que “des de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran portem diversos anys treballant per a poder facilitar la cessió de terreny públic per a la construcció d’habitatge social al municipi. Així mateix, hem pres mesures com el control de la proliferació dels habitatges d’ús turístic, a través de la seva regulació, per a facilitar que la gent pugui accedir a tenir un habitatge digne”.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran