Eth libre “Netó: Era legenda der Aneto” qu’ei publicat en aranés, benasqués e occitan, includit laguens deth projècte Interreg-POCTEFA “Reiaume der Aneto” coma mòstra de respècte as lengües oficiaus des diuèrsi sòcis deth projècte.

Damb aguesta publicacion se met en valor era cultura orau, era lengua, en tot supausar ua cooperacion entre es territòris que i participen: Benasc, Luishon e Vielha e Mijaran.

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a arrecebut aguesta setmana eth libre “Netó: Era legenda der Aneto”, que tracte sus ua legenda qu’a ara montanha pirenenca coma èish vertebrador dera istòria. Aguesta accion ei includida laguens deth projècte Interreg-POCTEFA “Reiaume der Aneto” en qu’i participen Benasc, Luishon e Vielha e Mijaran. En aguest sens, eth libre s’a editat en benasqués, occitan e aranés, coma mòstra de respècte as lengües oficiaus des diuèrsi sòcis deth projècte, en tot promòir era sua difusion.

En çò que tanh ara publicacion deth tèxte en aranés, aguesta a estat amiada a tèrme peth departament de politica lingüistica deth Conselh Generau d’Aran.

Eth tèxte en aranés a estat revirat peth departament de politica lingüistica deth Conselh Generau d’Aran e es exemplars seràn repartidi entre er alumnat dera Escòla Garona

Er objectiu d’aguesta publicacion ei méter en valor diuèrsi aspèctes qu’an en comun es diuèrsi territòris. Per un costat, coma territòris pirenencs transfronterèrs, que compartissen ua similitud orografica e ua manèra semblanta de víuer. Atau madeish, se met en valor era cultura orau (a trauès d’ua legenda) e era lengua oficiau de cadun des territòris que prenen part deth projècte, que son minoritàries, e que s’an de suenhar e promòir (benasqués, occitan e aranés). E, fin finau, se remèrque er esperit de cooperacion entre es tres sòcis en tot trabalhar amassa en projècte Interreg-POCTEFA de difusion des sòns territòris.

Es exemplars d’aguest libre seràn repartidi entre er alumnat dera Escòla Garona de Vielha.

“Èm fòrça satisfèts de poder compdar damb aguest libre, qu’ei revirat en aranés, coma mòstra de cooperacion e de respècte pera singularitat des diuèrsi territòris que hèm part deth projècte Interreg-POCTEFA”, comente eth dusau tinent d’alcalde e còsso d’ensenhament e joenessa de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Vielha e Mijaran promueve la difusión del libro “Netú: La leyenda del Aneto” publicado en aranés, benasqués y occitano

El libro “Netú: La leyenda del Aneto”, está publicado en aranés, benasqués y occitano, incluido dentro del proyecto Interreg-POCTEFA “Reino del Aneto” como muestra de respeto a las lenguas oficiales de los diversos socios del proyecto.

Con esta publicación se pone en valor la cultura oral, la lengua, suponiendo una cooperación entre los territorios que participan: Benasque, Luchon y Vielha e Mijaran.

El Ayuntamiento de Vielha e Mijaran ha recibido esta semana el libro “Netú: La leyenda del Aneto”, que trata sobre una leyenda que tiene a la montaña pirenaica como eje vertebrador de la historia. Esta acción está incluida dentro del proyecto Interreg-POCTEFA “Reino del Aneto” en el que participan Benasque, Luchon y Vielha e Mijaran. En este sentido, el libro se ha editado en benasqués, occitano y aranés, como muestra de respeto a las lenguas oficiales de los diversos socios del proyecto, promoviendo su difusión.

En cuanto a la publicación del texto en aranés, ésta ha sido llevada a cabo por el departamento de política lingüística del Conselh Generau d’Aran.

El texto en aranés ha sido traducido por el departamento de política lingüística del Conselh Generau d’Aran y los ejemplares serán repartidos entre el alumnado de la Escuela Garona

El objetivo de esta publicación es poner en valor varios aspectos que tienen en común los diversos territorios. Por un lado, como territorios pirenaicos transfronterizos, que comparten una similitud orográfica y una manera parecida de vivir. Asimismo, se pone en valor la cultura oral (a través de una leyenda) y la lengua oficial de cada uno de los territorios que toman parte del proyecto, que son minoritarias, y que se tienen que cuidar y promover (benasqués, occitano y aranés). Y, finalmente, se remarca el espíritu de cooperación entre los tres socios trabajando de manera conjunta en el proyecto Interreg-POCTEFA de difusión de sus territorios.

Los ejemplares de este libro serán repartidos entre el alumnado de la Escuela Garona de Vielha.

“Estamos muy satisfechos de poder contar con este libro, que está traducido al aranés, como muestra de cooperación y de respeto por la singularidad de los diversos territorios que formamos parte del proyecto Interreg-POCTEFA”, comenta el segundo teniente de alcalde y concejal de educación y juventud de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Vielha e Mijaran promou la difusió del llibre «Netú: La llegenda de l’Aneto» publicat en aranès, benasquès i occità

El llibre «Netú: La llegenda de l’Aneto», està publicat en aranès, benasquès i occità, inclòs dins el projecte Interreg-POCTEFA «Regne de l’Aneto» com a mostra de respecte a les llengües oficials dels diversos socis de el projecte.

Amb aquesta publicació es posa en valor la cultura oral, la llengua, suposant una cooperació entre els territoris que i participen: Benasc, Luchon i Vielha e Mijaran.

L’Ajuntament de Vielha e Mijaran ha rebut aquesta setmana el llibre “Netú: La llegenda de l’Aneto”, que tracta sobre una llegenda que té a la muntanya pirinenca com a eix vertebrador de la història. Aquesta acció està inclosa dins del projecte Interreg-POCTEFA “Regne de l’Aneto” en el qual participen Benasc, Luchon i Vielha e Mijaran. En aquest sentit, el llibre s’ha editat en benasquès, occità i aranès, com a mostra de respecte a les llengües oficials dels diversos socis del projecte, promovent la seva difusió.

Quant a la publicació del text en aranès, aquesta ha estat duta a terme pel departament de política lingüística del Conselh Generau d’Aran.

El text en aranès ha estat traduït pel departament de política lingüística del Conselh Generau d’Aran i els exemplars seran repartits entre l’alumnat de l’Escola Garona

L’objectiu d’aquesta publicació és posar en valor diversos aspectes que tenen en comú els diversos territoris. D’una banda, com a territoris pirinencs transfronterers, que comparteixen una similitud orogràfica i una manera semblant de viure. Així mateix, es posa en valor la cultura oral (a través d’una llegenda) i la llengua oficial de cadascun dels territoris que prenen part del projecte, que són minoritàries, i que s’han de cuidar i promoure (benasquès, occità i aranès). I, finalment, es remarca l’esperit de cooperació entre els tres socis treballant de manera conjunta en el projecte Interreg-POCTEFA de difusió dels seus territoris.

Els exemplars d’aquest llibre seran repartits entre l’alumnat de l’Escola Garona de Vielha.

“Estem molt satisfets de poder comptar amb aquest llibre, que està traduït a l’aranès, com a mostra de cooperació i de respecte per la singularitat dels diversos territoris que formem part del projecte Interreg-POCTEFA”, comenta el segon tinent d’alcalde i regidor d’educació i joventut de Vielha e Mijaran, Alberto López.

Info: Ajuntament de Vielha e Mijaran